1. धर्म
  2. सण-उत्सव
  3. श्रीरामनवमी
Written By
Last Modified: गुरूवार, 7 एप्रिल 2022 (17:27 IST)

रामचंद्राचीं आरती - दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहारा

ram aarti
दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहारा । शरयूतेरविहारा शमितक्षितिभारा । करुणापारावारा कपिगणपरिवारा । निर्गतनिखिलविकारा निगमागमसारा ॥१॥
जय देव जय देव जय सीतारामा ॥ सजलबलाहकश्यामा सच्चित्सुखधामा०॥ध्रु०॥
रविकुलराजललामा रम्यगुणग्रामा । रूपविनिर्जितकामा रुद्रस्तुतनामा । परिपालितसूत्रामा पूर्णसकलकामा । विश्वविलासविरामा विठ्ठलविश्रामा ॥जय देव जय देव०॥२॥