श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय ३०

tuljabhavani mahatmya adhyay 30
Last Modified शनिवार, 23 जानेवारी 2021 (16:19 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ जयतुळजापुरनिवासिनी ॥ सात्विकदेवजयदायिनी ॥ वेदाब्राह्मणाप्रतिपाळुनी ॥ रक्षणकरिसेस्वधर्माचें ॥१॥
ऐसींतुंपरमेश्वरी ॥ भुवनजननीभुवनसुंदरी ॥ तुझीलीलअगाधवैखरी ॥ वर्णितांनसरेकल्पांतीं ॥२॥
तुझेंचरित्रपरमपावन ॥ वदवीमाझेंवदनीराहुन ॥ भावेम्करितोसांष्टांगनमन ॥ अंबेतुझ्याचरणांसी ॥३॥
श्रोतेऐकासावधान ॥ पुर्वकथानुसंधान ॥ विरोपाक्षबोलेवचन ॥ म्हणेयमसीउभीराहे ॥४॥
तुंयमसयंमिनीपती ॥ महाबाहुवीरविख्याती ॥ माझेंसैन्यनाशिलेंनिश्चिती ॥ पराक्रमबहुतदाखविला ॥५॥
माझ्याअग्रभागींनीट ॥ स्थिरराहेतरीधीटे ॥ महाबुद्धीतुंचोखट ॥ पराक्रमदावीआपुला ॥६॥
स्कंदम्हणेऋषीप्रत ॥ सेनापतीचेंबोलणेंत्वरित ॥ ऐकोनीयमकोपयुक्त ॥ विरुपाक्षावरीआपुला ॥७॥
धगधगीताअठबाण ॥ ह्रुदयीलक्षुनिसोडलेंतीक्ष्णातेणेंतोव्यथापावुन ॥ नेत्रगरागराफिरवीत ॥८॥
क्षणैकझालामूर्छापन्न ॥ सवेम्चसावधहोऊन ॥ दुरव्यथेसीकरुन ॥ कोपायमानबहुतझाला ॥९॥
शक्तिघेऊनहातांत ॥ नेटेयमासीहाणीत ॥ यमेंदंडघातेंत्वरित ॥ शक्तिसीतोडुनटाकिलें ॥१०॥
शक्तिनासलीपाहुन ॥ सवेंचीदानवेंशुलघेऊन ॥ यमाचेंहृदयींमारुन ॥ व्यथितकेलेंयमासी ॥११॥
व्यथेनेंव्याकुळहोऊन ॥ तात्काळव्यथेचेंझालेंनिरसन ॥ कालंदंडहातींवेऊनशमन ॥ कोपायमानबहुझाला ॥१२॥
विरुपाक्षाचेंहृदयलक्षुन ॥ दंडेताडणकरितांचजाण ॥ विरुपाक्षांचेंहृदयफुटुन ॥ रथांतुनपडिलाभुमीवरी ॥१३॥
विरूपाक्षपावलापतन ॥ त्याचेंसैन्यटाकिलेंमारुन ॥\ सेनापतिपडलाहेंपाहुन ॥ धावोनीआलादैत्यपती ॥१४॥
यमाच्याहृदयींतिक्ष्णबाण ॥ दैत्यपतीनेंमारिताचजाण ॥ यमाभिन्नहृदयहोऊन ॥ मूर्छितपडलाभूमीवरी ॥१५॥
यममूर्छितझालापाहुन ॥ तात्काळधांवलाहुताशन ॥ शक्तिनेंदैत्यासीताडून ॥ चतुरंगसेनाजाळीतसे ॥१६॥
वाद्येंसकळझालीनष्ट ॥ वर्मनद्धवीरहोतीदग्धस्पष्ट ॥ तात्काळरथबहुतश्रेष्ठ ॥ जाळूनटाकिलेअग्नीनें ॥१७॥
वायुअनुकुल झालाअग्नीसी ॥ तेणेंतोपेटलाचौपासी ॥ अग्नीजाळीतसेस्वसैन्यासी ॥ पाहुनियांदैत्यराजे ॥१८॥
धारासुरेंघेऊनीगदेसी ॥ तात्काळताडिलेंअगीसी ॥ तोमहावीरदेवसैन्येसी ॥ विदारितकरीतबाणानें ॥१९॥
कुबेरासीयुद्धीजिंकुन ॥ नैऋतीजिंकलानलगताक्षण ॥ वायुचंद्रमजिंकुन ॥ सुर्यवसुद्रजिंकलें ॥२०॥
अश्विनौदेवाविश्वदेव ॥ साध्यपितृगणजिंकिलेसर्व ॥ यक्षगणजिंकलेनलगतांलव ॥ धारासुरदैत्यानें ॥२१॥
देवसेनापरिवारित ॥ जेथेंहोतांशचिनाथ ॥ तेथेंजाऊनीत्वरित ॥ वचनबोलतइंद्रासी ॥२२॥
धारासुरम्हणेइंद्रासी ॥ तुंज्येष्ठम्हणुनाअम्हांसी ॥ राज्यविभागकांहींनदेसी ॥ नव्हेंम्हणसीपित्राजिंत ॥२३॥
स्वपराक्रमेंमिळाविलें ॥ ऐसेंबोलसीवचनाअगळें ॥तरीमीहीस्वतःपराक्रमबळें ॥ घेईनतुजलाजिंकोनी ॥२४॥
युद्धकरीजरीअसेलशक्ति ॥ नाहींतरीजारसातळाप्रती ॥ आह्मींस्वर्माचीसंपत्ती ॥ चिरकालभोंगुंसुखानें ॥२५॥
स्कंदम्हणेदानवेश्वर ॥ इंद्रासीबोलूनसत्वर ॥ इंद्रासवेंपरमघोर ॥ युद्धलागींप्रवर्तला ॥२६॥
इंद्रकोपीनियांथोर ॥ दैत्यासीमारिलेंदहाशर ॥ अश्वासीसारथ्यासीसत्वर ॥ नऊबाणानेंताडिलेंक ॥२७॥
बाणविरुद्धधारासुरें ॥ कोपेंइंद्रासीबाणसत्तरें ॥ ताडिलेंअश्वासीबाणसहस्त्रें ॥ सारतेहेविंधिलायेकबाणें ॥२८॥
दशबाणेंइंद्रपुत्रासी ॥ आठवाणेंगजेंद्रासी ॥ ताडिलेंधारासुरेंगेंसी ॥ विव्हळकेलेंसर्वही ॥२९॥
नानाविधशस्त्रेसोडोनी ॥ देवसेनाविकळकरोनी ॥ धरणीवरीतेचक्षणी ॥ पाडिताझालादेत्य तो ॥३०॥
सेनापतनपावलीपाहुनी ॥ इंद्राअश्चर्यकरीमनीं ॥ मगकोपोनीतेचक्षणींज ॥ अग्निअस्त्रसोडिलेंइंद्रानें ॥३१॥
अग्निप्रगटलादैत्यसेनेंत ॥ जाळुंलगलावाजरिथ ॥ दैत्येंवरुणास्त्रेत्वरित ॥ शमविलाअग्नितेधवां ॥३२॥
पर्जन्य अस्त्रसोंडलेंअदभुत ॥ देवसेनेवरवृष्टिअत्यंत ॥ होऊंलागलीसवेचीत्यांत ॥ विद्युल्लताचमकती ॥३३॥
जैसेंप्रळयकाळीनीर ॥ वृष्टिहोऊनचढेअपार ॥ तेव्हांत्र्यैलोक्यचराचर ॥ बुडोनजायज्यापरी ॥३४॥
इंद्रेवायव्यास्त्रसोडिलें ॥ मेघसर्वहीजिराले ॥ जळसर्वहीशोषिलें ॥ वायूनेंपीडिलेदैत्यासी ॥३५॥
वायुचक्रींगजभ्रमती ॥ रथउडोनियांजाती ॥ भयपीडितशुभ्रकांती ॥ झाल्यातेव्ह्यादैत्याच्या ॥३६॥
मगकोपोनियांधारासुर ॥ पर्वतास्रसोडीसत्वर ॥ वायुरोधुनीर्शालावृष्टिथोर ॥ देवसेनेवरीहोतीझाली ॥३७॥
गगनांतुशीलापतन ॥ तेणेंदेवसेनाहोतसैचुर्ण ॥ तेव्हांइंद्रवेज्रास्त्रसोडुन ॥ निवारनकेलेंपर्वताचें ॥३८॥
वज्रास्त्रेनाशदैत्यसेनेचा ॥ अतिशयेहोऊंलागलासाचा ॥ पुन्हांपर्वतनामकऋषीअस्त्राचा ॥ प्रयोगकेलादैत्यानें ॥३९॥
निवारणझालेंवज्रास्त्राचें ॥ जैसेंसुर्यादयींतमाचें ॥ बळखुंटलेंकुलेशाचें ॥ हेंपाहुनीइंद्रानें ॥४०॥
लोपामुद्राअस्त्रसोडुन ॥ कुंठितकेलेंमुनीअस्त्रजाण ॥ तेंपाहुनबलीनंदन ॥ कोपलादारुणतेवेळीं ॥४१॥
गदाघेऊनहातांत ॥ इंद्राच्यावक्षस्थळींमारित ॥ तेणेंइंद्राकिंचितधुर्णित ॥ कोपयुक्तबहुतझाला ॥४२॥
अमोघवज्रघेऊनहातांत ॥ दैत्यमस्तकींप्रहारकरीत ॥ परितोधारासुरकिंचित ॥ चलनपावलानसेची ॥४३॥
पर्वतासीजैसातृणप्रहार ॥ तैसामानिताझालासुर ॥ ब्रह्मादेवाचापूर्णवर ॥ विष्णुविणइतरमारुंनशके ॥४४॥
अमोघवज्रझालेंव्यर्थ ॥ पाहुनदेवभयग्रस्त ॥ रणसोडुनिपळालेत्वरित ॥ देक्गंधर्वविद्याधर ॥४५॥
महोरगसाध्यविश्वदेव ॥ दशदिशापळालेसर्व ॥ इंद्रसर्वदेवांचादेव ॥ भयपीडितबहुतझाला ॥४६॥
ज्यांवज्रेंवृत्रासुर ॥ आदिकरोनीदानवासुर ॥ वधिलेंतेंचेआजवज्र ॥ कैसेंनिष्फळझालेंहो ॥४७॥
इंद्रविचारकरोनीमनीं ॥ गेलारणभूमिटाकुनी ॥ आपुलालेअधिकारसोडोनी ॥ लोकपालगेलेदशदिशा ॥४८॥
राज्यभ्रष्टदेवसर्वही ॥ मनुष्यासारखोफिरतीमही ॥ धरासुरहोऊनीविजयी ॥ घेतलेंऐश्वर्यदेवाचें ॥४९॥
रत्‍नसमुच्चयसर्वहरून ॥ लोकपाळाचेंअधिकारसपुर्ण ॥ दानवांलागींदेऊन ॥ आज्ञांकितकरुनठेविलें ॥५०॥
सर्वांवरीस्वामित्वठेवुन ॥ स्वाधीनकेलेंत्रिभुवन ॥ शंकरवरिष्ठाकरीलकथन ॥ स्कंदसांगतऋषीसी ॥५१॥
म्हणेपांडुरंगजनार्दन ॥ देवाविष्णुसीजातीलशरण ॥ तोकथाभागसंपुर्ण ॥ उत्तराध्यायींगोडअसे ॥५२॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडेतुरजामहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ठसंवादे ॥ देवपराजयोनाप ॥ त्रिंशोध्यायः ॥३०॥
श्रीजगंदबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

श्री गजानन विजय ग्रंथ पारायण प्रकार

श्री गजानन विजय ग्रंथ पारायण प्रकार
पारायण नेहमी मनापासून व भक्तिभावाने करावे. केवळ देखावा करण्यासाठी किंवा दुसरा करतो म्हणून ...

श्री रामदास स्वामींची भीमरुपी हनुमान स्तोत्र संबंधित अद्भुत ...

श्री रामदास स्वामींची भीमरुपी हनुमान स्तोत्र संबंधित अद्भुत कथा
श्री स्वामी चाफळच्या नदीवर रोज पहाटे स्नान संध्या करायला जात, संध्या वंदनानंतर ...

Maha Shivratri : कर्जापासून मुक्तीसाठी शिवरात्रीला जपा हे ...

Maha Shivratri : कर्जापासून मुक्तीसाठी शिवरात्रीला जपा हे 17 सोपे शिव मंत्र
महाशिवरात्री आणि नंतर मासिक शिवरात्रीला सूर्यास्‍तावेळी आपल्या घरात बसून आपल्या ...

गजानन महाराज प्रकट दिन विशेष : महाराजांचे प्रथम दर्शन झाले ...

गजानन महाराज प्रकट दिन विशेष : महाराजांचे प्रथम दर्शन झाले ते असे
माघ वद्य सप्तमी म्हणजे २३ फेब्रुवारी १८७८ रोजी बुलडाणा येथील शेगाव येथे गजानन महाराज ...

गणपतीचे त्वरित आर्शीवाद देणारे 8 प्रभावी मंत्र

गणपतीचे त्वरित आर्शीवाद देणारे 8 प्रभावी मंत्र
1. गणपती बीज मंत्र 'गं' आहे. 2. युक्त मंत्र- 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्राचा जप केल्याने ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट विमानसेवा सुरू करणार आहे
हैदराबादहून आता मालदीवला जाणे सोपे होईल. खरं तर, परवडणारी सेवा देणारी विमान कंपनीची गोएअर ...

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
प्रत्येक देशात वेगवेगळे कायदे असतात अशात संयुक्त अरब अमिरातील देखील काही कायदे अत्यंत कडक ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची दंड वसुली
मुंबईत कोरोना विषाणुचे संकट कमी होत असले तरी मुंबईकर मात्र कोरोना गांभीर्याने घेत ...

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार
आशिया खंडातील सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रतिष्ठित कला महोत्सव म्हणून ओळखला जाणारा काळाघोडा ...

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन
पर्यटन संचालनालयामार्फत राज्यातील कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा ...