श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय २६

tuljabhavani mahatmya adhyay 26
Last Modified गुरूवार, 21 जानेवारी 2021 (13:58 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ धन्यतूंअंबेबह्क्तासीरक्षिसी ॥ धैर्यदेऊनीबलाढ्यकरिसे ॥ तुझ्याआधारें भक्तविघ्नासी ॥ जिंकोनीकीर्तीसीपावले ॥१॥
धन्यमार्कडेयऋषी ॥ जेणेवैराग्यवाणेंजिंकिलेंकामासी ॥ शांतीखंगेमारिलेंक्रोधासी ॥ बधिलेंलोभमोहासीनिस्पृहास्त्रें ॥२॥
ज्याचीकथाआवडीलीशंकरासी ॥ आदरेंसांगतवरिष्ठासी ॥ स्वामीकार्तिकमुनीजनासी ॥ चरित्रवणीतप्रेमाणें ॥३॥
ऐकाश्रोतेतुम्हीसकळ ॥ मनकरोनिनिर्मळ ॥ कामक्रोधाचाविटाळ ॥ नसोजगदंबाकूपेनें ॥४॥
मार्कडेयमुनिश्व्रा ॥ मोहितकरावयाअप्सरा ॥ प्रवर्तलीबोलेगिरा ॥ मधुरशब्देकरोनी ॥५॥
म्हणेआमुचेंवर्तुलकुचयुग ॥ उन्नतकर्कशातिसुभग ॥ ज्यापुरुषाच्याउरासीसलग ॥ आलिंगनेंनाहीझालें ॥६॥
व्यर्थत्यापुरुषाचेजन्म ॥ स्त्रियांचेंअधरोष्ठवल्लींउच्चम ॥ स्वदतेंनस्पर्शींअधम ॥ मुखचुंबननकरीजो ॥७॥
रतीसमयींस्त्रीयांसीनाहींपाहिलें ॥ त्याचेनेत्रविफलझाले ॥ त्याचेचहस्तम्हणावेभले ॥ स्तनसीमर्दितीरतीसमयीं ॥८॥
तुझीतरीप्रथमतरुणदशा ॥ व्यर्थकांघालावेसीद्विजेशा ॥ अष्टवषेंबालवयसा ॥ अविचारपणेंगेलेंतें ॥९॥
पुढेंब्रह्माचर्यवर्षेंद्वादश ॥ क्रमानेगेंलें आयुष्य ॥ आतांतरुणकालविशेष ॥ स्त्रीभोगासयोग्यअसे ॥१०॥
हेंतारुण्यानिघूनजाईल ॥ मगकेव्हास्त्रीचाउपभोगघेसील ॥ तपासीपुढेंआहेकाळ ॥ आतांस्त्रीसुख अनुभवी अविलंबें ॥११॥
स्त्रियांसीदेणेंआलिंगन ॥ हेंदेवलोकीदुर्लभजाण ॥ तुजसहजप्राप्तहोऊन ॥ स्वीकारनकारिसीकांसांग ॥१२॥
बहुस्त्रियाअसतीमृत्युभुवनीं ॥ पाद्मिनीहस्तिनीचित्रिणी ॥ चवथीजाणपा शंखनी ॥ परिआम्हासमानत्यानसती ॥१३॥
यालोकीस्त्रियारुपवती ॥ तारुण्यकाळींशोभती ॥ प्रसृतहोताविरुपहोती ॥ गतयौवनातात्काळ ॥१४॥
आम्हीदेवलोकींच्यास्त्रियां ॥ तैशानोहेतकींमुनीवर्या ॥ सदातरुणनुतनवया ॥ षोडशवार्षिकाअखंड ॥१५॥
आम्हीलावण्यसागर ॥ रतीक्रीडेंतपरमचतुर ॥ आम्हीपद्मिनीसुगंधशरीर ॥ असोसदासोज्वळ ॥१६॥
पूर्णचंद्राऐसेंवदन ॥ सरळनासिकादीर्घलोचन ॥ आमुच्यानासिकामुखांतुन ॥ सुगंधवाहतोसर्वदा ॥१७॥
आमुचेंसुशोभितसुखकमळ ॥ उत्तमशोभेलेंललाटस्थळ ॥ प्रवालवलीसारख्यासरळ ॥ आरक्तओष्ठशोभती ॥१८॥
शुक्तिकारउत्तमकर्ण ॥ पिन्मेन्नतसमस्थूळस्तन ॥ आमुच्याबाहुचेंकंवेष्ठन ॥ पुण्यहीनपुरुषासीदुर्लभ ॥१९॥
जघनवर्तुलस्थुलतर ॥ मन्मथालयअतिसुंदर ॥ पुण्यसफळहोयअपार ॥ तरीचप्राप्तहोयकीं ॥२०॥
करद्वयाअमुचेंसुशोभित ॥ अलंकारयुक्तमृदुलबहुत ॥ आम्हांसीपाहुनकाम पीडिते ॥ होतीदेवगंधर्वकिन्नरोग ॥२१॥
राक्षसमनुव्यपशुतुल्यजाण ॥ सदाइच्छितीआमुचेंमैंथुन ॥ आमुचेंविषयसुखसोडीन ॥ तुंमूढम्होअणोनीतपकरिसी ॥२२॥
येईशिघ्रमजबरोबर ॥ येथेंष्टसुखभोगी सुंदर ॥ स्कंदम्हणेतोमृकंडकुमर ॥ लोभाविलाअप्सरेनें ॥२३॥
परितोअत्यंतविरक्तऋषी ॥ नपाहेबोलेअप्सरेसी ॥ अन्यस्त्रीफॆदूनिवस्त्रासी ॥ नग्नाअलीऋषीपुढें ॥२४॥
मैथुनाचाअनुकारदावीत ॥ एकगदगदाहांसत ॥ एककामरागगात ॥ आलापकरीसुस्वर ॥२५॥
कोणीस्त्रीयेऊनत्वरीत ॥ आपुल्याकुचयुग्मेऋषीसींताडित ॥ मंदारकुसुममाळागळ्यांत ॥ एकघालुनिपुजिती ॥२६॥
एकौभयहस्तानें त्वरीत ॥ ऋषीचेंहस्तद्वयधरीत ॥ आपुल्यास्तनावरीठेवीत ॥ ऐशाकुचेष्टाबहुकरिती ॥२७॥
ऋषीचेंभंगावें व्रत ॥ म्हनोनीयत्‍नकेलाबहुत ॥ परितोसर्वहीझालाव्यर्थ ॥ विमनस्कझालामगतेव्हां ॥२८॥
हतप्रतिज्ञाहोऊनीअप्सरा ॥ सपरिवागेल्याइंद्रनगर ॥ मार्कडेऋषीच्याअंतरा ॥ विकरतिळभरीनसेची ॥२९॥
मुनीचादृढनिश्चयपाहुनी ॥ त्वरितादेवीतेचक्षणीं ॥ मुनीपुढेंप्रगटहोऊनी ॥ प्रसन्नहोऊनीबोलतसे ॥३०॥
मीप्रसन्नझालेंतुजकेवळ ॥ मागसींतेंदेईनफळ ॥ स्कंदम्हणेम्मुनीप्रतापशीळा ॥ वचनऐकोनदेवीचें ॥३१॥
नेत्रौघडोनीपाहेमुनी ॥ तोंपुढेंदेखलीजगज्जननी ॥ साष्टांगनमस्कारकरोनी ॥ हातजोडीनीउभाअसे ॥३२॥
तुरजादेवीभक्तवत्सला ॥ मुनीप्रार्थींतसेतिजला ॥ म्हणेहेजननीकृपाळा ॥ जरीमजप्रसन्नझालीसी ॥३३॥
तरीतुझ्याअरणरजाचास्पर्श ॥ मजलाअसोदेवीअविनाश ॥ ऐकोनीमार्कंडेयवचनास ॥ पापनाशिनीजगदंबा ॥३४॥
ऋषीसीहर्ष उपजवुन ॥ अंबाबोलेमधुरवचन ॥ बत्साकायमागसीतपकरोन ॥ भाक्तितरी पूर्वीचतुजाआहे ॥३५॥
आतामीचदेतेंवरासी ॥ जेंदुर्लभदेवांगर्वासी ॥ ऐसेंबोलोनवरतदानासी ॥ दीतीझालीजगंदबा ॥३६॥
जैसासर्वदेवांमध्येश्रेष्ठ ॥ विष्णुचपूज्य अतिवरिष्ठ ॥ तैसासर्वविप्रामध्येंपुज्यश्रेष्ठ ॥ तूंचारिष्ठहोसील ॥३७॥
जैसामनुष्यामध्येंस्मृतीचाकर्ता ॥ मुख्यस्वायंभुवमनुतत्वतां ॥ तैसापुराणांचकिर्ता ॥ वेदानुचिंतकहोसीलतुं ॥३८॥
कार्यकारणभुतजात ॥ प्रलयकालींलयपावत ॥ तेव्हांसत्यलोकापर्यंत ॥ आकारनासुनजातसे ॥३९॥
सर्वलोकसंहारुत ॥ जलमयएकार्णवकरुन ॥ जलामध्येकरीलशन ॥ नारायणजेधवां ॥४०॥
तेथेंतुंकल्पजीवीहोऊन ॥ पाहसीलव्यापकहरीसीजाण ॥ जास्तवब्रह्मरुद्रादितपपुर्ण ॥ करीतीपरीप्राप्तीनहोयज्यासी ॥४१॥
व्यापकनिष्कळनिरंजन ॥ शुद्धसच्चीदानंदघन ॥ तोश्रीहरिनारायण ॥ दर्शनदेईलतुजलागीं ॥४२॥
स्वनामेंमार्कंडयेपुराण ॥ करीवेदार्थप्रगटपुर्ण ॥ निर्गुणचत्रिगुनाअंगिकारुन ॥ त्रिगुणात्मिकासगुणदेवी ॥४३॥
ऐसेंपुरानकरुन ॥ तेथेकरसीलमाझेंस्तवन ॥ त्यासीजेमनुष्यकरितालपठण ॥ माझेंमंदिरीयेऊनी ॥४४॥
त्यांचेंघरींमीवासकरोन ॥ नित्यत्याचेंकरीनरक्षण ॥ ऐसेंजगदंबावरदान ॥ मार्कंडेयासीदेऊनी ॥४५॥
आणिकहीदेतसेवदान ॥ म्हणेत्वांतपकेंलेंपूर्ण ॥ येथेंम्यांतुजदिधलेंदर्शन ॥ तरीसततयेंथेंचराहितं ॥४६॥
मीसदातुझ्यांसांनिधराहीन ॥ येथेंचरहिलपार्वतीरमण ॥ त्र्यैलोक्यनाथनारायण ॥ येथेंचरहिलसर्वदा ॥४७॥
त्वांयेथेंकुंडकेलेंखणुन ॥ तेंपापनाशकर्तार्थहोईलपुर्ण ॥ सुधाकुंडम्हणतीलत्यसीजाण ॥ माझेंआज्ञेंकरोनी ॥ ४८॥
यातीर्थाचेंकरितास्नान ॥ तेणेंहोयपापखंडन ॥ सर्वव्याधींचेंनिगसर ॥ होईलमाझ्यावरदानें ॥४९॥
स्नानेंहोईलपापनिवृत्ती ॥ क्रमेंस्वर्गमोक्षप्राप्ती ॥ करुनीदेईलशक्ति ॥ यातीर्थामाजींराहिल ॥५०॥
निरंतरभुमीवरी ॥ प्रसिद्धराहिलनिर्धारीं ॥ स्कंदम्हणेपरमेश्वरी ॥ वरप्रदानदेतीझाली ॥५१॥
मार्कंडेयासत्वरदेऊन ॥ देवीपावलीअंतर्धान ॥ स्कंदम्हणेयतीर्थींस्नान ॥ सुधाकुंडजलपानकरिताजे ॥५२॥
अंबिकेचेंकरिती पुजन ॥ तैसेंचशंकररासीपुजोन ॥ विष्णुवैक्कुंठनिलयपूर्ण ॥ ईशान्यप्रदेशींतीर्थाच्या ॥५३॥
त्याचेंकरीजोपुजन ॥ सर्वकामानाहोतीपुर्ण ॥ अंतीमुक्तिपावेनिर्माण ॥ यांतसंशयनसेची ॥५४॥
तपानेंप्रसन्नकेलीदेवी ॥ तेणेंमार्कंडेयकल्पजीवीं ॥ एकार्णवजलशायी ॥ विष्णुजेव्हाहोतसे ॥५५॥
तेथेंमार्कंडेयहोतसेस्थित ॥ यास्तवचिंरजीवम्हणतीनिश्चित ॥ स्कंदमुनीसीसांगत ॥ शंकरवणीतवरिष्ठासी ॥५६॥
पांडुरंगजनादनम्हणत ॥ अध्यायसंपलाअसेयथ ॥ उत्तराध्यायींकथाअदभुत ॥ श्रवणास सादर असावें ॥५७॥
इतिश्रिस्कदंपुराणे ॥ सह्याद्रीखंदेतुरजामहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ठसंवादे ॥ मार्कंडेयवरप्रदानेनाम ॥ षडविंशोध्यायः ॥२६॥
श्रीजंगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 ...

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 गोष्टी
दंडकारण्यामध्ये अनेक मुनींच्या आश्रमात वास्तव्य केल्यानंतर श्रीराम अनेक नद्या, सरोवरे, ...

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन
खळणे मांडले बाळाचे, अवती भवती सारी, थंड पन्हे करा,करा डाळ कैरीची,

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील ...

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील कष्टांपासून मुक्ती
राम नावात अपार शक्ती आहे. त्याचे नाव लिहिले दगड पाण्यात न बुडता तरंगत होते. त्यांच्या ...

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र
नि:शंक हो निर्भय हो मना रे। प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी रे ।। अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी ...

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य
श्री राम रक्षा स्तोत्र बुध कौशिक ऋषींद्वारे रचित श्रीराम स्तुती आहे. यात प्रभू ...

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर
लॉकडाऊनमुळे रखडलेल्या लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा दुसरा डोस
कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना लसीचा दुसरा ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना पत्र; पत्रातून मांडल्या ‘या’ महत्त्वपूर्ण मागण्या
देशात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून महाराष्ट्राला या व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी केली अटक…
अहमदनगर शहरात वाहनचालकांकडून लिफ्ट मागून नागरिकांना लुटणारी ‘ती’ भामटी महिला काही जागृत ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची उपलब्‍धता करुन देण्‍याची मागणी
अहमदनगर जिल्‍ह्यात कोव्‍हीड रुग्‍णांची वाढत चाललेली संख्‍या आणि रुग्‍णालयांमध्‍ये उपलब्‍ध ...