1. धर्म
  2. हिंदू
  3. हिंदू धर्माविषयी
Written By

संत एकनाथ महाराजांची आरती

आरती एकनाथा |
महाराजा समर्था |
त्रिभुवनी तूंचि थोर |
जगदगुरू जगन्नाथा || ध्रु. ||
 
एकनाथ नाम सार |
वेदशास्त्रांचे गूज |
संसारदु:ख नाम |
महामंत्राचे बीज | आरती || १ ||
 
एकनाथ नाम घेतां |
सुख वाटले चित्ता |
अनंत गोपाळदासा |
धणी न पुरे गातां |
आरती एकनाथा | महाराजा समर्था || २ ||