1. मनोरंजन
  2. हास्यकट्टा
  3. व्हॉट्सअप मॅसेजेस
Written By

महाराष्ट्रीयन आडनावे

Colourful Maharashtrians
 काळे 
गोरे 
पांढरे 
काळभोर 
हिरवे 
पिवळे 
ढवळे 
सावळे

 
Metallic Maharashtrians
पितळे 
तांबे 
लोखंडे
सोनार 
चांदेकर 
रत्नपारखी 
हिरेखण 
 
Facial Maharashtrians
केसकर
टकले 
डोले
दाते
माने
कानफाडे 
नकटे 
बोबडे 
तोतडे 
डांगे
डोळस
डोईफोडे 
टाँगे 
नखाते 
 
Professional Maharashtrians 
दिवेकर 
वैद्य 
वकील 
भगत 
चिटणीस 
दिवाण 
भालदार 
कुलकर्णी 
ऊद्धव 
पारधी 
शास्त्री 
मुकादम
गोसावी 
सुतार 
जोशी 
गुरु 
पंडित 
 
Vegetable Maharashtrians 
आंबेकर 
आंब्रे
काकडे 
देठे 
दुधे 
बुधे 
केळकर 
भाजीखाये 
नारळे 
मुळे 
पिंपळकर 
वाले 
भेंडे 
फुलमाळी 
भाजीपाले
 
Ecological Maharashtrians 
मांजरेकर 
कोल्हे 
कावळे 
तितरमारे
वाघ 
घारपुरे 
वाघमारे 
लांडगे 
गरुड़ 
घारे 
किटकुले 
उंदीरवाडे 
चीतळे
पालकर
 
Funny Maharashtrians 
भूत 
लिडबीडे 
वडाभात 
पोटभरे 
पोटदुखे 
पोटपुसे 
पोटे 
उकिडवे 
वाडीभस्मे 
रागीट 
लेले
 
Common Maharashtrians 
मेश्राम 
बालपांडे 
गेडाम 
देशपांडे 
सहारे
मडावी 
बारापातरे
 मोहिते 
पवार
ठाकरे
ठाकूर
जाधव
देसाई
सुर्वे
शिंदे
 
Money Oriented Maharashtrians 
लाखे 
सव्वालाखे 
पगारे 
शंभरकर 
हजारे 
चिकटे 
पन्नासे 
फुकटे 
बावनकर 
तनखीवाले 
परीपगार 
 
Loud Maharashtrians
आकांत 
गोंधळी 
केकतपुरे 
बोंबले
 
Village Maharashtrians
ओसवाडकर
शेगावकर 
नागपुरे
पंढरपुरे 
रामटेके
पिंपलगावकर
डोंगरकर 
डोंगरे
कासकर
सोलकर
मुरुडकर
गुहागरकर
माणगावकर
बोरकर
नेरकर
पाटकर
खेडेकर
धारवाडकर
लोणकर
बाडकर
गावकर
परूळेकर
नारकर
खांडेकर
ईजनकर
वाईरकर
पुसाळकर
पैठणकर
कनयाळकर
बेडेकर
किरलोसकर
पेडणेकर
नेरुरकर
निंबुडकर
गावसकर
करमरकर
खामकर
पावसकर
रायकर
कलमकर
करलकर
आचरेकर
दाभोळकर
 
Killer Maharashtrians
वाघमारे 
कुत्तरमारे
मानुसमारे
तितरमारे
बारमारे
मनमारे
 
Royal Maharashtrians
पाटील
घोरपडे
भोसले
मालुसरे
निंबाळकर
सरदेसाई
देशमुख
 
City Maharashtrians
वसईकर
पनवेलकर
चिपळूणकर
माहिमकर
कोल्हापूरे
नागपूरे
दादरकर
 
Test maharashtrian
कडू 
गोडे
आंबटे
 
इतर.... काही सुटले असतील तर क्षमा असावी.