श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय १५

tuljabhavani mahatmya adhyay 15
Last Modified शनिवार, 16 जानेवारी 2021 (09:50 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ यस्याःपादप्रसादेनजीवंतिविबुधाअपितांमबामनसा ॥ नित्यंचितंयामिपरांशिबां ॥१॥
शंकरवरिष्ठासीसांगत ॥ मातंगाचेंसैन्यसमस्त ॥ चतुरंगबलान्वित ॥ पदातिरथगजवादी ॥२॥
हेमघंटाश्रृंखळायुक्त ॥ गंडस्थळींमदस्त्रवत ॥ गजसौविशतीअयुत ॥ अर्बुदसंख्यारथअसती ॥३॥
रथचालतीघडघडाट ॥ हेमंकिंकीणीखळखळाट ॥ रथारुढराक्षसउद्धट ॥ युद्धकुशलनिघाले ॥४॥
दशकोटीशामकर्ण ॥ त्वावरीराक्षसाअरुढहोऊन ॥ निघालेतैसेचरक्षकगण ॥ शस्त्रधारीअसंख्यात ॥५॥
खंडचर्मघेउनीहातीं ॥ विचित्रमंडळेउड्यामारती ॥ एकपुढेंएकधांवती ॥ पदातिवीरतेधवां ॥६॥
हयशीर्षराक्षसेश्वर ॥ ज्याच्यारथासीआयुतखर ॥ बलपराक्रमीथोर ॥ अक्षौहिणीसेनाज्याची ॥७॥
सेनापतिराक्षसेश्वर ॥ पातलादेवीच्यासमोर ॥ तैंसेचराक्षघेऊनीइतर ॥ रथगजादीपरिवार ॥८॥
ऐसेंसैन्यपरिवारसहित ॥ मातंगराक्षसबलगर्वित ॥ धनुष्यघेवोनीहातांत ॥ पाठीसीभातेबाणाचें ॥९॥
बांधुनीगोधांगुलीत्राण ॥ कवचमुगुटशोभायमन ॥ नानाअलंकारलेवून ॥ समरगणींपातला ॥१०॥
नानावाद्यांचेगजर ॥ भेरीदुंदुभीपणवझर्झर ॥ गोमुखतालमृदंसुर ॥ श्रृंगवेणुइत्यादी ॥११॥
सिंहनादवीरांचेअदभुत ॥ अश्वहस्तिनीगजबृंहित ॥ नदक्ष्वेडितस्फोटित ॥ आकाशपूर्णजालेंसे ॥१२॥
देवीसैन्यनादेंझालेआवृत्त ॥ राक्षससैन्यभयकंरबहुत ॥ पाहुनीदेवीयोगिनीसहित ॥ सिंहनदकरीथोर ॥१३॥
राक्षासासीकरोनीक्षोभित ॥ सैन्यावरीवेगींधांवत ॥ प्रवर्तलाशस्त्रसंपात ॥ नाशव्यावयाराक्षसांचा ॥१४॥
बाणवृष्टिशक्तिवृष्टी ॥ परशुशूलखंगवृष्टी ॥ पाषाणकुंततोमरवृष्टी ॥ राक्षसावरीकरितसे ॥१५॥
वाहनारुडहोउनीपाही ॥ मातृकापातल्यालवलाही ॥ ऐंद्रीमहेश्वरीब्राह्मीवाराही ॥ कौमारीवैष्णवीनारसिंही ॥१६॥
आठवीमातृकातींसहासी ॥ त्यांनीपारिवेष्टितपरमेश्वरी ॥ राक्षससैन्याचेसंहारी ॥ प्रवर्तलीतेकाळीं ॥१७॥
चक्रघेऊनहातांत ॥ गजशुंडाद्विखंडकरीत ॥ गंडस्थळविदारीत ॥ मस्तकतोडीतअश्वाचें ॥१८॥
वीरांचेंहृदयफॊडीत ॥ रक्तनद्यावाहुंलागत ॥ मांसर्कदमअस्थिदिसत ॥ दगडापरीतेधवां ॥१९॥
वीरांचेकेशतेंशेवाळ ॥ मस्तकेंदीसतीजैंसेकमळ ॥ प्रेतेंवाहतीसुसरीविशाळ ॥ दिसतींरत्‍नेंवाळुका ॥२०॥
भूमीसीलोळतीशस्त्रधायी ॥ हाहाःकारकरितीसर्वही ॥ हातांतपुत्रहीआइ ॥ घुतमीघायाळसैन्यांत ॥२१॥
रक्तनदीवाहेथोर ॥ जैसीयमद्वारनदीघोर ॥ भ्याडासीअतिभयंकर ॥ शुरासीहर्षवाढवीत ॥२२॥
योगिनीआनंदेंनाचती ॥ बहुभोजनमिळलेंम्हणती ॥ मांसरक्तपक्कान्नेंआयती ॥ रणभूमीताटांतवाढिलींहे ॥२३॥
ऐसेंसैन्यझालेंक्षीण ॥ हेंहयग्रौवराक्षसेंपाहुन ॥ कोपेंकडकडा ओठचाऊन ॥ शरजाळेंदेवीसंविंधीत ॥२४॥
सिंहासीखडगानकेलाप्रहार ॥ ब्रह्माणीवरीसोडीदहाशर ॥ कौमारीवरीआठशर ॥ सोडितांझालाराक्षस ॥२५॥
शक्तिप्रहारवाराहिसी ॥ गदाप्रहारवैष्णवीसी ॥ मुष्टीघातमाहेश्वरीसी ॥ करितांझालाराक्षसतो ॥२६॥
नारसिंहिंविंधिलेंतोमरें ॥ ऐंद्रिवरीसोडलीं अनेकशस्त्रें ॥ महाअस्त्राजाळत्वरें ॥ जगदंबेवरीसोडिलें ॥२७॥
सोडोनियांशस्त्रजाळें ॥ सर्वयोगिनीसीवेगळे वेगळे ॥ प्रहारकारीततैवेळें ॥ देखोनीअंबाक्षोभली ॥२८॥
राक्षसाच्याहृदयावरी ॥ वेगेंशस्त्रप्रहारकरी ॥ परीतोनचळेपाऊलभरी ॥ पर्वतजैसावायुनें ॥२९॥
राक्षसेंकोपोनीतयेवेळे ॥ देवीअरीशस्त्रसोडिलें ॥ शरशक्तितीक्ष्णभाले ॥ देवीनेंछेदिलेवरचेवरी ॥३०॥
अर्धचंद्रबाणेंकरून ॥ देवीनेंत्याचेंधनुष्यछेदन ॥ रथसारथीअश्वमारुन ॥ विरथकेलाराक्षसती ॥३१॥
राक्षसेंधांवोनीवेगेंसी ॥ गदेनेंताडिलेंसिंहासी ॥ देवीनेंछेदूनत्याच्यागदेसी ॥ हृदयींताडिलेंशुलानें ॥३२॥
शुलद्यायेंमुच्छितहोऊन ॥ भूमीवरीपडला अचेतन ॥ पुन्हांमूर्छासावरून ॥ शक्तिसोडितदेवीवरी ॥३३॥
देवीनैहुंकारकरुन ॥ भूमीवरीपाडिली शक्तिजाण ॥ शक्तिव्यर्थनासलीपाहुन ॥ राक्षसेंमुद्ररसोडिला ॥३४॥
तोहीहुंकारेंकरुन ॥ भुंमीवरीपावलापतन ॥ मगदेवीकोपेंआरक्तनयन ॥ होऊनियात्यासमयीं ॥३५॥
चक्रघेऊनियांकरीं ॥ शिरच्छेदकरावालाकरी ॥ तितक्यांततोराक्षसझडकरी ॥ अंतर्धानपावला ॥३६॥
गुप्तहोतांचहयग्रीवराक्षस ॥ विस्मयझालादेवीस ॥ मगत्याच्यासैन्याचानाश ॥ क्षणांतकरीजगदंबा ॥३७॥
सैन्यविध्वंसिलेंसकळ ॥ हेंपाहुनियांमहाबळ ॥ सुंदनामाराक्षसतात्काळ ॥ उठावलायुद्धासी ॥३८॥
देवीसहितसिंहासी ॥ सत्तरबाजींविंधीवेगेंसी ॥ सिंहनादउच्चकरोनीअंबेसी ॥ पुन्हांआठबाणेंविंधीत ॥३९॥
योगिनीच्यासमुद्रायासी ॥ दहादहाबाणेंविंधीत्वरेंसी ॥ अंबेनेंनिवारुनीत्याच्याबाणासी ॥ शस्त्रेंत्यासीताडिले ॥४०॥
बाणसोडुनधनुष्यामोडिलें ॥ बाणभातेविध्वंसिलें ॥ खंगतोडोनीटाकिलें ॥ ध्वजछेदुनपाडीला ॥४१॥
त्रिवेणुनीडसहितरथ ॥ चूर्णकरोनीअश्वासीमरित ॥ सारथ्याचेंमस्तकत्वरित ॥ छेदुनीपाडिलेंधरणीवरी ॥४२॥
सुंदराक्षसझालविरथ ॥ गदेनेंदेवींसीप्रहारकरित ॥ सवेंचिदुसर्‍यारथांत ॥ बैसोनीयुद्धासीपातला ॥४३॥
देवीनेंतोहीमोडिसारथ ॥ पाहुनीकोपलाराक्षसबहुत ॥ पुन्हांबैसोनीअन्यरथांत ॥ सुंदराक्षसपातला ॥४४॥
तोहीदेवीनेंमोडिलारथ ॥ पुन्हाज्याज्यारथींआरुढत ॥ तेतेरथचूर्णकरीत ॥ क्षणनलागतांजगदंबा ॥४५॥
ऐसेकोटीसंख्यारथ ॥ तत्क्षणींविध्वसिलेसमस्त ॥ पुन्हांबैसोजायअन्यरथांत ॥ सुंदराक्षसत्वरेनें ॥४६॥
तोतितक्याअवसरांत ॥ देवीनेंशुलघेवोनीत्वरित ॥ राक्षसाच्याहृदयींमारीत ॥ मगतोपडिलाधरणीवरी ॥४७॥
दणाणलेंधरणीतळ ॥ त्रैलोक्यस्थलघेवोनीत्वरित ॥ चलनपावलेतात्काळ ॥ राक्षसशरीरभारानें ॥४८॥
मगतोराक्षसपावलामरण ॥ देवीनेंवधिलाजाण ॥ उत्तराध्यायींहयग्रीवासमारुन ॥ मातंगराक्षसामारील ॥४९॥
देवहोतीलसुखसंपन्न ॥ सुखीहोतीलविश्वजन ॥ म्हणेपांडुरंगजनार्दन ॥ कथाऐकावीसज्जनांनी ॥५०॥
इतिश्रीस्कंदपुराणेसह्यद्रीखंडे ॥ तुरजामहात्मेशंकरवरिष्ठसंवादे ॥ पंचदशोध्यायः ॥१५॥
श्रीजगादंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

गंगा सप्तमी कथा, पूजा, मंत्र आणि महत्व

गंगा सप्तमी कथा, पूजा, मंत्र आणि महत्व
भागीरथ एक प्रतापी राजा होते. त्यांनी आपल्या पूर्वजांना जीवन-मरण या दोषापासून मुक्त ...

Ganga Saptami 2021: 18 मे गंगा सप्तमी, आरोग्य, यश आणि ...

Ganga Saptami 2021: 18 मे गंगा सप्तमी, आरोग्य, यश आणि सन्मानासाठी हे खास 8 उपाय
यंदा गंगा सप्तमी सण मंगळवारी, 18 मे रोजी साजरा केला जाईल. गंगा नदी ही हिंदूंच्या ...

आपल्यावर भगवान शिवाचे ऋ‍ण आहे, ते फेडण्यासाठी वाचा माहिती

आपल्यावर भगवान शिवाचे ऋ‍ण आहे, ते फेडण्यासाठी वाचा माहिती
मनुष्य जन्म घेतो आणि त्याच्या मृत्यूपर्यंत अनेक प्रकाराचे ऋण, पाप, पुण्य त्याचा पिच्छा ...

शास्त्रज्ञांमध्ये जलसमाधीविषयी काय सांगितले आहे?

शास्त्रज्ञांमध्ये जलसमाधीविषयी काय सांगितले आहे?
1. धर्मग्रंथानुसार या जीवाची उत्पत्ती पाच घटकांपासून झाली आहे. मृत्यूनंतर, सर्व घटक ...

Shankaracharya Jayanti 2021: आज आहे शंकराचार्य जयंती, ...

Shankaracharya Jayanti 2021: आज आहे शंकराचार्य जयंती, त्यांच्या जीवनाशी संबंधित खास गोष्टी जाणून घ्या
धार्मिक मान्यतानुसार, आदी शंकराचार्य यांचा जन्म वैशाख महिन्यात शुक्ल पक्षाच्या पंचमीच्या ...

नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीत भीषण परिस्थिती, 'कुठे आहेत आमचे ...

नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीत भीषण परिस्थिती, 'कुठे आहेत आमचे खासदार,' लोकांचा सवाल?
वाराणसी… हिंदूंसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक. मात्र, वाराणसी आणि ...

परदेशी मदत कुठे गेली? राहुल गांधी यांचा सवाल

परदेशी मदत कुठे गेली? राहुल गांधी यांचा सवाल
देशातील कोरोना व्हायरस संकटाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान ...

उल्हासनगर मध्ये धक्कादायक प्रकार, RTPCR स्वॅब स्टिकची ...

उल्हासनगर मध्ये धक्कादायक प्रकार, RTPCR स्वॅब स्टिकची घराघरात पॅकिंग
सुरक्षेची कोणतीही काळजी न घेता कोरोना टेस्टिंगसाठी वापरले जाणारे स्वॅब स्टिक घरात जमिनीवर ...

ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरसह स्मार्ट बँड्स, किंमत ऑक्सीमीटरपेक्षा ...

ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरसह स्मार्ट बँड्स, किंमत ऑक्सीमीटरपेक्षा कमी
देशात कोरोनाने थैमान मांडला आहे. दररोज लाखो लोक याने संक्रमित होत आहे. अशात आपल्या ...

IPL 2021: न्यूझीलंडचे चार क्रिकेटर्स परतणार नाही, कारण काय ...

IPL 2021: न्यूझीलंडचे चार क्रिकेटर्स परतणार नाही, कारण काय आहे ते जाणून घ्या
आयपीएल पुढे ढकलण्यात आल्यानंतरही न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसनसह चार खेळाडू 10 ...