श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय २५

tuljabhavani mahatmya adhyay २५
Last Modified गुरूवार, 21 जानेवारी 2021 (11:07 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ जयतुरजादेवीविश्वजननी ॥ माझेंमनहेंतुझ्याचरणीं ॥ अखंडराहोस्थीरहोऊनी ॥ चांचल्यसोडोनीसर्वदा ॥१॥
स्कंदसांगतकथासुरस ॥ यमुनाचलाच्यानैऋत्यदिशेस ॥ दुरतरीआठकौस ॥ स्थानमार्कंडायऋषींचें ॥२॥
मृकंडतनयदेवीपुजक ॥ तेथेंतपकरिताझालसम्यक ॥ ॠषीपुसतीषण्मुखाकौतुक ॥ कथासांगाविस्तारें ॥३॥
केव्हामृकंडतनयेंजाण ॥ कोणाचेंकेलेंआराधन ॥ तेंसर्वहीकरीकथन ॥ आम्हालागींयेवेळीं ॥४॥
स्कंदम्हणेभार्गवनंदन ॥ भार्कडेयप्रतापवान ॥ तपश्चर्याशरीरशोषण ॥ अतिकठिनकरिताझाला ॥५॥
देवीसुक्ताचापाठकरुन ॥ अयुतवर्षेकेलेंअनुष्ठान ॥ खणुनकुंडकेलोंनिर्माण ॥ त्रिकाळस्ननकरीतसे ॥६॥
नित्यकर्मसारुन ॥ सदाकरीअनुष्ठान ॥ वायुआहारसेवुन ॥ क्षुधातृषाजिंकिलीं ॥७॥
जितेंद्रियाजितप्राण ॥ जितासनहोऊनपूर्ण ॥ नवहीरंध्रेरोंधून ब्रह्मारध्रीमनठेविलें ॥८॥
ब्रह्मारंध्रापासोनधुम्र ॥ उद्भवलालोकभयंकर ॥ जगव्याकूळझालेंसमग्र ॥ देवासीभयथोरझालें ॥९॥
तेव्हाइंद्राएकाशंकाधरुन ॥ देवगुरुसीबोलेवचन ॥ कोणहातपकरितोदारुण ॥ कोनाचेस्थानघेउपाहे ॥१०॥
माझेंकिंवा अन्यदेवाचें ॥ स्थानजिंकावयासावें ॥ कठीणतपाआचरितसेयाचें ॥ उपशमनकैसेंहोईल ॥११॥
शीघ्रौपायसांगायासी ॥ गुरुम्हणेआशंकानधरीमानसी ॥ हानिष्कमतपोराशी ॥ देवीभक्तदृढव्रत ॥१२॥
श्रीविष्णुप्रतीत्यर्थजाण ॥ तपश्चर्याकरितसेदारुण ॥ तुझेंकिंवाइतरदेवाचेंस्थान ॥ इच्छितनाहींकिंचित ॥१३॥
त्वास्थीरासावेंअंतरी ॥ शंकासोडोनीदेइदुरी ॥ मगतोगुरुवचनेंवृत्रारी ॥ कांहीकाळनिःशंकराहिला ॥१४॥
पुढेंकांहीकाळेंकरुन ॥ इंद्रझालाशंकायमान ॥ मदनवसंतअप्सरागण ॥ आज्ञाकरीततयासी ॥१५॥
तुम्हीमृत्युलोकीजाऊन ॥ मार्कंडेयासीकराविघ्न ॥ त्याचीतपश्चर्याभंगुन ॥ शिघ्रयावेंमजपासीं ॥१६॥
अतिनिग्रहनकरुण ॥ तुम्हींआपुलेंकरोनीरक्षण ॥ युक्तिनेंत्याच्यातपासीभंगुन ॥ सत्वरयावेंमजपाशीं ॥१७॥
स्कंदम्हणेऐकामुक्नीगण ॥ इंद्राजीआज्ञाशीरसामान्य ॥ करोनीमदनअप्सरागण ॥ वंसतासहितानिघाले ॥१८॥
शिघ्राअलेभूतळावर ॥ जेथेऋषीतपकरीतसेदुस्तर ॥ वसंतेश्रृगारिलेंवनसमग्र ॥ मगचतुर्विधकामिनी जातीच्या ॥१९॥
हावभावयुक्तनागर ॥ सर्वहीस्त्रियालावण्यसागर ॥ ज्यांचेदर्शनेचहोयविकार ॥ तरुणपुरुषांचेचित्तासी ॥२०॥
चित्तांतखंडतरेमदनबाण ॥ तेणेंव्याकुळहोतसेमन ॥ विवेकविचारदेहभान ॥ नाठवेकांहींपुरुषांशी ॥२१॥
ऐशावर्गाअनरुपसंपन्न ॥ भूतळीउतरल्याविमानांतुन ॥ मुकंडतनयासीअवलोकून ॥ प्रलोभितकरूप्रवर्तल्या ॥२२॥
मदनाचेजाणूनीअणुमत ॥ मनासीशोभवीवंसत ॥ अकाळीकाळनसुनिवनांत ॥ शोभापातलीधवां ॥२३॥
पुष्पीतझालेवृक्षसकळ ॥ वेलीआरक्तकोमलदळ ॥ पुष्पकळिकागुच्छविशाळ ॥ सुकुमारतरुणस्त्रियाजैशा ॥२४॥
पुष्पभारेंवेलीलवती ॥ वृक्षखांद्यावरीचढती ॥ जैशानवयौवनायुवती ॥ आलिंगनदेतीपुरुषासी ॥२५॥
अशोकवृक्षवनींशोभती ॥ परितोसशोकमनालागींकरिती ॥ स्त्रीविरहेंपुरुषांप्रती ॥ पुरुषवियोगेंस्त्रियांसी ॥२६॥
कींशुकाआरक्तपुष्पेंशोभती ॥ अनेकवृक्षांचियाजाती ॥ पत्रेंपुष्पेंफलेंलवती ॥ ज्ञानघनसंपन्नसाधुजैसे ॥२७॥
अलंकृतवनादिसेंसकळ ॥ वायुचीझलुकचलेंमंजुळ ॥ मंदसुगंधसुखशीतळ ॥ अनेकपक्षीशब्दकरिती ॥२८॥
कोकिळागातीपंचमश्वरें ॥ तेणेंविराहिणीस्त्रियांचेंचित्तझुरें ॥ स्त्रीवियोंगेंपुरुषघावरें ॥ मोहितहोतीकामबाणें ॥२९॥
तेव्हांस्त्रियाकरोनीशृगार ॥ आल्यामृकंडतनयासमोर ॥ हावभावेंपरमचतुर ॥ नृत्यारंभकरित्याझाल्या ॥३०॥
नृत्यगीतववाद्यसुंदर ॥ उत्तमतालधरुनीसुस्वर ॥ वाद्येंवाजवितीमधुर ॥ पूर्वरागदिततेव्हानटी ॥३१॥
छंदमयुरस्वीकारुन ॥ शार्दुललघुपूर्वकरुन ॥ स्वहस्ताग्रीदृष्टिठेवुन ॥ मनासीठेविलेंतेथेंची ॥३२॥
षडजयमध्यमधैवत ॥ इत्यादीरागंचेंरुपनिश्चित ॥ दाखवूननृत्यकलादावीत ॥ पादगतीनेंतेधवा ॥३३॥
करद्वयहृदयींठेवुन ॥ परस्परत्यासन्मुखराहुन ॥ सरळग्रीवाकरुननयन ॥ पादतळसमानकरुनियां ॥३४॥
जानुगुल्फजंघासुरेखा ॥ संपुष्ठाकारकरुनियेका ॥ शरीराआकुंचनकरुनिदेखा ॥ र्‍हास्वकरितीआपणासी ॥३५॥
श्रीरंगनतीपूवकरुन ॥ पश्चातदक्षिणपदीभ्रमण ॥ चक्रवतकरुनजाण ॥ पुर्वरंगातेंसोडोनियां ॥३६॥
नटवशस्त्रप्रमाणयुक्त ॥ उत्तमशिक्षालाधली समस्त ॥ अप्सरात्यानूत्यकरीत ॥ हावभावदाऊनी ॥३७॥
अंगचलननेत्रमोडुन ॥ बाहुमुलप्रदर्शितकरुन ॥ चित्तासीघेतीहिरोन ॥ तरुणपुरुषाचेंतात्काळ ॥३८॥
सुक्ष्मवस्त्रेंपरिधानकेलीं ॥ तोंवयुवेगेंउडालीं ॥ तेणेंजघायुग्मउघडींझालीं ॥ गुल्फउरुइत्यादी ॥३९॥
मन्मथाचेउत्पादक ॥ ऐशाचेष्टाकेल्याअनेक ॥ ऋषीच्याजवळीयेऊनीयेक ॥ करुणाविलापकरितसे ॥४०॥
अप्सराम्हणेविग्रोत्तमा ॥ कांव्यर्थकरिसीतपःश्रमा ॥ अष्टांगयोगकष्टभ्रमा ॥ सोडीदुश्चरतपासी ॥४१॥
आम्हींसांगुतेंऐकसी ॥ तरीपरमसौख्यासीपावसी ॥ तपतेंसुलभपुढेंतुजसी ॥ परिस्त्रीसंयोगपुढेंदुर्लभ ॥४२॥
ज्याच्याकटाक्षाचेबाण ॥ देवलोकीहीदुर्लभजाण ॥ आमुचेंअधरोष्ठसुधापान ॥ अभाग्यासीदुर्लक्ष ॥४३॥
समग्रतपाचेंफळहेंजाण ॥ आमुचेंमुखाचेंचुंबन ॥ करितांचप्राप्तहोयपूर्ण ॥ तरीशिघ्रयावेंआम्हांजवळीं ॥४४॥
पुण्यपदरींनाहीज्यासी ॥ आमुचेंआलिंगनदुर्लभत्यासी ॥ स्त्रीबाहुसंलग्रज्याच्यागळ्यासी ॥ नसेतोव्यर्थपशुजैसा ॥४५॥
म्हणेपाडुरंगजनार्दन ॥ येथेंअध्यायझालापुर्ण ॥ उत्तराध्यायीसंभाषणं ॥ अप्सरेचेंबहुअसती ॥४६॥
इतिश्रीस्कदंपुरानेसह्याद्रीखंडेतुरजामाहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ठसंवादे ॥ पंचाविंशोध्यायः ॥२५॥
श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 ...

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 गोष्टी
दंडकारण्यामध्ये अनेक मुनींच्या आश्रमात वास्तव्य केल्यानंतर श्रीराम अनेक नद्या, सरोवरे, ...

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन
खळणे मांडले बाळाचे, अवती भवती सारी, थंड पन्हे करा,करा डाळ कैरीची,

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील ...

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील कष्टांपासून मुक्ती
राम नावात अपार शक्ती आहे. त्याचे नाव लिहिले दगड पाण्यात न बुडता तरंगत होते. त्यांच्या ...

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र
नि:शंक हो निर्भय हो मना रे। प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी रे ।। अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी ...

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य
श्री राम रक्षा स्तोत्र बुध कौशिक ऋषींद्वारे रचित श्रीराम स्तुती आहे. यात प्रभू ...

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर
लॉकडाऊनमुळे रखडलेल्या लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा दुसरा डोस
कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना लसीचा दुसरा ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना पत्र; पत्रातून मांडल्या ‘या’ महत्त्वपूर्ण मागण्या
देशात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून महाराष्ट्राला या व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी केली अटक…
अहमदनगर शहरात वाहनचालकांकडून लिफ्ट मागून नागरिकांना लुटणारी ‘ती’ भामटी महिला काही जागृत ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची उपलब्‍धता करुन देण्‍याची मागणी
अहमदनगर जिल्‍ह्यात कोव्‍हीड रुग्‍णांची वाढत चाललेली संख्‍या आणि रुग्‍णालयांमध्‍ये उपलब्‍ध ...