श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय २०

tuljabhavani mahatmya adhyay 20
Last Modified सोमवार, 18 जानेवारी 2021 (17:11 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ दुर्गेशाकंभरीश्रेष्ठेसहस्त्रनयनोज्वले ॥ त्वरीतेपाहिमांमातःसुप्तिवासांनिवारय ॥१॥
स्कंदम्हणेऐकासमस्त ॥ पौषमासझालियाप्राप्त ॥ शुद्धसप्तमीदिवसीव्रत ॥ आरंभीजेदेवींचें ॥२॥
उदयापावतांसहस्त्रकिरण ॥ कल्लोलतीर्थीकराविस्नान ॥ अभ्युदयिकश्राद्धकरून ॥ शाकंभरीसीपुजावें ॥३॥
प्रातःकाळीकरावेंपुजन ॥ नियमव्रतसंकल्पकरुन ॥ पौर्णिमेपर्यंतपूजन ॥ सततकरावेंअबेंचे ॥४॥
प्रतिदिवशींनियमधरुन ॥ वर्जकरावेंशाकभक्षण ॥ चतुर्दशीचेंनिशींजाण ॥ पुन्हांपुजावेंदेवीसी ॥५॥
पुष्पमाळबहुविध ॥ धूपदीपनैद्यविविध ॥ दीपावळीलावाच्यानवविध ॥ यथाविभवविस्तारें ॥६॥
उषःकालीसंतोषकारक ॥ देवीसीपुजावेंसम्यक ॥ पुन्हाप्रातःकाळहोतांचदेख ॥ स्नानकरोनीपुजावें ॥७॥
जोनररोगीदरिद्रदुःखित ॥ तोरनपौर्णिमेसश्रिद्धेयुक्त ॥ जगदंबेसीपुजीलनिश्चित ॥ तरीतुरजाकॄपाकरील ॥८॥
सहजभक्तवत्सलपुर्ण ॥ अंबिकेच्याकृपेकरुन ॥ मुक्तहोयरोगापासुन ॥ कुष्टादिरोगनाशिती ॥९॥
दद्रुपामाचर्चिकाक्षयादि ॥ अपस्मारश्लोष्प्रामृत्रकृच्छ्रादि ॥ अश्मरीज्वरातिसांरीकामुकरोगादी ॥ सर्वहीनाशपावती ॥१०॥
दारिद्रदोषापासुन ॥ मुक्तहोयपापापासुन ॥ तैसेंचसर्वदुःखापासुन ॥ महद्भयापासुनमुक्तहोय ॥११॥
पुन्हापौर्णिमेसीअनेकशाका ॥ अर्पुनपूजावीजगदंबिका ॥ ब्राह्मणसुवासिनीकुमारिका ॥ बहुतांसीभोजनघालावें ॥१२॥
दीनानाथबहुजन ॥ अन्नाथींयासीद्यावेंभोजन ॥ शैवपाशुपतकादिकरून ॥ भोजनघालावेंआदरें ॥१३॥
पौषशुद्धपौर्णिमेसी ॥ निष्ठाधरोनीमानसी ॥ तुरजादर्शनघेइलत्यासी ॥ पुण्यजोडेअगाध ॥१४॥
सत्पजन्मार्जितपापापासुन ॥ मुक्तहोय नलगतांक्षण ॥ सिद्धिप्राप्तहोतीपूर्ण ॥ देवादिकांसीदुर्लभज्या ॥१५॥
जोकालस्थीरभुमंडळ ॥ संततीपरंपरातोकाळ ॥ राहेआणिराज्यपदसकळ ॥ भोगुनीअंतीमुक्तहोय ॥१६॥
फारकायबोलूंआतां ॥ तुरजादेवीसमानदेवता ॥ स्वर्गमृत्युपाताळींपाहतां ॥ नसेब्रह्मांडींदुसरी ॥१७॥
पौषमासविधीसपांदुन ॥ माघमासप्राप्तजालीजाण ॥ सप्तमीसीसुर्योदयींस्नान ॥ विष्णुतीर्थाचेंकरावें ॥१८॥
सुर्याचेंकरावेंपुजन ॥ तंदुलाक्षतारक्तचंदन ॥ करवीरजपापुष्पेंकरुन ॥ करावेंअर्चनसद्भावें ॥१९॥
गुडघेटेकोनीभृमीवरी ॥ अर्ध्यपात्रघेऊनीकरी ॥ वक्षमाणमंत्रीनिर्धारी ॥ अर्ध्यद्यावेंसुर्यासी ॥२०॥
श्लोक ॥ नमोनमस्तेस्तुसहस्त्रभानवे ॥ सहस्त्रपादाक्षीसहस्त्रचक्षुषे ॥ पद्मप्रबोधायहिरण्यमयायहिरण्यवर्णायाहिरण्यरतसे ॥१॥
ओवी ॥ यामंत्रेंअर्ध्यदेऊन ॥ भास्कराचेंकरीजोपुजन ॥ सर्वव्याधीनिर्मुक्तहोऊन ॥ अंतीजाय सुर्यलोक ॥२१॥
माघशुक्लपौर्णिमेसी ॥ अक्षतापुष्पेंपुंजावेदेवीसी ॥ गुडोदनपायसान्नभोजनासी ॥ ब्राह्मणासीसमर्पिजे ॥२२॥
तेणेंधनधान्यसमन्वित ॥ पुत्रपौत्रपरिवारयुक्त ॥ निरंजनसमयीदेवीप्रत ॥ जेअवलोकनकरितीनेमानें ॥२३॥
ब्रह्माहत्यादिपापेंजळतीदारुण ॥ दरिद्रदोषजायनिघुन ॥ माघकृष्णचतुर्दशीजाण ॥ शिवारात्रीम्हणतीजीलागीं ॥२४॥
तेदिवशींकरोनीउपोषण ॥ रात्रोसिद्धेश्वराचेंपुजन ॥ बिल्वधतुरपुष्पअर्पून ॥ जागरदीपदानकरावें ॥२५॥
गीतवाद्यनर्तन ॥ करावेंपुराणश्रवण ॥ निशासरलीयादेवीसीपूजोन ॥ पारणाकरावीविधीयुक्त ॥२६॥
तेनरशिवलोकसीजाती ॥ फाल्गुनमासाचीझालीयाप्राप्ती ॥ फाल्गुनकृष्णाष्टमीतिथी ॥ जगंदंबेसीपुजावें ॥२७॥
महाविष्णुचीमहाशक्ति ॥ परमेश्वरीस्वयज्योती ॥ शक्तिशक्तिमानाभेदस्थिती ॥ अव्यक्तरूपअद्वैत ॥ २८॥
सुवर्णसुवर्णचीकांती ॥ वेगळेपणेभिन्ननसती ॥ अव्यक्तासी मायायोगेंव्यक्ति ॥ भिन्नाकृतीदिसती ॥२९॥
नारायणनारायणी ॥ अर्थएकशब्ददोनी ॥ लिंगभेदेंहोतीम्हणोनी ॥ अर्थभिन्ननसेची ॥३०॥
ऐसीजगदंबानारायणी ॥ तिचीअष्टमीसीपुजोनी ॥ प्रदक्षणाघालाव्याभावेंकरोनी ॥ अष्टोत्तरशतसंख्या ॥३१॥
तरीसर्वकामसमृद्धीप्रती ॥ तोनरपावेलनिश्चिती ॥ ऐसेंशंकरमुनीवराप्रती ॥ सांगतेझालेप्रीतीनें ॥३२॥
चैत्रमासझालियाप्राप्त ॥ नवरात्रकरावेंपूर्ववत ॥ यथाशक्तीनिष्ठांवतं ॥ पुजाकरावीनित्यशः ॥३३॥
जगदंबाभक्तवत्सला ॥ तिचाकरितीउत्साहसोहळा ॥ तेपावतीसायुज्याला ॥ भोगभोगुनीयांलोकीं ॥३४॥
चैत्रशुद्धनवमीसी ॥ पुनर्वसुनक्षत्रविशेषेंसी ॥ मध्यगतसूर्यमाध्यान्हारी ॥ श्रीरामाचाअवतार ॥३५॥
रामलक्ष्मणभरतशुत्रुघ्न ॥ दशातथकौशल्यादिमातीतीन ॥ परिवारसहितश्रीरामपुजन ॥ रामतीर्थींकरावें ॥३६॥
रामतीर्थीकरुनस्नान ॥ श्रीरामाचेंकरावेंपुजन ॥ रामवरदाथिनीदेवींचेंपुजन ॥ पुन्हासंद्भावें करावें ॥३७॥
विधीयुक्तउपोषण ॥ करावेंव्रतविसर्जन ॥ ब्राह्मणसुवासिनीकन्याभोजन ॥ यथाशक्तिकरावें ॥३८॥
तोजाईलरामसायुज्यासी ॥ संशयनधरावामानसीं ॥ शंकरसांगेवरिष्टासी ॥ ऐकपुढेंकर्तव्यजें ॥३९॥
चैत्रकृष्णअष्टमीसी ॥ भौमवराधिकपुण्यराशी ॥ अन्यथाकेवळअष्टमीसी ॥ टोळभैरवासींपुजावें ॥४०॥
अंबिकेनेंपरमवीर ॥ पुत्रमानिलासाचार ॥ टोळभैरवनामनिर्धार ॥ केलाप्ररमप्रीतीनें ॥४१॥
त्यासीपुजावेंनानउपाचारें ॥ तैलपक्कमाषान्नवरें ॥ मद्यमांसेसंयथाअधिकारें ॥ तांबुलादिसमर्पावें ॥४२॥
पुजकासीसर्वसिद्धिप्राप्ती ॥ जयसर्वत्रपावेनिश्चिती ॥ चिंतिलेमनोरथपूर्णहोती ॥ पातकेंजळतीसर्वही ॥४३॥
वैशाखमासतृप्तीयातिथीसी ॥ देवीच्यानैऋत्यप्रदेशीं ॥ रेणुकेसहितपरशुरामासी ॥ भक्तिभावेंपुजावें ॥४४॥
नागतीर्थीकरुनस्नान ॥ ब्राह्मणासीनानांविधदान ॥ देऊनमाध्यान्हसमयींपुजन ॥ भार्गवाचेंकरावें ॥४५॥
जोकांबाणधनुधीरी ॥ भृगुंवंशाचीकिर्तीउभारी ॥ त्याचेंपुजेनेंनिर्धारी ॥ वैकुंटप्राप्तीहोतसे ॥४६॥
जेथेंनाहींपुनरावृती ॥ ऐसीयाविष्णुभुवनासीजाती ॥ शंकरसांगेवरिष्ठाप्रती ॥ विसावाअध्यायपूर्णझाला ॥४७॥
पांडुरंगजनार्दन ॥ श्रोतियादेतसेनिमंत्रण ॥ पुढीलकथाकरावयाश्रवण ॥ सहकुंटुबयाम्हणे ॥४८॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडे ॥ तुरजामहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ट संवादे ॥ विंशोध्यायः ॥२०॥
श्रीजगदंबापर्णमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 ...

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 गोष्टी
दंडकारण्यामध्ये अनेक मुनींच्या आश्रमात वास्तव्य केल्यानंतर श्रीराम अनेक नद्या, सरोवरे, ...

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन
खळणे मांडले बाळाचे, अवती भवती सारी, थंड पन्हे करा,करा डाळ कैरीची,

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील ...

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील कष्टांपासून मुक्ती
राम नावात अपार शक्ती आहे. त्याचे नाव लिहिले दगड पाण्यात न बुडता तरंगत होते. त्यांच्या ...

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र
नि:शंक हो निर्भय हो मना रे। प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी रे ।। अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी ...

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य
श्री राम रक्षा स्तोत्र बुध कौशिक ऋषींद्वारे रचित श्रीराम स्तुती आहे. यात प्रभू ...

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर
लॉकडाऊनमुळे रखडलेल्या लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा दुसरा डोस
कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना लसीचा दुसरा ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना पत्र; पत्रातून मांडल्या ‘या’ महत्त्वपूर्ण मागण्या
देशात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून महाराष्ट्राला या व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी केली अटक…
अहमदनगर शहरात वाहनचालकांकडून लिफ्ट मागून नागरिकांना लुटणारी ‘ती’ भामटी महिला काही जागृत ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची उपलब्‍धता करुन देण्‍याची मागणी
अहमदनगर जिल्‍ह्यात कोव्‍हीड रुग्‍णांची वाढत चाललेली संख्‍या आणि रुग्‍णालयांमध्‍ये उपलब्‍ध ...