विद्यार्थ्यांनी दररोज सकाळी या 7 श्लोकांचे पठण करावे

आपल्या वेद, पुराण आणि असंख्य धार्मिक ग्रंथांमध्ये ऋषीमुनींनी संस्कृत श्लोकांच्या रूपात ज्ञानाचे अनेक शब्द लिहिले आहेत. विद्यार्थ्याने हे श्लोक जरूर वाचावेत.

social media

ॐ मंगलम् भगवान विष्णु: मंगलम् गरूड़ध्वज:। मंगलम् पुण्डरीकांक्ष: मंगलाय तनो हरि।।

social media

कराग्रे वसते लक्ष्मी: कर मध्ये सरस्वती। करमूले गोविन्दाय, प्रभाते कर दर्शनम्।।

social media

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर:। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नम:।।

social media

त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। त्वमेव सर्वम् ममदेव देव।।

social media

दक्षिणे लक्ष्मणो यस्त वामेच जनकात्मजा, पुरतोमारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदम्।।

social media

रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नम:।।

social media

श्री रामचंद्र चरणौ मनसास्मरासि, श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणोमि। श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणम् प्रपद्धे:।।