श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय २१

tuljabhavani mahatmya adhyay 21
Last Modified मंगळवार, 19 जानेवारी 2021 (13:58 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ याध्यातासुखदादेवीं ॥ पुणेंदुमुखपंकजा ॥ शामाशुक्लांबरारेजेनभः ॥ पूणेंदुनायथा ॥१॥
शंकरम्हणेवरिष्टासी ॥ वैशाखशुक्लचतुर्दशी ॥ नरसिंहजयंतीम्हणतीजिसी ॥ दोषव्यापिणीजीतिथी ॥२॥
प्रथमनरसिंहतीर्थीस्नान ॥ करविंमगनरसिंहपुजन ॥ शोडषउपचारअर्पून रात्रौजागरकरावा ॥३॥
रात्रींदेवींचेंकरावेंपुजन ॥ तेणेंदवाचाईश्वरहोऊन ॥ वैकुंठलोकींविराजमान ॥ सुखसंपन्नहोतसे ॥४॥
पुन्हांज्येष्ठसासीपौर्णिमेसी ॥ सुरामांसेंपुजितीमातंगीसी ॥ विपुललक्ष्मीहोयत्यासी ॥ अंतींजायशिवपदा ॥५॥
आषाढकृष्णनवामीसी ॥ पूजावेंश्रीदत्तात्रयासी ॥ जोयोगेश्वरपूर्वप्रदेशीं ॥ तुळजादेवीच्यावसतसे ॥६॥
जोसर्वलौकेकपावन ॥ त्यांचेंकरावेंअर्चन ॥ षोडशोपचारसमपूर्न ॥ खाद्यगुडोदनअर्पावें ॥७॥
प्रदक्षणानमस्कार ॥ स्तुतीकरावीजोडोनीकर ॥ जययोगीराजपरमउदार ॥ परब्रह्मातुंतुजनमो ॥८॥
सर्वजगासीआधार ॥ ज्यासीपुजितीसर्वहीसुर ॥ जगद्रुरुपरमेश्वर ॥ दत्तात्रयातुजनमो ॥९॥
सर्वधर्माचादातार ॥ ज्ञानविज्ञानप्रकाशभास्कर ॥ श्रीपतीश्रीरामयोगेश्वर ॥ नमनतुझीयचरणांसी ॥१०॥
विश्वचेंबीजतुंसाचार ॥ तुजपासोनज्ञानविस्तार ॥ जोसंसारभयनाशककार ॥ अद्वैतबोधातुजनमो ॥११॥
तुंपरमात्मापरमगुरु ॥ तुंचश्रेष्ठदिगंबरु ॥ पापनाशकतृंसाचारु ॥ इंद्रादिदेवावंद्यतुं ॥१२॥
तुंकामरागमोचन ॥ प्रबुद्धाबुद्धीतुजध्यातीजाण ॥ इंद्रचंद्रसूर्यब्रह्माईशान ॥ तुझेंसेवनकरिताती ॥१३॥
तुंतरीवंद्ययोगीराज ॥ चरणसेवाद्यावीमज ॥ वेदज्ञशास्त्रज्ञहीतुज ॥ नजाणतीसर्वथा ॥१४॥
ज्ञानयोगाचेअभ्यासी ॥ जेसंगत्यागीसंन्यासी ॥ नजाणतीम्हणोनीतुजसी ॥ चरणसेवामागतों ॥१५॥
ऐसेंजेभावेंस्तविती ॥ योगीवर्यदत्ताप्रती ॥ त्याच्यासर्वकामनाफळती ॥ नांदतीपुत्रपौत्रयुक्त ॥१६॥
अंतीहरीच्यास्थानासीजाती ॥ हरीसवेंमोदमानक्रीडिती ॥ यास्तात्राचेंपठणकरिती ॥ श्रवणकरितीआदरें ॥१७॥
तोयालोकीहोयधान्य ॥ विद्यावानधनसंपन्न ॥ श्रीदत्तात्रयप्रसादेंकरुन ॥ सुखसंपन्नहोतसे ॥१८॥
प्राप्तझालीयामासश्रावण ॥ पंचमीसीकरावेंनागपुजन ॥ पुवोंक्तप्रकारेंजोकरीजाण ॥ नागलोकप्राप्ततयासी ॥१९॥
श्रावणमाससोमवार ॥ निशीसमयींपुजावासिद्धश्वेर ॥ तैसाचपुजावामुद्वेलश्वर ॥ मुद्गलतीर्थीस्नानकरुनी ॥२०॥
नक्तव्रतकरितीशिवपुजन ॥ आणिपावत्रतमहोऊन ॥ तेसर्वपापनिर्मुक्तहोऊन ॥ अंतींशिवलोकांशीजाती ॥२१॥
पुन्हांचतुर्दशीदिवशीं ॥ भावेंपुजावेंजगदंबेशी ॥ तेणेअनेकसुखभोगत्यासी ॥ निःसंशयमिळतील ॥२२॥
पुन्हांपौर्णिमेसीस्नान ॥ धारातीर्थीकरुनजाण ॥ श्रीजगंदेबेदर्शन ॥ सुर्योदयीकगवें ॥२३॥
पुजनयथाशक्तिकरुन ॥ जोनरोत्तमकरीजाण ॥ तोसर्वकामसमृद्धहोऊन ॥ वांच्छ्तफलप्राप्तहोय ॥२४॥
भाद्रपदशुक्लचतुर्थीजाण ॥ भौमवारआलिबहुपुण्य ॥ तेदिवशींगजानन ॥ सिद्धिदायकभक्तासी ॥२५॥
दत्तात्रयसमीपस्थ ॥ विघ्ननाशकगणनाथ ॥ त्यासीपुजावेंभक्तियुक्त ॥ दुर्वाशमीजपापष्पें ॥२६॥
धूपदीपनैवेद्यमोदक ॥ भक्ष्यभोज्यबहुविधलड्डुक ॥ फलतांबुलदक्षणासम्यक ॥ प्रदक्षणानमस्कार ॥२७॥
उपचारअर्पूनस्तुति ॥ करीलत्याचेमनोरथपुरती ॥ देवदानवादुर्लभसंपती ॥ तीप्राप्तहोयनिश्चियें ॥२८॥
भाद्रपदपौर्णिमेचेदिवशीं ॥ शुचिर्भुतप्रयनेंसी ॥ पुजावेंश्रीजगंदंबेसी ॥ भक्ष्यभोज्यदिउपचारें ॥२९॥
करोनियांनिरांजन ॥ नऊपरदक्षणाघालुन ॥ नऊनमस्कारकरुन ॥ तोषवावेंसुतीनें ॥३०॥
सर्वपापापासुन ॥ तोनरमुक्तहोयजाण ॥ अंतीतन्मयता पावुन ॥ सुखरूपहोतसे ॥३१॥
ऐसेंमासानुरोधेंकरुन ॥ जगंदबेचेंकरीलपुजन ॥ जेंजेंइच्छिलत्याचेंमन ॥ तेंतेंप्राप्तहोईल ॥३२॥
त्र्यैलोक्यामंदिरीपाहतां ॥ यादेवीसमानअन्यदेवता ॥ नाहींचयाचेंकारणाअतां ॥ उघडसर्वथासांगेन ॥३३॥
तपानुष्ठाननियमेंकरुन ॥ अन्यदेवताहोतीप्रसन्न ॥ तुलजादेवीस्मरतांचजाण ॥ फलदायनीहोतसे ॥३४॥
विधीयुक्तअनुष्ठान ॥ करुनेणतीमुढजण ॥ उगबैसतीभावाधरोन ॥ जगदंबेच्यासन्निध ॥३५॥
ऐसियामुढजनासजाण ॥ तीनदिवसांतहोतसे प्रसन्न ॥ कार्यसिद्धीकरीतसेजाण ॥ परमदयाळुजगदंबा ॥३६॥
त्वरितहोतसेप्रसन्न ॥ त्वरितांदेवीयास्तवजाण ॥ नामगातीजिचेंपुराण ॥ विद्वज्जनजाणती ॥३७॥
कोनीदरिद्रीदुःखेंपीडित ॥ यास्तवौपवसकरुनीराहत ॥ तयासीस्वप्नावस्थेंत ॥ भोजनघालीतजगंदबा ॥३८॥
जागृहोऊनीपाहत ॥ जैसाजेवुनीव्हावातृप्त ॥ तैसातुष्टपुष्टक्षुधारहित ॥ दरिद्रीहोतसेतात्काळ ॥३९॥
तुरजाभक्तवत्सलासमर्थ ॥ दीनदुर्बळाकरीकृतार्थ ॥ सर्वहीपुरवीमनोरथ ॥ दर्शनमात्रेंकरोनी ॥४०॥
सुवर्णरजगगाईगजाश्व ॥ अपेक्षितादेतसेसर्व ॥ जिच्यादर्शनेंमानव ॥ कृतार्थहोतीनिश्चयें ॥४१॥
धर्माथींयासीधर्मघडे ॥ धनार्थीयासीबहुधनजोडे ॥ कामाथींयाकामरोकडे ॥ मोक्षार्थीयामोक्षलाभें ॥४२॥
भुक्तिमुक्तिप्रदाजनी ॥ तुरजापपविनाशनी ॥ कामधेनुचिंतामणी ॥ त्याहुनाअधिकजगदंबा ॥४३॥
ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशुद्र ॥ संकरजातीत्याहुनइतर ॥ भजतींत्याचेंकार्यसत्वर ॥ सहादिवसांतहोतसे ॥४४॥
जसिईकामधेनुतात्काळ ॥ इच्छिलेंतेंदेतसेसकळ ॥ तैसीभगवतीदेवीसकळ ॥ मनोरथपूर्णकरीतसे ॥४५॥
चिंतामणीकल्पतरु ॥ कल्पितांचदेतसेउदारु ॥ तैसीजगदंबाकरुणाकरु ॥ मनोरथपूर्णकरीतसे ॥४६॥
दृष्टांतदेतांसमानदिसे ॥ परिविषबहुतअसे ॥ हेंजरीम्हणालकैसें ॥ तरीऐकानिवाडेसांगतों ॥४७॥
कामधेनुआदिकरुनी ॥ कल्पतरुचिंतामणी ॥ हेअसतीस्वर्गभुवनी ॥ ऐसेंपुराणीऐकिजे ॥४८॥
आम्हीमृत्युलोकींराहुन ॥ त्यांचेकरोनियाध्यान ॥ कांहीफलघेऊनमागुन ॥ तरीतेदेतीलकायसांगा ॥४९॥
जगदंबेचेंजेथेंध्यान ॥ करावेंतेथेंतसेधावून ॥ इच्छिलेंतेफलदेऊन ॥ रक्षणकरीतसर्वदा ॥५०॥
जगदंबाव्यापकसर्वगत ॥ तिचेभक्तहोतीमुक्त ॥ मागेंबहुझालेतेपुराणांत ॥ वर्णिलीअसतीतींऋषींनीं ॥५१॥
कामधेनुचिंतामणी ॥ तिसराकल्पवृक्षयानी ॥ स्मरतांचनिष्पापकरोनी ॥ दुःखरहितकोण केला ॥५२॥
त्याच्याभजनीसुकृतीझाला ॥ आणितोस्वर्गाप्रतीगेला ॥ कोणप्राणीमुक्तझाला ॥ ऐसेंदाखवानिवडोनी ॥५३॥
देवीभजनेंस्वर्गमोक्ष ॥ ऐसीबहुतांचीसाक्ष ॥ प्रमाणासतीअध्यक्ष ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणें ॥५४॥
कामधेउनादिकरुन ॥ त्याभोग्यवस्तुस्वर्गींच्याजाण ॥ मिळल्याइंद्रादिकालागुन जगदंबेच्याकृपेनें ॥५५॥
जगदंबेचेंकोलियाभजन ॥ पापतरीजायनिपटून ॥ पुण्यापारजोडेजाण ॥ मनकामनापुर्णहोती ॥५६॥
संततिसंपत्तिआरोग्यपण ॥ यालोकींहोयकीर्तिमान ॥ अंतीस्वर्गलोकांस जाऊन ॥ उपभोगघेतसुखाचा ॥५७॥
मुळचानिष्पापपुण्यवान ॥ तोकरीनिष्कामभजन ॥ तरीचित्तनिर्मळहोऊन ॥ प्रतिबंधसर्वलयाजाती ॥५८॥
सतसंगजोडेअकस्मात ॥ ज्ञानहोयवैराग्यसहित ॥ अविद्याकामकर्मरहित ॥ जीवनमुक्ताहोतसे ॥५९॥
ऐसीभक्तवत्सलाजगज्जननी ॥ त्वरीताआदिशक्तिभवानी ॥ तिचेंअर्चनसंक्षेपेंकरुनी ॥ भक्तियुक्ततुजकथिलेंम्यां ॥६०॥
साकल्यवर्णावयागुण ॥ ब्रह्माहरिहरसुरगुरुजाण ॥ समर्थनहोतीवर्णनालागुन ॥ अनंतगुणम्हणोनी ॥६१॥
भूमीचोंकितीरजःकण ॥ त्याचेंहीकिरुंशकतीलगणन ॥ देवीचाअनंतमहिमाअनंतगुण ॥ वर्णुनशकतीकोनीही ॥६२॥
काययेथेंबहुबोलुन ॥ कोणीनाहींदेवीसमान ॥ अधिककोठुनाअणावाजाण ॥ शब्दवार्ताखुंटली ॥६३॥
ऐसीहीकथानिरुपण ॥ शंकरेंकेलेंवरिष्ठलागुन ॥ मुनीगणासीशिवनंदन ॥ कथिलाझालाआदरें ॥६४॥
व्यासोक्तमार्गलक्षुन ॥ जातोमीम्हराठेपदेंचालुन ॥ जेथेंहोईनशक्तिहीन ॥ तेथेंरक्षिलजगदंबा ॥६५॥
हाअध्यायझालापुर्ण ॥ म्हणेपांडुरंगजानार्दन ॥ पुढीलकथानिरुपण ॥ तींचकरीलजगदंबा ॥६६॥
इतिश्रीरकंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडेतुरजामहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ठसंवादे ॥ एकविंशोध्यायः ॥ श्रीजंगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 ...

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 गोष्टी
दंडकारण्यामध्ये अनेक मुनींच्या आश्रमात वास्तव्य केल्यानंतर श्रीराम अनेक नद्या, सरोवरे, ...

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन
खळणे मांडले बाळाचे, अवती भवती सारी, थंड पन्हे करा,करा डाळ कैरीची,

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील ...

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील कष्टांपासून मुक्ती
राम नावात अपार शक्ती आहे. त्याचे नाव लिहिले दगड पाण्यात न बुडता तरंगत होते. त्यांच्या ...

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र
नि:शंक हो निर्भय हो मना रे। प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी रे ।। अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी ...

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य
श्री राम रक्षा स्तोत्र बुध कौशिक ऋषींद्वारे रचित श्रीराम स्तुती आहे. यात प्रभू ...

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर
लॉकडाऊनमुळे रखडलेल्या लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा दुसरा डोस
कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना लसीचा दुसरा ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना पत्र; पत्रातून मांडल्या ‘या’ महत्त्वपूर्ण मागण्या
देशात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून महाराष्ट्राला या व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी केली अटक…
अहमदनगर शहरात वाहनचालकांकडून लिफ्ट मागून नागरिकांना लुटणारी ‘ती’ भामटी महिला काही जागृत ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची उपलब्‍धता करुन देण्‍याची मागणी
अहमदनगर जिल्‍ह्यात कोव्‍हीड रुग्‍णांची वाढत चाललेली संख्‍या आणि रुग्‍णालयांमध्‍ये उपलब्‍ध ...