24 तासांपैकी, आम्ही सुमारे 8 तास अंथरुणावर घालवतो. अशा परिस्थितीत अंथरुण आरोग्य आणि वास्तूनुसार असणे आवश्यक आहे.

पलंग, उशा आणि गादी फार कडक किंवा मऊ नसावीत.

पलंग नेहमी आयताकृती किंवा चौरस असावा.

पलंगावर अशी चादर किंवा गादी कधीही घालू नका ज्या दोन भागात विभागलेल्या असतील.

चादरीचा रंग गुलाबी, हलका पिवळा, नारिंगी किंवा क्रीम असावा. तुम्ही पिंकिश रंगाची चादरही वापरू शकता.

पलंग नेहमी खोलीच्या दक्षिण-पश्चिम भिंतीकडे असावा.

अंथरूण नेहमी स्वच्छ आणि नीटनेटका असावा. गाद्या, उशा, चादरी इत्यादी फाटलेल्या व घाण नसाव्यात.

तुम्ही ज्या पलंगावर झोपत आहात तो चौकोनी किंवा आयताकृती असावा. तो मोडता कामा नये.