श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय ११

tuljabhavani mahatmya adhyay 11
Last Modified गुरूवार, 14 जानेवारी 2021 (13:23 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ नमाम्यंबाजगद्धात्री ॥ जगत्कत्रींसुखप्रदां ॥ बुद्धिदांदुःखहंत्रीतांत्रिधामात्परतःस्थितां ॥१॥
स्कंदम्हणेमुनीवर्गासी ॥ वरिष्टएकोनीशिववचनासी ॥ हर्षयुक्तनिजमानसीं ॥ शंकरासीबोलत ॥२॥
म्हणेदेवाधिदेवाजगन्नाथ ॥ भक्तानुग्राहकसमर्था ॥ शिवशंभाउमाकांता ॥ प्रार्थनाएकऐकावी ॥३॥
धारातीर्थजीत्रिवेणीम्हणुन ॥ ऐकूंइच्छितोंतेंमहिमान ॥ आरंभापासोन त्याचेंकथन ॥ सविस्तरकरावें ॥४॥
शंकरम्हणेऐकपरम ॥ धारामाहत्म्यजेंउत्तम ॥ ज्याच्यास्मरण मात्रेंकरून ॥ ब्रह्मव्हावयायोग्यहोती ॥५॥
आवाहनकरितांचप्रजापती ॥ गंगायमुनासरस्वती ॥ स्वरूपधरोनीयेती ॥ ब्रह्मादेवासन्निध ॥६॥
कल्लोलाच्याउत्तरेसी ॥ सुधाकुंडाचेपूर्वदिशेसी ॥ आल्यापश्चिममुखवेगेंसी ॥ देवीसीअभिषेककरावया ॥७॥
लोकासीपावनकरावयासी ॥ धारातीर्थाअलेंप्रसिद्धीसी ॥ निष्पाप करोनीजनासी ॥ सभ्दक्तीसीदेतसे ॥८॥
कल्लोलतीर्थीस्नानकरून ॥ धारातीर्थींकरितास्नान ॥ सत्पजन्माचेंपापदारूण ॥ नाशतीब्रह्महत्यादि ॥९॥
पंचमहापातकेंउपपातके ॥ गोवधाअणिइतर पातकें ॥ अगम्यागमनादिपातकें ॥ स्थुलसुक्ष्मकेलीजे ॥१०॥
कामकृताकोमकृत ॥ दाक्षिण्यअर्थ लोभकृत ॥ भीतीदुष्टसंगतीकृत ॥ सर्वनाशतीक्षणमात्रें ॥११॥
निष्पापहौनीवेगें ॥ मोक्षमार्गतया लागे ॥ तेंहीसांगतोंप्रसगें ॥ लक्षणमोक्षमार्गाचें ॥१२॥
सत्वगुणाचीअधिकवृद्धि ॥ रजतमरहित चित्तशुद्धि ॥ साधनचतुष्टयसमृद्धि ॥ सत्संगतीचीआवडी ॥१३॥
सदगुरुमुखेंवेदांतश्रवण ॥ त्याचें मनननिदिध्यासन ॥ मनोजयवासनाक्षयकरून ॥ निर्विकल्पयोगसाधावा ॥१४॥
यासीम्हणाएमोक्षमार्ग ॥ निष्पापझालियाफवेलचांग ॥ निष्पापव्हावयायथासांग ॥ तीर्थस्नानकरावें ॥१५॥
तीर्थस्नानेंपापझडे ॥ तीर्थस्नानेंपुण्यजोडे ॥ मगत्यासीबहुआवडे ॥ संगातिसाधुजनाची ॥१६॥
मोक्षसाधनाचेंमुळ ॥ सत्संगचएकप्रबळ ॥ सत्संगप्राप्तीसीमूळ ॥ चित्तशुद्धपाहिजे ॥१७॥
चित्तशुद्धीचेंहीमूळ ॥ तीर्थस्नानहोयनिर्मळ ॥ यास्तवप्तुमुक्षुसकेवळ ॥ तीर्थस्नानपाहिजे ॥१८॥
प्राप्तझालियाकार्तिकमास ॥ अरुणोदयाचेसमयास ॥ जेनरकरितीस्नानास ॥ एकमासपर्यंतभक्तीनें ॥१९॥
दृढव्रताएकान्तभोजन ॥ सर्वेंद्रियासकरूनदमन ॥ ब्रह्माचर्यव्रतसंपन्न ॥ धारातीर्थींनाहातीजे ॥२०॥
धारातीर्थीकरुनीस्नान ॥ करितीआंबिकेचेंपूजन ॥ तेयालोकीसुखसंपन्न ॥ जाणासुखभोगनी ॥२१॥
अंतींपावतीवैकुंठभुवन ॥ जेंइतरदेवासीदुर्लभस्थान ॥ विष्णुलोकसनातन ॥ प्राप्तहोयतयासी ॥२२॥
त्र्यैलोक्यपूज्यवरिष्ठ ॥ देवांमाजींविष्णुश्रेष्ठ ॥ पर्वतीमांजींमेरूश्रेष्ठ ॥ सागरांमाजींक्षीराब्धी ॥२३॥
नागांमध्येंशेषश्रेष्ठ ॥ क्षेत्रसंमाजींकाशीवरिष्ठ ॥ तेजसामाजींअतिश्रेष्ठ ॥ सूर्यनारायणजैसा ॥२४॥
पक्षियांमाजींगरुडश्रेष्थ ॥ वेदांमध्येंसामवरिष्ठ ॥ मनुष्यांमध्येनृपश्रेष्ठ ॥ गंगाश्रेष्ठनद्यांमाजीं ॥२५॥
जैसेशास्त्रांतवर्णिलेश्रेष्ठ ॥ तैसेतीर्थीमध्येंश्रेष्ठ ॥ धारातीर्थाअहेश्रेष्ठ ॥ शंकरम्हणतीवरिष्ठासी ॥२६॥
पृथ्वीतीलतीर्थपवित्र ॥ आदिकरोनीकुरुक्षेत्र ॥ धारातीर्थकलामात्र ॥ सोळवीहीनसेकोणा ॥२७॥
पर्वव्यतिपातसंक्राती ॥ युगादिमन्वादिदर्शतिथी ॥ पितृपक्षादिवर्षदिनप्राप्ती ॥ धारातीर्थीजेनर ॥२८॥
स्नानकरोनीश्राद्धेंकरितीं ॥ पक्कान्नेंअमान्नेजैसशिक्ति ॥ सुवर्णफलमूलौदकेंकरितीं ॥ श्रद्धायुक्तजेनर ॥२९॥
त्याचेपुण्यफळाऐक ॥ वरिष्ठासीसांगतोदेख ॥ पित्याचेपूर्वजदशसंख्याकं ॥ मातेचेपूर्वदशसंख्या ॥३०॥
आपणाआपुलें स्वजनासकट ॥ एकविंशतीपुरुषांसीस्पष्ट ॥ उत्तमगतीसीपावतीतवरिष्ट ॥ पुनरावृत्तीत्यानाहीं ॥३१॥
संक्षेपेंमहात्म्यधारातीर्थाचें ॥ वरिष्ठातुजम्यांवर्णिलेंसाचें ॥ आतांमहात्म्यसुधाकुंडाचें ॥ ऐकसांगतोंतुजलागीं ॥३२॥
जेंतीर्थपापक्षयकारक ॥ स्वर्गमोक्षप्रदायक ॥ तेथेंस्नानकरूनीभक्तिपूर्वक ॥ अंबिकेसीपूजिती ॥३३॥
जेमनुष्ययथाशक्ति ॥ देवऋषीपितरांसीयजिती ॥ तेईद्रभुवनासीजाती ॥ अर्धासनभोगितीइंद्राचे ॥३४॥
ब्रह्मायाचादिवसपर्यंत ॥ इंद्रलोकीपुज्यहोत ॥ जोसुधाकुंडाचिंजळप्राशीत ॥ प्राप्तमृत्युटळेत्याचा ॥३५॥
सप्तजन्मार्जिंतकर्माचा ॥ क्षयहोयाअसेचा ॥ ऐसामहिमायतीर्थाचा ॥ शंकरबरिष्टसीसांगत ॥३६॥
सुधाकुंडाऐसेंपाहीं ॥ तीर्थपूर्वीझालेंनाहीं ॥ पुढेंऐसेंणारनाहीं ॥ महिमायाचाअग य ॥३७॥
भौमवार अष्टमीआलीयाजाण ॥ सुधाकुंडीकरोनीस्नान ॥ करावेंअंबिकेचेंपूजन ॥ सुगंधउपचारेंकरुनी ॥३८॥
सुवासिनीब्राह्मणासभोजन ॥ द्यावेंयेथेष्टकरुतीमिष्टान्न ॥ तरीतोईहलोकींबहुसुखभोगून ॥ अंतीपरमधामाप्राप्तहोय ॥३९॥
सुधाकुंडाचेंदर्शनस्पर्शन ॥ पानकरितांअवगाहन ॥ तरीतो अमृत्वपावेपूर्ण ॥ हेंमाझेंभाषणसत्यसत्य ॥४०॥
आतांब्रह्मकूपाचामहिमा ॥ तुजसांगतोंद्विजोत्तमा ॥ सर्वलोकांतश्रेष्टब्रह्मा ॥ मीहीआज्ञापाळितों ॥४१॥
देवीचेअग्रभागींस्थिती ॥ ब्रह्माज्ञेनेंमाझीनिश्चिती ॥ कधीपासोनीझालीनिगुती ॥ तेंहीतुजसांगतों ॥४२॥
ब्रह्मानिर्मींतस्वालयांत ॥ ज्यादिनीदेवीझालीस्थित ॥ त्यादिनींमीपार्वतीगणासहित ॥ देवीसन्निधराहिलों ॥४३॥
माझेस्थानाचे आग्नेयकोणी ॥ ब्रह्मादेवेंकूपखानोनी ॥ स्वयेंराहिलातयेस्थानीं ॥ ब्रह्माकूपनामत्यासी ॥४४॥
ब्रह्माकूपीस्नानकरुन ॥ ब्रह्मयाचेंकरिजोपुजन ॥ तोयालोकीसुखभोगुन ॥ अंतीजायब्रह्मालोकां ॥४५॥
धारातीर्थाचेंपूर्वप्रदेशीं ॥ विष्णुतीर्थम्हणतीत्यासी ॥ तेथेंसाक्षातवैकुंठविलासी ॥ स्वयेंप्रगटझालाअसे ॥४६॥
लोकानुग्रहकरावयासी ॥ अत्रीगोत्रोद्भाविप्रासी ॥ प्रसन्नहोऊनी वरासी ॥ द्यावयाविष्णुप्रटला ॥४७॥
वरिष्ठपुसेशंकरालागुन ॥ अत्रीगोत्रोद्भवब्राह्मण ॥ कायत्याचेनामाभिधान ॥ कृपाकरूनीमजसांगा ॥४८॥
तेणेंकायजपहवनकरून ॥ प्रसन्नकलाहरिभगवान ॥ तेंसर्वहीमुळापासोन ॥ देवामजलासांगावें ॥४९॥
शंकरम्हणेत्रेतायुगांत ॥ अत्रीयोगोत्रीजन्मलानिश्चित ॥ गौतमनामाविख्यात ॥ ब्राह्मणएकविद्वान ॥५०॥
श्रुतिस्मृतीपुराण ॥ त्यांतबहुअसेनिपुन ॥ दारिद्रींपीडिलाम्हणुन ॥ पर्यटणकरितसे ॥५१॥
एकदायमुनाचलींयेऊन ॥ जगदंबेचेंदर्शनघेऊन ॥ तीर्थेंअसतींजसिंपूर्ण ॥ पाहतांझालातेव्हांतो ॥५२॥
कल्लोलतीर्थोंकरूनस्नान ॥ केलेंदेवऋषीपितृतर्पण ॥ धारातीर्थीयेऊनाआपण ॥ स्नानकरीताविधीयुक्त ॥५३॥
सुधाकुंडीजलप्राशुन ॥ जगदंबेच्यासन्निधयेऊन ॥ करोनीसाष्टांगनमन ॥ प्रदक्षणाघातली ॥५४॥
नाहींकेलेंभोजन ॥ दुःखेरात्रींनिद्राघेऊन ॥ पुन्हांप्रांतःकाळउठोन ॥ स्नानकरीतकल्लोळीं ॥५५॥
तपकरावयालागून ॥ संकल्पकरिताझाला ब्राह्मण ॥ किंचित्तदूरक्लोळापासोन ॥ स्थाननिर्मिलेंविचक्षणें ॥५६॥
देश्चरदेवदानवासी ॥ ऐसेंआरंभिलेंपासी ॥ एकभुक्तप्रथमादिवसीं ॥ दुसरेदिवशीनक्तकरणें ॥५७॥
तिसरेदिवशीअयाचित ॥ चदथेदिवसेहेंउपोशित ॥ ऐसेम्मासलोटलेबहुत ॥ विष्णुध्यानकरोनियां ॥५८॥
विष्णुमंत्रजपकरुण ॥ नासाग्रींदृष्टिठेवून ॥ चरणांगुलींउभाराहुन ॥ विष्णुचिंतनकरीतसे ॥५९॥
जितेंद्रियनिराहारी ॥ वायुप्राशुनतपकरी ॥ दहावर्षेलोटलींबरीं ॥ आराधनकरितांपैं ॥६०॥
तेव्हांप्रसन्नहोऊनिभगवान ॥ महाविष्णुलौकेकपान ॥ स्वयेंगरुडाख्ढहोऊन ॥ लक्ष्मीसहितपातला ॥६१॥
शंखचक्रगदाधर ॥ कासेशोभेपीतांबर ॥ मूर्तीधनशामसुंदर ॥ सर्वालंकारसंयुक्त ॥६२॥
प्रगटहोवोनिद्विजांसीबोलत ॥ वरमागेरेमनोवांछित ॥ दुर्लभाअसेलतरीनिश्चित ॥ देईनतुजलाद्विजोत्तमा ॥६३॥
उत्तराध्यायीं गौतमब्राह्मण ॥ स्तवकरोनीमागेलवरदान ॥ विनवीपांडुरंगजनार्दन ॥ ऐकालकथातीभाविकहो ॥६४॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रिखंडे ॥ तुलजामहात्म्यें ॥ शंकर वरिष्टसंवादे ॥ एकादशोध्यायः ॥११॥
श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

Ramjan Eid Special शिरखुर्मा

Ramjan Eid Special शिरखुर्मा
सर्वात आधी शेवया एका पॅनमध्ये बटर गरम करुन शेकून घ्या. आता यात साखर मिसळून उकळलेलं दूध ...

Eid Mubarak Wishes रमजान ईद च्या हार्दिक शुभेच्छा

Eid Mubarak Wishes रमजान ईद च्या हार्दिक शुभेच्छा
“अल्लाह ताला पूर्ण करो तुमच्या सर्व इच्छा, तुमच्या घरात आनंद नांदो हीच आमची ...

Akshaya Tritiya Puja Vidhi : अक्षय तृतीयेला घरात सोप्या ...

Akshaya Tritiya Puja Vidhi : अक्षय तृतीयेला घरात सोप्या पद्धतीने करा पूजा
अक्षय तृतीया सर्वात सिद्ध मुहूर्तांपैकी एक आहे. या दिवशी भाविक भगवान विष्णूंची पूजा ...

Parshuram Jayanti 2021 : परशुराम जयंती शुभ मुहूर्त, ...

Parshuram Jayanti 2021 : परशुराम जयंती शुभ मुहूर्त, महत्त्व, पूजा विधी
हिंदू पंचांगानुसार वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तृतीया तिथीला परशुराम जयंती साजरी ...

निदान या प्रसंगीतरी याला मडकं म्हणू नका

निदान या प्रसंगीतरी याला मडकं म्हणू नका
अक्षय्य तृतीयेची पूजा करायची म्हणून खरेदीला गेलो होतो. माझे साहित्यिक मित्र ही खरेदीला ...

नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीत भीषण परिस्थिती, 'कुठे आहेत आमचे ...

नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीत भीषण परिस्थिती, 'कुठे आहेत आमचे खासदार,' लोकांचा सवाल?
वाराणसी… हिंदूंसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक. मात्र, वाराणसी आणि ...

परदेशी मदत कुठे गेली? राहुल गांधी यांचा सवाल

परदेशी मदत कुठे गेली? राहुल गांधी यांचा सवाल
देशातील कोरोना व्हायरस संकटाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान ...

उल्हासनगर मध्ये धक्कादायक प्रकार, RTPCR स्वॅब स्टिकची ...

उल्हासनगर मध्ये धक्कादायक प्रकार, RTPCR स्वॅब स्टिकची घराघरात पॅकिंग
सुरक्षेची कोणतीही काळजी न घेता कोरोना टेस्टिंगसाठी वापरले जाणारे स्वॅब स्टिक घरात जमिनीवर ...

ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरसह स्मार्ट बँड्स, किंमत ऑक्सीमीटरपेक्षा ...

ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरसह स्मार्ट बँड्स, किंमत ऑक्सीमीटरपेक्षा कमी
देशात कोरोनाने थैमान मांडला आहे. दररोज लाखो लोक याने संक्रमित होत आहे. अशात आपल्या ...

IPL 2021: न्यूझीलंडचे चार क्रिकेटर्स परतणार नाही, कारण काय ...

IPL 2021: न्यूझीलंडचे चार क्रिकेटर्स परतणार नाही, कारण काय आहे ते जाणून घ्या
आयपीएल पुढे ढकलण्यात आल्यानंतरही न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसनसह चार खेळाडू 10 ...