testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2
Widgets Magazine
Widgets Magazine

वेबदुनिया आता आपल्या शहरात

नागपूर| वेबदुनिया|
मराठी.वेबदुनिया.कॉसंकेतस्थळानवर्यशस्वीरित्यपूर्केलआहे. आतसंकेतस्थजनसामान्यांपर्यंपोहोचविण्यासाठवेबदुनियानअवघ्यमहाराष्ट्रभप्रसिद्धमोहिआखलअसूयाचशुभारंदिनांजुलैपासून (सोमवार) राज्याचउपराजधाननागपूरपासूहोणाआहे.

मराठवेबदुनियमराठीतीअव्वसंकेतस्थम्हणूओळखलजाते. अवघ्यएकवर्षासंकेतस्थळानपल्लगाठलआहे. वस्तुनिष्बातम्यांबरोबरदर्जेदाइतमजकूवेबदुनियाचवैशिष्ट्यआहेत. वैशिष्ट्यांनवाचकांनीहभरभरूप्रतिसादिलआहे. वाचकांच्यअपेक्षआणि सूचनांनाहवेबदुनियानअतिशमहत्त्दिलअसूत्यानुसाअनेबदलहकेलआहेत. नुकतावेबदुनियाच्यमुखपृष्ठाझालेलबदत्याचेउदाहरण. याशिवानव्यपिढीच्यगरजआणि अपेक्षलक्षाघेऊवेबदुनियानकरीयर, आयटी, लव्स्टेशनवविभासुरकेलआहेत. याशिवाक्वेस्ट, मायवेबदुनिययासअनेसेवाहसुरकेल्यआहेत.
सर्वांचप्रसिद्धजनसामान्यांपर्यंआणि विशेकरूविद्यार्थ्यांपर्यंव्हावयासाठीवेबदुनियानमहत्त्वाकांक्षप्रचामोहिआखलआहे. राज्याचउपराजधानअसलेल्यनागपूसळसळत्यशहरापासूमोहिसुरहोणाआहे. शहरातीविविशाळा, महाविद्यालयाआणि शहरातीमहत्त्वाच्यठिकाणजाऊवेबदुनियाविषयीच्यमाहितीचप्रात्यक्षिकाससादरीकरकेलजाणाआहे. नागपूरनंतमहाराष्ट्रातीइतशहरातहप्रसिद्धमोहीराबवलजाणाआहे. निमित्तानवेबदुनियआणि वाचयांच्यासेतबांधण्याचप्रयत्केलजाणाआहे.
अवघ्यवर्षभरापूर्वमराठीपाठेवलेल्यवेबदुनियानआतपारोवण्यापर्यंतचमजमारलआहे. बातम्यांबरोबरताज्यघडामोडींवरीलेख, धर्म, साहित्य, आरोग्य, क्रीडा, बॉलीवूड, भटकंतयासअनेविषयांनस्पर्करणारविभासुरकेलआहेत. याशिवाअनेसेवमराठीप्रथदेण्याचबहुमानहपटकावलआहे. क्लासीफाईड, क्वेस्ट, ई-मेसेवमराठीदेण्याबरोबरजन्मकुंडली, पत्रिकजुळवणसेवाहसहजगत्यआणि अगदमोफआपल्यमातृभाषेउपलब्करूदिल्यआहेत. सेवांनाहचांगलप्रतिसामिळआहे.


यावर अधिक वाचा :