श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय २९

tuljabhavani mahatmya adhyay 29
Last Modified शुक्रवार, 22 जानेवारी 2021 (17:32 IST)
श्रीगणेशाय नमः ॥ शाकंभरीत्वरिताभवानी ॥ दुर्गदुर्गासुरमर्दिनी ॥ शक्तिक्षीसकलवेदोद्धारिणी ॥ तुलजादेवीतुजनमो ॥१॥
अदत्तदाषाचाकुमर ॥ उन्मत्तझालदरिद्रासुर ॥ तेणेंनाशकेलाथोर ॥ स्वधर्मकुलाचारबुडविला ॥२॥
क्रोधादिसेनाघेऊनबहुत ॥ सत्पात्रझालादरिद्रासुर ॥ तेणेंनाशकेला थोर ॥ स्वधर्मकुलाचारबुडविला ॥३॥
धांवपावनिगमजननी ॥ तुझेंनाम आसुरमर्दिनी ॥ तरीअसुरांचानाशकरुनी ॥ देवसेनासांभाळी ॥४॥
आतांऐकाश्रोतेसमस्त ॥ पूर्वकथाक्रमनिश्रित ॥ स्कंदऋषीसीकथासांगत ॥ इंद्रवचनदेतऐकोनी ॥५॥
सत्वरनिघालाइंद्रापासोन ॥ धारासुराच्यासंन्निधयेऊन ॥ अनुक्रमेइंद्रवचन ॥ निवेदनकेलेंसर्वही ॥६॥
ऐकोनीदानसर्वक्षोभले ॥ आरक्तनेत्रेंओठचावेले ॥ सिद्धसेनाकरुनीचालिले ॥ अमरावतीजिंकावया ॥७॥
संग्रामउत्सवधरुनीचित्तीं ॥ ऐकापुढेंएकधांवती ॥ सिंहनादकोनीगर्जती ॥ वेढाघालितीइंद्रापुरा ॥८॥
नगरांतप्रवेशकरुंपाहती ॥ इतक्यांतदेवराजशचीपती ॥ देवसेनेसहितयुद्धाप्रती ॥ निघताझालाअतिवेगें ॥९॥
सज्जकेलोआदिव्यरथ ॥ सहस्त्राशअजुंपिलेंज्याप्रत ॥ सुमुखदृढपाष्णीयुक्त ॥ दॄढ अक्षचक्रेंशोभती ॥१०॥
मेघाऐसागंभीरनादित ॥ क्षुद्रघटाजाळमाळामंडित ॥ देवाहर्षदतिरस्करीत ॥ दानवापताकाफडत्कारें ॥११॥
शस्त्रअस्त्रजालभरलेंरथांत ॥ त्याचेकिरणेंप्रकाशवंत ॥ सूर्यमंडलासारखादिसत ॥ ध्वजाग्रींचिन्हगजाचें ॥१२॥
रथचालतांगजऐरावत ॥ ध्वजाग्रचालताऐसेंदिसत ॥ ऐसारथशोभिवंत ॥ सज्जकरुनितेधवां ॥१३॥
इंद्रपरमप्रीतीयुक्त ॥ सारथ्याचाधरुनिहस्त ॥ आरुढझालादिव्यरथांत ॥ स्तवितीदेवागणतेकाळीं ॥१४॥
रथींबैसलासहस्त्रनयन ॥ मस्तकीछत्रविराजमान ॥ शतशलाकायुक्तरत्‍नजडितदंडशोभती ॥१५॥
चवर्‍याढळतीदोहोबाजुसी ॥ मस्तकींमुगुटतेजोराशी ॥ कंकणशोभतीकरासी ॥ बाहुवटेवाहुसीशोभती ॥१६॥
रत्‍नमौक्तिकहारगळ्यातं ॥ मंदारमालाचंदनेंपुजीत ॥ दक्षिणहस्तींवज्रशोभत ॥ दैत्यासी तर्जनकरणारे ॥१७॥
दुंदुर्भाचेनादहोत ॥ तेणेंदशादिशार्जत ॥ नानावाद्यांचागजरहोत ॥ दैवसन्यसमस्तएकवटलें ॥१८॥
देवराहसैन्यासहित ॥ युद्धकरावयाचालिलात्वरित ॥ अग्निमेषारुढशाक्तिहातांत ॥ मुखद्वयज्याचेशोभती ॥१९॥
सत्पजिव्हसप्तहस्त ॥ चतुःशृंगत्रिपादयुक्त ॥ प्रलयांतकस्वसैन्यसहित ॥ इंद्रासीअनुलक्ष्मीनिनिघाली ॥२०॥
दंड्पाणीमहिषारुढहोऊन ॥ रिगसेबासवेंघेऊन ॥ सर्वसाक्षीयमनिघालाजाण ॥ युद्धासइंद्राबरोबर ॥२१॥
राक्षसाधीपनैऋती ॥ खड्‌गचर्मघेउनीहातींज ॥ कुणुपारुढराक्षससेनासांगती ॥ घेऊननिघालाइंद्रासवे ॥२२॥
वरुणमकररुढ पाशहस्त ॥ स्वसेनाघेऊनीनिघालात्वरित ॥ वायुहरिणारुढांकुशहातांत ॥ सेनेसहितनिघाला ॥२३॥
यक्षाधिपगदापाणी ॥ पुष्पकविमानींआरोढोनी ॥ यक्षसेनासवेघेउनी ॥ कुबेरनिघालायुद्धासी ॥२४॥
वृषारुढशुलहस्त ॥ पिनाकपाणीप्रथमगाणासहित ॥ आदित्यवसुद्रासाध्यामरुत ॥ पितृगणाअश्विननिघाले ॥२५॥
विश्वेदेवाविद्याधरमहोरग ॥ सन्नद्धहोऊनीसमरग ॥ नानाप्रहरणायुधसवेग ॥ इंद्रासहितनिघाले ॥२६॥
महाबलदेवसेनासहित ॥ पुरंदरनिघालायुद्धाप्रत ॥ जेथेंदैत्यसेनास्थित ॥ नगरासीवेष्ठोनीउभीहोती ॥२७॥
प्रवृत्तझालेंमहायुद्ध ॥ उभयसेनानीक्रौर्यसनिद्ध ॥ बाणसमुहसोडितीविविध ॥ परस्परांसीजिंकावया ॥२८॥
तोमरभींदिमालाशक्ति ॥ घेऊनीएकमेकाहाणती ॥ मुसळभालेगदामारिती ॥ खंड्गेवधितीएकमेंकां ॥२९॥
चक्रेंसोडोनीदेहछिदिती ॥ सवेंचपाषाणवृष्टिकरिती ॥ पाशांकुशघेउनी मारिती ॥ परस्परेंवीरतेव्हां ॥३०॥
हानाहाणमारामारा ॥ बांधाबांधाधराधरा ॥ छेदुनिटाकाविदारणकरा ॥ उभयसेनेंतशब्दकरिती ॥३१॥
अश्वारुढअश्वारुढासी ॥ गजारुढजगजारुदासी ॥ धांउनमारितीएकमेकांसी ॥ देवाआनिदानव ॥३२॥
रथीधांवतीरथावरी ॥ परस्परेंकरितीझुंजारी ॥ पायींचेवीरपायदळावरी ॥ खंगचर्मघेऊनीधांवती ॥३३॥
एकमेकासीमारिती ॥ द्वंद्वयुद्धकरुंलागती ॥ संग्रामपाहूनभ्याडाप्रती ॥ थरारोमअंगासीयेतकाटा ॥३४॥
यममीहषारुढबळें ॥ दैत्यसैन्यावरीचवताळे ॥ दंडप्रहारेंफोडीकपाळें ॥ महावीरांचेंतेंधवां ॥३५॥
गजांचेंफॊडीतमस्तक ॥ अंसंख्यातमारिलेंरणींकटवः ॥ अश्वांचेसमुदायअनेक ॥ दंडघायेंद्विधाकरी ॥३६॥
सोडोनियांतीक्ष्णशर ॥ वीरमारिलेअपार ॥ समुळतोडोनियांकर ॥ नासिकाकर्णछेदिलें ॥३७॥
छेदुनीटाकीनेत्रहनुवटी ॥ द्विधाकेलेंतोडोनीकटी ॥ गजांच्याशुंडाताडीतनेटी ॥ रविनंदनक्रोधानें ॥३८॥
यमाचेसैनिकऊष्णज्वर ॥ तैसाचधांवोनीशीतज्वर ॥ पीडाकरितेझालेफार ॥ दैत्यसेनेसअतिवेगें ॥३९॥
धनुर्वातसंधिवात ॥ कासश्वासेंपीडिलें बहुत ॥ अनेकरोगौठावलेरणांत ॥ दानवपाडिलेधरणीवरी ॥४०॥
रोगेंव्याकुळदैत्यसैन्य ॥ शस्त्रधायेंपावलेंमरण ॥ रक्तनदीपुरयेऊन ॥ वाहुंलागलीभडभडा ॥४१॥
दैत्यसेनेचेंखुंटलेंबळ ॥ यमभयानेंपळतीसकळ ॥ कितीएकहोऊनव्याकुळ ॥ दडूनराहिलेंतेंथेंची ॥४२॥
धारासुराचासेनापती ॥ विरुपाक्षनामाबैसोनीरथीं ॥ धावंतपातलारणक्षितीं ॥ यमाचेनिधतेधवां ॥४३॥
आपलेंसैन्यापळालें ॥ शत्रुचबेंळाधिकझालें ॥ ऐसेंत्यानेंजेव्हांपाहिलें ॥ तेव्हांकोपालाअत्यंत ॥४४॥
यमासीनिकुरेंयुद्धकरावें ॥ ऐसीइच्छाधरुनिजींवें ॥ रथाभिडविलानिकटजवें ॥ यमाचेंपुढेंतेवेळीं ॥४५॥
त्वरनेदेंशबाणभात्यांतुन ॥ काढुनधनुष्यासीचढवून ॥ त्याबाणेंयमासीबिंधुन ॥ वचनबोलततेवेळीं ॥४६॥
विरुपाक्षबोलेलवचन ॥ संग्रामकरीलदारुण ॥ पुढिलेंअध्यायीतेंकथन ॥ पांडुरंगजनार्दनम्हणतसे ॥४७॥
इतिश्रीस्कंदपुराणेसंह्याद्रीखंडेतुरजामहात्म्येशंकरवरिष्ठसंवादे ॥ एकोनत्रिंशोध्यायः ॥२९॥
श्रीजगदंबार्पणस्तु ॥ शुभभवतुं ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 ...

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 गोष्टी
दंडकारण्यामध्ये अनेक मुनींच्या आश्रमात वास्तव्य केल्यानंतर श्रीराम अनेक नद्या, सरोवरे, ...

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन
खळणे मांडले बाळाचे, अवती भवती सारी, थंड पन्हे करा,करा डाळ कैरीची,

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील ...

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील कष्टांपासून मुक्ती
राम नावात अपार शक्ती आहे. त्याचे नाव लिहिले दगड पाण्यात न बुडता तरंगत होते. त्यांच्या ...

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र
नि:शंक हो निर्भय हो मना रे। प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी रे ।। अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी ...

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य
श्री राम रक्षा स्तोत्र बुध कौशिक ऋषींद्वारे रचित श्रीराम स्तुती आहे. यात प्रभू ...

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर
लॉकडाऊनमुळे रखडलेल्या लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा दुसरा डोस
कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना लसीचा दुसरा ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना पत्र; पत्रातून मांडल्या ‘या’ महत्त्वपूर्ण मागण्या
देशात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून महाराष्ट्राला या व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी केली अटक…
अहमदनगर शहरात वाहनचालकांकडून लिफ्ट मागून नागरिकांना लुटणारी ‘ती’ भामटी महिला काही जागृत ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची उपलब्‍धता करुन देण्‍याची मागणी
अहमदनगर जिल्‍ह्यात कोव्‍हीड रुग्‍णांची वाढत चाललेली संख्‍या आणि रुग्‍णालयांमध्‍ये उपलब्‍ध ...