श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय ३४

tuljabhavani mahatmya adhyay 34
Last Modified सोमवार, 25 जानेवारी 2021 (18:16 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ जगदंबासर्वभुतांत ॥ बुद्धिरूपेंहोउनीस्थित ॥ युक्तायुक्तप्रदर्शित ॥ करीतसेतिसीनमनमाझें ॥१॥
स्कंदम्हणेतेव्हांसुरगण ॥ जोविष्णुत्र्यैलोक्यपावन ॥ त्याचेंकरोनियांस्तवन ॥ धरोनीमौनराहिलें ॥२॥
अग्रभागींसुरगणस्थित ॥ विष्णुत्यासीकरोनीहर्षीत ॥ म्हणेम्यांमारिलावली सुत ॥ धारासुरदैत्यहा ॥३॥
आतांनिर्भयतुम्हींआपुलें ॥ राज्यकरावेंपूर्ववतचांगलें ॥ अंबेसहितमजरुचलें ॥ राहावयासीहेंस्थळ ॥४॥
तरीतुम्हीआपुल्यानामेंतीर्थें ॥ येथेंनिर्मावेंसमस्तें ॥ इतकेबोलूनीसुरगणातें ॥ विष्णुतेथेंचराहिला ॥५॥
जगदंबेच्याआज्ञेंकरुन ॥ स्थितझालादेवतगण ॥ यास्तवतेंस्थळपुण्यवान ॥ श्रेष्ठझालेंअतिशय ॥६॥
आतांतुम्हासी ॥ तीर्थमहिमा ॥ सांगतोंमीऋषीसत्तमा ॥ भोगावतीस्नानज्यानरोत्तमा ॥ माघमासींघडलेंदिनत्रय ॥७॥
त्यासीपुनरावृत्तिरहित ॥ विष्णुसाजुज्यहोतसेप्राप्त ॥ तीर्थेंबहुतत्र्यैलोक्यांत ॥ परिभागावतीसमाननसती ॥८॥
भोगावतीतटींश्राद्ध ॥ करितीश्रद्धापूर्वकशुद्ध ॥ तेपितरासहिताआपणप्रसिद्ध ॥ ऊर्ध्वलोकासीनेतसे ॥९॥
भोगावतीचेंस्नानपान ॥ वैशाखकार्तिकमाघस्नान ॥ करितीत्यांसीप्राप्तवैकुठभुवन ॥ ब्रह्मादिनपर्यंतहोतसे ॥१०॥
विष्णुसहितवैकुंठीराहे ॥ विष्णुगणाचेंअधिपत्यलाहे ॥ ऐसाभोगावतीचामहिमापाहे ॥ तुम्हांलागींवर्णिला ॥११॥
आतांनागतीर्थाचामहिमा ॥ श्रवणकराद्विजोत्तमा ॥ श्रावणशुद्धपंचमीसीनरोत्तमा ॥ तीर्थस्नानघडलेंज्या ॥१२॥
त्यांनीयथाशक्तिकरुन ॥ नगेशाचेंकरावेंपुजन ॥ ब्राह्मणसुवासिनी भोजन ॥ पायसादिपक्कान्नेघालावीं ॥१३॥
अक्षतापुष्पेंविल्वेंकरुन ॥ जोनागेशाचेंकरीलपुजन ॥ त्या मानवासीनागापासुन ॥ भयकदांनहोयभुलोकीं ॥१४॥
शिवरात्रीसीनिराहारकरुन ॥ दृढभक्तिजितेंद्रिय होऊन ॥ नागातीर्थजलानेंअभिषेककरुन ॥ जागरदीपदानकरितीजे ॥१५॥
तेशिवसायुज्यासीप्राप्तहोती ॥ केव्हांहीतेथेंदीपलाविती ॥ घंटावाजवृनीशिवदर्शनघेती ॥ तेजातीशिवमंदिरा ॥१६॥
तेशिवसायुज्यासीप्राप्तहोती ॥ केव्हांहीतेथेंदीपलाविती ॥ घंटावाजवुनीशिवदर्शनघेती ॥ तेजातीशिवमंदिरा ॥१६॥
आतांद्वारतीर्थाचामहिमा ॥ तुम्हीऐकामुनीसत्तमा ॥ जेव्हांधारासुरदैत्योत्तमा ॥ वधिलेमहाविष्णुनें ॥१७॥
जेथेंदेहपतनहोऊन ॥ विष्णुसायुज्यासीपावलाजाण ॥ तेथेंद्वारतीर्थझालेंनिर्माण ॥ सर्वलोकांसीपावनजें ॥१८॥
द्वारतीर्थजलस्पशेकरुन ॥ स्वर्गद्वारासीपावतीजाण ॥ द्वारतीर्थाचेम्स्नानकरुन ॥ पितारासीयजितीयथाविधी ॥१९॥
त्याचेपितरसमस्त ॥ स्वर्गीपुज्यप्रतिष्ठित ॥ होऊनीराहतीनेमस्त ॥ अक्षयसुखहोऊनी ॥२०॥
नगरासीद्वारगृहासीद्वार ॥ प्रवेशार्थकरितीनर ॥ तैसेंस्वर्गासीजावयाद्वार ॥ यांतसंशयनकारावा ॥२२॥
लक्ष्मीतीर्थेंजलातस्नान ॥ अष्ठमीसीसुर्योदयींयेऊन ॥ भृगुवारींमंदवारींकरितीजाण ॥ त्यासीलक्ष्मीसदाभजे ॥२३॥
जैसाविष्णुलक्ष्मीनाथ ॥ त्र्यैलोक्यांताअहेविख्यात ॥ तैसानरहीहोयाविख्यात ॥ लक्ष्मीतीर्थेंस्नानानें ॥२४॥
लक्ष्मीतीर्थाच्यातीरासी ॥ यथारुचीवायनब्राह्मणांसी ॥ तैसेंचद्यावेंसुवासिनीसी ॥ त्यासीलक्ष्मीप्राप्तीफलहोय ॥२५॥
लक्ष्मीतीर्थाहुनीश्रेष्ठैतरा ॥ नाहींझालेंनाहींहोणार ॥ ज्याचामहिमाब्रह्माहर ॥ मीस्कंदहीवर्णूनशकेची ॥२६॥
जेथेंभगवानपुरुषोत्तमा ॥ भक्तवत्सलदेवोत्तम ॥ शंकरासहितराहिलापरम ॥ लोकानुग्रहकारावया ॥२७॥
ज्याच्यादर्शनमात्रेंकरुन ॥ विष्णुलोकासीजातीमानवजन ॥ एकादशीनिराहारकरुन ॥ रात्रींजागरकरावा ॥२८॥
त्र्यैलोक्यपूज्यविष्णुचेंपुजन ॥ अनेक उपचारसमर्पुन ॥ तुळसीपुष्पधुपदेप अर्पून ॥ नानविधनैवेद्यसमर्पावा ॥२९॥
तांबुलचदंनादिउपचार ॥ विष्णुसीअर्पितीजेनर ॥ धन्यतेयालोकींथोर ॥ विष्णुभक्तदृढव्रत ॥३०॥
तेविष्णुलोकींविष्णुसहित ॥ आनंदभोगतीअपरिमित ॥ तेथेंचलीनहोतीनिश्चित ॥ पुतरागमनत्यानाहीं ॥३१॥
येथेंपुराणोक्तव्यासवचन ॥ याअध्यायींश्लोकलिहितोतीन ॥ कोणतेम्हणालविचक्षण ॥ तरीतेहतीसापासुनीपस्तीस ॥३२॥
॥ श्लोक ॥ सयवधन्योलोकोस्मिन्विष्णुभक्तोयतव्रतः ॥ विष्णुनामोदतेनाकेपुनस्तत्रैवलीयते ॥१॥३३॥
सकृदृर्शनमात्रेणदवेदवेस्यचक्रिणः ॥ यातितन्मयतांमर्त्योयथाद्वारतीस्थले ॥२॥३४॥
यनासौविदितो देवोवासुदेवोमहायशाः ॥ नचतीर्थाटनंतेनकर्तव्यंब्रह्मशासनात ॥३॥३५॥
जोविष्णुभक्तदृढव्रत ॥ नवविधभक्तिआचरत ॥ संकटीनेमासीनटळत ॥ यतव्रतत्यासीम्हणावें ॥३३॥
विष्णुमूर्तीचेंध्यान ॥ तेणेगेंलेदेहात्मभान ॥ ध्येयविष्णुध्याताआपण ॥ बुद्धिस्थचिदाभासस्वरुप ॥३४॥
ध्यातियासीध्येयाचेअनुसंधानें ॥ उठतीसात्विकभावलक्षणें ॥ प्रेमरोमांचादिचिन्हें ॥ सुखचप्रगटेबहु ॥३५॥
नाकम्हणजेदुःखरहित ॥ मोदतेंम्हणजेआनंदयुक्त ॥ ध्यातेपणासोडुनलीनचित्त ॥ ध्येयमात्राआपनहोतसे ॥३६॥
जोदेवमायाचक्रचाळक ॥ देवादिदेवब्रह्मांडनायक ॥ एकवारदर्शनेंतन्मयदेख ॥ द्वैतभावरहित होतसे ॥३७॥
जैसेंद्वारावतीस्थलींजन ॥ हेंएकयेथेंउपलक्षण ॥ गोकूळमथुरावृंदावन ॥ तेथीचेंजनमन्मयजैसे ॥३८॥
गोपगोपीउद्धवदिभक्त ॥ रुक्मिणीआदिस्त्रियासमस्त ॥ तेदेहासीविसरोनी अनुरक्त ॥ तन्मयझालेज्यापरी ॥३९॥
तेव्हांप्रत्यक्षहोताभगवंत ॥ आतांआम्हांसीझालागुप्त ॥ ऐसाविकल्पमनांत ॥ धरुंनयेसर्वथा ॥४०॥
प्रतिक ॥ येनासौय्विदितोदेवः ॥ टीका ॥ ज्यांनेंस्वधर्मानुष्ठानेंकरुन ॥ ईश्वराचेंकरुनीआराधना ॥ नवविधभक्तिपंथेंचालुन ॥ शरणजाउनीसदगुरुसी ॥४१॥
असौम्हणजेहाहृदस्थ ॥ बुद्धयादिकासीप्रकासीत ॥ देवतोगुरुकृपेनेंकेलाविदित ॥ अवस्थासाक्षीप्रत्यगात्प्रा ॥४२॥
प्रतिक ॥ वासुदेवोमहायशाः ॥ टीका ॥ एकादेहींविदितझाला ॥ तैसा सर्वत्रपाहिजेसमजला ॥ सर्वभूतांतव्यापुन उरला ॥ वासुदेवत्यासीम्हणावें \॥४३॥
वासुदेवसर्वमिती ॥ ऐसीश्रृतिस्मृतिपुराणेंगर्जती ॥ अनुभवघेवोनीऐसेंचगाती ॥ साधुसंतसर्वदा ॥४४॥
जोहृदयस्थतोचवसुदेव ॥ वासुदेवतोचहृदयास्थदेवस ॥ महायशाम्हणजेकितीगौरव ॥ वेदांतलोकांतप्रसिद्ध ॥४५॥
ऐसाज्यासीझालाविदित ॥ त्यांनीएकांतींभजावाभगवंत ॥ जाऊनयेतीर्थाटनकरीत ॥ ब्रह्मावचनाऐसेंअसें ॥४६॥
जेवहिर्मुख अज्ञान ॥ त्यांनीकरावेंतीर्थाटन ॥ तेणेंनिष्पापहोऊन ॥ पुण्यजोडेसत्संग ॥४७॥
क्रमानेंवैराग्यज्ञानभक्ति ॥ तेणेंत्यासहोयसद्गती ॥ ज्ञानझालियापुढती ॥ तीर्थाटनीभ्रमूनये ॥४८॥
बहुहिंडतांहोतीकष्ट ॥ मगतोनहोयध्याननिष्ठ ॥ बहिर्मुखासीतीर्थाटनश्रेष्ठ ॥ तेंचस्पष्टाऐकावें ॥४९॥
लक्ष्मीतीर्थींएकादशीसीस्नान ॥ जितेंद्रियेकरावेंविष्णुपुजन ॥ सर्व उपचार समर्पुन ॥ रात्रींजागरकरावा ॥५०॥
पारणेकरावेंद्वादशीस ॥ ऐसाजोनरद्वादशमास ॥ व्रतकरीलत्यासीवैकुंठवास ॥ पुत्रभायेंसहितहोईल ॥५१॥
हेंभ्यांसंक्षेंपेंकेलेंवर्णन ॥ पुढेंऋणमोचनतीर्थमहिमान ॥ सांगेनतेंकरावेंश्रवण ॥ स्कंदम्हणतसेऋषीसी ॥५२॥
पांडुरंगजनार्दन ॥ म्हणेश्रोतयालागुन ॥ कथा ऐकावयाजाण ॥ सावध अवश्याअसावें ॥५३॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडें ॥ तुरजामहात्म्यें ॥ शंकरवरिष्टसंवादे ॥ तीर्थमहिमावर्णननाम ॥ चतुत्रिंशोध्यायः ॥३४॥
श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

कोजागरी पौर्णिमा : शरदाच्या चांदण्यात ही 8 कामे करावी

कोजागरी पौर्णिमा : शरदाच्या चांदण्यात ही 8 कामे करावी
शरद पौर्णिमेचा चंद्र आणि चांदणे विशेष गुणकारी असून यातून येणारा प्रकाश औषधी असल्याचे ...

कोजागिरी पौर्णिमा : ही 5 कामे करा आणि सौभाग्य प्राप्तीसाठी ...

कोजागिरी पौर्णिमा :  ही 5 कामे करा आणि सौभाग्य प्राप्तीसाठी मंत्र म्हणा
शरद पौर्णिमेला जाणून घ्या काही खास उपाय ज्याने देवी लक्ष्मी आपल्यावर प्रसन्न होऊन ...

शरद पौर्णिमा 2021: जर तुम्हाला संपत्ती, वैभव, आरोग्य आणि ...

शरद पौर्णिमा 2021: जर तुम्हाला संपत्ती, वैभव, आरोग्य आणि ऐश्वर्य हवे असेल तर हे महालक्ष्मी स्तोत्र वाचा
प्रत्येक व्यक्तीने सर्व ऐश्वर्य प्रदान करणार्‍या आणि अमाप संपत्ती देणार्‍या महालक्ष्मीची ...

Sharad Poornima: जाणून घ्या काय करावे काय नाही

Sharad Poornima: जाणून घ्या काय करावे काय नाही
नेत्रज्योती वाढवण्यासाठी शरद पौर्णिमेला रात्री 15 ते 20 मिनिटापर्यंत चंद्राकडे त्राटक ...

विजयादशमी 2021 : राशीनुसार श्रीरामाचे नाव जपा

विजयादशमी 2021 : राशीनुसार श्रीरामाचे नाव जपा
दसऱ्याच्या दिवशी आपल्या-आपल्या राशीनुसार देवांची पूजा केल्यानं जीवनाच्या प्रत्येक ...

बॉयफ्रेंडसाठी मुजफ्फरपूरमध्ये 'दंगल', मुलींनी एकमेकांचे केस ...

बॉयफ्रेंडसाठी मुजफ्फरपूरमध्ये 'दंगल', मुलींनी एकमेकांचे केस ओढले
मुजफ्फरपूर: मुलींच्या अफेअरमध्ये तुम्ही मुलांमध्ये अनेकदा मारहाण करताना पाहिले असेल. आता ...

भारतीय सैन्याच्या अपघात: 2 मृत्यू

भारतीय सैन्याच्या अपघात: 2 मृत्यू
जम्मू-काश्मीरच्या पाटणी टॉप भागात एक मोठा अपघात झाला आहे.नागाच्या मंदिराजवळ शिवगडच्या ...

सोनू सूद : इन्कम टॅक्सचे छापे, राज्यसभेची ऑफर आणि बदललेली ...

सोनू सूद : इन्कम टॅक्सचे छापे, राज्यसभेची ऑफर आणि बदललेली शिवसेना
बॉलीवूड अभिनेता सोनू सूदवर इनकम टॅक्स विभागाने 20 कोटींपेक्षा जास्त रूपयांची करचुकवेगिरी ...

कोविशील्ड लस मंजूर, ज्या लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत ते ...

कोविशील्ड लस मंजूर, ज्या लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत ते USला जाऊ शकतील
कोरोनाव्हायरस विरुद्ध पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या सर्व हवाई प्रवाशांसाठी अमेरिका ...

सोयाबीनच्या किमतीत मोठी घसरण, शेतकरी चिंतेत

सोयाबीनच्या किमतीत मोठी घसरण, शेतकरी चिंतेत
महाराष्ट्रातील सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची समस्या कमी होण्याचे नाव घेत नाही आहे. काही ...