Widgets Magazine
Widgets Magazine

सुपरवुमन सुपरवुमन सुपरवुमन लढते आहे

सुपरवुमन सुपरवुमन सुपरवुमन लढते आहे
घर-दार पाठी बांधून
पोटासाठी पळते आहे
Widgets Magazine
पोरे नवरा दूध चहा
मधेच आजचा पेपर पहा
आले गेले पाव्हणे रावळे
सासरे कायम तडकलेले
सासू सासरे पिकली पाने डॉक्टरकडे पळते आहे
सुपरवुमन सुपरवुमन सुपरवुमन लढते आहे

नवरा म्हणतो हसली पाहिजे
चौघात उठून दिसली पाहिजे
मुले म्हणती आई हवी
घ्यायची आहे सॅक नवी
बायको आई वहिनी सून
सा-या साच्यात बसते आहे
सुपरवुमन सुपरवुमन सुपरवुमन लढते आहे
नशिब बांधून मनगटाशी
आता गाठ ऑफीसाशी
बॉस ,प्रोजेक्ट ,रिव्ह्यू, मेल
घरून मेसेज पहा सेल
संध्याकाळी पोळी भाजी, सासूची संकष्टि आहे
सुपरवुमन सुपरवुमन सुपरवुमन लढते आहे

आता मात्र पळुनपळुन सुपरवुमन दमते आहे
पाठ, मान, पाय, डोके
मन सुध्दा दुखते आहे
कोणी नाही बोलत काही
दोन घोट चहा नाही
पुन्हा पेनकिलर घेऊन
ओले डोळे पुसते आहेे
सुपरवुमन सुपरवुमन सुपरवुमन लढते आहे
घर-दार पाठी बांधून
पोटासाठी पळते आहे

Widgets Magazine

यावर अधिक वाचा :