1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. श्रीरामनवमी
Written By
Last Modified: रविवार, 14 एप्रिल 2024 (08:37 IST)

नामरामायणम्

॥ बालकाण्डः ॥
शुद्धब्रह्मपरात्पर राम् । कालात्मकपरमेश्वर राम् । शेषतल्पसुखनिद्रित राम् । ब्रह्माद्यमरप्रार्थित राम् । चण्डकिरणकुलमण्डन राम् ।
श्रीमद्दशरथनन्दन राम् । कौसल्यासुखवर्धन राम् । विश्वामित्रप्रियधन राम् । घोरताटकाघातक राम् । मारीचादिनिपातक राम् ।
कौशिकमखसंरक्षक राम् । श्रीमदहल्योद्धारक राम् । गौतममुनिसंपूजित राम् । सुरमुनिवरगणसंस्तुत राम् । नाविकधाविकमृदुपद राम् ।
मिथिलापुरजनमोहक राम् । विदेहमानसरञ्जक राम् । त्र्यंबककार्मुखभञ्जक राम् । सीतार्पितवरमालिक राम् । कृतवैवाहिककौतुक राम् ।
भार्गवदर्पविनाशक राम् । श्रीमदयोध्यापालक राम् । रामराम जयराजा राम् । रामराम जयसीता राम् ।
॥ अयोध्याकाण्डः ॥
अगणितगुणगणभूषित राम् । अवनीतनयाकामित राम् । राकाचन्द्रसमानन राम् । पितृवाक्याश्रितकानन राम् । प्रियगुहविनिवेदितपद राम् ।
तत्क्षालितनिजमृदुपद राम् । भरद्वाजमुखानन्दक राम् । चित्रकूटाद्रिनिकेतन राम् । दशरथसन्ततचिन्तित राम् । कैकेयीतनयार्पित राम् ।
विरचितनिजपितृकर्मक राम् । भरतार्पितनिजपादुक राम् । रामराम जयराजा राम् । रामराम जयसीता राम् ।
॥ अरण्यकाण्डः ॥
दण्डकावनजनपावन राम् । दुष्टविराधविनाशन राम् । शरभङ्गसुतीक्ष्णार्चित राम् । अगस्त्यानुग्रहवर्दित राम् । गृध्राधिपसंसेवित राम् ।
पञ्चवटीतटसुस्थित राम् । शूर्पणखार्त्तिविधायक राम् । खरदूषणमुखसूदक राम् । सीताप्रियहरिणानुग राम् । मारीचार्तिकृताशुग राम् ।
विनष्टसीतान्वेषक राम् । गृध्राधिपगतिदायक राम् । शबरीदत्तफलाशन राम् । कबन्धबाहुच्छेदन राम् । रामराम जयराजा राम् । रामराम जयसीता राम् ।
॥ किष्किन्धाकाण्डः ॥
हनुमत्सेवितनिजपद राम् । नतसुग्रीवाभीष्टद राम् । गर्वितवालिसंहारक राम् । वानरदूतप्रेषक राम् । हितकरलक्ष्मणसंयुत राम् ।
रामराम जयराजा राम् । रामराम जयसीता राम् ।
॥ सुन्दरकाण्डः ॥
कपिवरसन्ततसंस्मृत राम् । तद्गतिविघ्नध्वंसक राम् । सीताप्राणाधारक राम् । दुष्टदशाननदूषित राम् । शिष्टहनूमद्भूषित राम् ।
सीतवेदितकाकावन राम् । कृतचूडामणिदर्शन राम् । कपिवरवचनाश्वासित राम् । रामराम जयराजा राम् । रामराम जयसीता राम् ।
॥ युद्धकाण्डः ॥
रावणनिधनप्रस्थित राम् । वानरसैन्यसमावृत राम् । शोषितशरदीशार्त्तित राम् । विभीष्णाभयदायक राम् । पर्वतसेतुनिबन्धक राम् ।
कुम्भकर्णशिरश्छेदन राम् । राक्षससङ्घविमर्धक राम् । अहिमहिरावणचारण राम् । संहृतदशमुखरावण राम् । विधिभवमुखसुरसंस्तुत राम् ।
खःस्थितदशरथवीक्षित राम् । सीतादर्शनमोदित राम् । अभिषिक्तविभीषणनुत राम् । पुष्पकयानारोहण राम् । भरद्वाजादिनिषेवण राम् ।
भरतप्राणप्रियकर राम् । साकेतपुरीभूषण राम् । सकलस्वीयसमानस राम् । रत्नलसत्पीठास्थित राम् । पट्टाभिषेकालंकृत राम् । पार्थिवकुलसम्मानित राम् ।
विभीषणार्पितरङ्गक राम् । कीशकुलानुग्रहकर राम् । सकलजीवसंरक्षक राम् । समस्तलोकोद्धारक राम् । रामराम जयराजा राम् । रामराम जयसीता राम् ।
॥ उत्तरकाण्डः ॥
आगत मुनिगण संस्तुत राम् । विश्रुतदशकण्ठोद्भव राम् । सितालिङ्गननिर्वृत राम् । नीतिसुरक्षितजनपद राम् । विपिनत्याजितजनकज राम् ।
कारितलवणासुरवध राम् । स्वर्गतचम्बुक संस्तुत राम् । स्वतनयकुशलवनन्दित राम् । अश्वमेधक्रतुदिक्षित राम् । कालावेदितसुरपद राम् ।
आयोध्यकजनमुक्तित राम् । विधिमुखविभुदानन्दक राम् । तेजोमयनिजरूपक राम् । संसृतिबन्धविमोचक राम् । धर्मस्थापनतत्पर राम् ।
भक्तिपरायणमुक्तिद राम् । सर्वचराचरपालक राम् । सर्वभवामयवारक राम् । वैकुण्ठालयसंस्तित राम् । नित्यनन्दपदस्तित राम् ।
रामराम जयराजा राम् । रामराम जयसीता राम् ।