testwebdunia1
testwebdunia0
testwebdunia2

राम सहस्रनामस्तोत्र ..

वेबदुनिया|
श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् .
आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं
रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ..

वैदेहीसहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् .
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् ..

श्रीरामो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः .
राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः .. १..

जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः .
विश्वामित्रप्रियो दान्तः शत्रुजिच्छत्रुतापनः .. २..

वालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक् सत्यविक्रमः .
सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमदाश्रितः .. ३..

कौसलेयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः .
विभीषणपरित्राता हरकोदण्डखण्डनः .. ४..

सप्ततालप्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः .
जामदग्न्यमहादर्पदलनस्ताटकान्तकः .. ५..

वेदान्तसारो वेदात्मा भवरोगस्य भेषजम् .
दूषणत्रिशिरो हन्ता त्रिमूर्तिस्त्रिगुणात्मकः .. ६..

त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः .
त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यपावनः .. ७..

अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः .
जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितामित्रो जगद्गुरुः .. ८..

ऋक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः .
जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः .. ९..

सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः .
मायामारीचहन्ता च महादेवो महाभुजः .. १०..

सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः .
महायोगी महोदारः सुग्रीवेप्सितराज्यदः .. ११..

सर्वपुण्याधिकफलः स्मृतसर्वाघनाशनः .
आदिदेवो महादेवो महापूरुष एव च .. १२..

पुण्योदयो दयासारः पुराणपुरुषोत्तमः .
स्मितवक्त्रो मिताभाषी पूर्वभाषी च राघवः .. १३..

अनन्तगुणगम्भीरो धीरोदात्तगुणोत्तमः .
मायामानुषचारित्रो महादेवादिपूजितः .. १४..

सेतुकृज्जितवारीशः सर्वतीर्थमयो हरिः .
श्यामाङ्गः सुन्दरः शूरः पीतवासा धनुर्धरः .. १५..

सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः .
शिवलिङ्गप्रतिष्ठाता सर्वावगुणवर्जितः .. १६..

परमात्मा परं ब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः .
परं ज्योतिः परंधाम पराकाशः परात्परः .. १७..

परेशः पारगः पारः सर्वदेवात्मकः परः ..

.. इति श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रं सम्पूर्णम् ..

राजीवलोचनः श्रीमान् श्रीरामो रघुपुङ्गवः .
रामभद्रः सदाचारो राजेन्द्रो जानकीपतिः .. १..

अग्रगण्यो वरेण्यश्च वरदः परमेश्वरः .
जनार्दनो जितामित्रः परार्थैकप्रयोजनः .. २..

विश्वामित्रप्रियो दान्तश्शत्रुजिच्छत्रुतापनः .
सर्वज्ञः सर्वदेवादिः शरण्यो वालिमर्दनः .. ३..

ज्ञानभाव्योऽपरिच्छेद्योवाग्मीसत्यव्रतः शुचिः .
ज्ञानगम्यो दृढप्रज्ञः खरध्वंसी प्रतापवान् .. ४..

द्युतिमानात्मवान् वीरो जितक्रोधोऽरिमर्दनः .
विश्वरूपो विशालाक्षः प्रभुः परिवृढो दृढः .. ५..

ईशः खड्गधरः श्रीमान् कौसलेयोऽनसूयकः .
विपुलांसो महोरस्कः परमेष्ठी परायणः .. ६..

सत्यव्रतः सत्यसंधो गुरुः परमधार्मिकः .
लोकज्ञो लोकवन्द्यश्च लोकात्मालोककृत्परः .. ७..

अनादिर्भगवान् सेव्यो जितमायो रघूद्वहः .
रामो दयाकरो दक्षः सर्वज्ञः सर्वपावनः .. ८..

ब्रह्मण्यो नीतिमान् गोप्ता सर्वदेवमयो हरिः .
सुन्दरः पीतवासाश्च सूत्रकारः पुरातनः .. ९..

सौम्यो महर्षिः कोदण्डी सर्वज्ञः सर्वकोविदः .
कविः सुग्रीववरदः सर्वपुण्याधिकप्रदः .. १०..

भव्यो जितारिषड्वर्गो महोदरोऽघनाशनः .
सुकीर्तिरादिपुरुषः कान्तः पुण्यकृतागमः .. ११..

अकल्मषश्चतुर्बाहुः सर्वावासो दुरासदः .
स्मितभाषी निवृत्तात्मा स्मृतिमान् वीर्यवान् प्रभुः .. १२..

धीरो दान्तो घनश्यामः सर्वायुधविशारदः .
अध्यात्मयोगनिलयः सुमना लक्ष्मणाग्रजः .. १३..

सर्वतीर्थमयश्शूरः सर्वयज्ञफलप्रदः .
यज्ञस्वरूपी यज्ञेशो जरामरणवर्जितः .. १४..

वर्णाश्रमकरो वर्णी शत्रुजित् पुरुषोत्तमः .
विभीषणप्रतिष्ठाता परमात्मा परात्परः .. १५..

प्रमाणभूतो दुर्ज्ञेयः पूर्णः परपुरंजयः .
अनन्तदृष्टिरानन्दो धनुर्वेदो धनुर्धरः .. १६..

गुणाकरो गुणश्रेष्ठः सच्चिदानन्दविग्रहः .
अभिवन्द्यो महाकायो विश्वकर्मा विशारदः .. १७..

विनीतात्मा वीतरागः तपस्वीशो जनेश्वरः .
कल्याणप्रकृतिः कल्पः सर्वेशः सर्वकामदः .. १८..

अक्षयः पुरुषः साक्षी केशवः पुरुषोत्तमः .
लोकाध्यक्षो महामायो विभीषणवरप्रदः .. १९..

आनन्दविग्रहो ज्योतिर्हनुमत्प्र्भुरव्ययः .
भ्राजिष्णुः सहनो भोक्ता सत्यवादी बहुश्रुतः .. २०..

सुखदः कारणं कर्ता भवबन्धविमोचनः .
देवचूडामणिर्नेता ब्रह्मण्यो ब्रह्मवर्धनः .. २१..

संसारोत्तारको रामः सर्वदुःखविमोक्षकृत् .
विद्वत्तमो विश्वकर्ता विश्वहर्ता च विश्वकृत् .. २२..

नित्योनियतकल्याणः सीताशोकविनाशकृत् .
काकुत्स्थः पुण्डरीकाक्षो विश्वामित्रभयापहः .. २३..

मारीचमथनो रामो विराधवधपण्डितः .
दुस्स्वप्ननाशनो रम्यः किरीटी त्रिदशाधिपः .. २४..

महाधनुर्महाकायो भीमो भीमपराक्रमः .
तत्त्वस्वरूपी तत्त्वज्ञः तत्त्ववादी सुविक्रमः .. २५..

भूतात्मा भूतकृत्स्वामी कालज्ञानी महापटुः .
अनिर्विण्णो गुणग्राही निष्कलङ्कः कलङ्कहा .. २६..

स्वभावभद्रश्शत्रुघ्नः केशवः स्थाणुरीश्वरः .
भूतादिः शम्भुरादित्यः स्थविष्ठश्शाश्वतोध्रुवः .. २७..

कवची कुण्डली चक्री खड्गी भक्तजनप्रियः .
अमृत्युर्जन्मरहितः सर्वजित्सर्वगोचरः .. २८..

अनुत्तमोऽप्रमेयात्मा सर्वादिर्गुणसागरः .
समः समात्मा समगो जटामुकुटमण्डितः .. २९..

अजेयः सर्वभूतात्मा विष्वक्सेनो महातपाः .
लोकाध्यक्षो महाबाहुरमृतो वेदवित्तमः .. ३०..


यावर अधिक वाचा :

नवरात्रीत का करतात कन्या पूजन?

national news
नवरात्रीचा संबंध जगतजननी दुर्गा देवीशी आहे. नवरात्रीत शक्तीची उपासना केली जाते. कोणत्याही ...

मातेचे आठवे रूप म्हणजे महागौरी

national news
दुर्गा मातेचे आठवे रूप म्हणजे महागौरी होय. दुर्गापूजेच्या आठव्या दिवशी महागौरीची पूजा ...

साईबाबांनी दसर्‍याला का घेतली समाधी ?

national news
साईबाबांच्या दसर्‍याला समाधी घेण्यामागे काय रहस्य आहे? यापूर्वी त्यांनी रामविजय प्रकरण का ...

अजून वेळ गेलेली नाही, देवीला प्रसन्न करण्यासाठी 5 सोपे उपाय

national news
नवरात्रीच्या 9 दिवस भक्त कठिण आणि विशेष उपासना करतात. परंतू अनेकदा विधी विधान पूर्वक पूजा ...

5 मिनिटात देवीला प्रसन्न करण्यासाठी करावा कुंजिका स्तोत्र ...

national news
अशी मान्यता आहे की नवरात्रीत नऊ दिवसात विधी-विधान पूर्वक दुर्गा सप्तशती पाठ केल्याने ...

राशिभविष्य