श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय ७

tuljabhavani mahatmya adhyay 7
Last Modified बुधवार, 13 जानेवारी 2021 (14:47 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ नमोदेवीविश्वरूपिणी ॥ शोभसीनामरूपेंकरूनी ॥ अव्यक्तचिदत्‍नाचीखाणी ॥ वर्णितांवणीथोटावें ॥१॥
सहस्त्रनामाचींवसनें ॥ नेसुनीदिससीवरवेंपणें ॥ सहस्त्ररुपाचींभुषणें ॥ लेवूनीमिरविसीजगांत ॥२॥
शंकरम्हणेमुनीनायका ॥ यापरीरघुनाथेंअंबिका ॥ पुप्पसंबारमेळवुनी निका ॥ सहस्त्रनामंनापिंजूलीं ॥३॥
दंडवतपृथ्वीवर ॥ रामेंकेलानमस्कार ॥ चरणवंदोनीवारंवार ॥ प्रदक्षणाकरीतसे ॥४॥
श्रीरामेंकेलीजीपूजा ॥ तीआवडीनेंस्वीकारींश्रीतुळजा ॥ संतोषलीअष्टभुजा ॥ परमकल्याणीजगदंबा ॥५॥
मगश्रीरामलक्ष्मण ॥ यादोघांसाअसनीबैसवून ॥ योगिनीसहिताआपण ॥ निराजंनकरितसे ॥६॥
उभयबंधुसओवाळुन ॥ श्रीरामासीबोलेंवचन ॥ पूर्वजन्मीमांझेंदर्शन ॥ इच्छिलें होतेंत्वांपुत्रा ॥७॥
तेम्यांदिधलेंतुजदर्शन ॥ आतांआणिकहीवरदेइन ॥ जेणेंदुःखजायनिरसून ॥ सुखाअत्यंतपावशी ॥८॥
तेथुननदुरदक्षिणदेशीं ॥ लक्ष्मणसहितजायवेगेंसी ॥ ऋष्यमुख्यपर्वतनामज्यासी ॥ चतुःशृंगीशोभती ॥९॥
तेथेंचपंपानामकसरोवर ॥ विस्तीर्ण असेनिर्मळनीर ॥ ज्यामाजींविकसीतकल्हार ॥ कमलशतपत्रेंशोभतीं ॥१०॥
त्यासरोवराच्यातीरीं ॥ लक्ष्मणासहितजायझडकरी ॥ वृक्षछायापाहुनीवरी ॥ तेथेंस्थिरराहेतु ॥११॥
तेथेंसुग्रीववानरनाथ ॥ तुजपाहूनघेऊलबहुत ॥ मगहुनमानअंजनीसुत त्यासएकांतकरील ॥१२॥
म्हणेलपाहेरेमारुती ॥ तेदोघेवीरकोणअसती ॥ त्यासी पाहुनमजलाभीती ॥ बहुवटतयेसमयी ॥१३॥
माझाबंधुवाळीबळवंत ॥ त्यानेंपाठविलेंयासीनिश्चित ॥ माझाकरावयाघात ॥ ऐसेंवाटतमजलागीं ॥१४॥
तरीतुंसुक्ष्मरुपधरोन ॥ त्यासमीपजायत्वरेंकरुन ॥ कांतेआले असतांजाण ॥ समजूनघेईभावत्यांचा ॥१५॥
श्रीअंबाम्हणेरामासर्वज्ञ ॥ सुग्रीवाचीऐसी आज्ञा ॥ होताचीहनुमानमहाप्राज्ञा ॥ तुम्हींजवळीयेईल ॥१६॥
तोवदेलतुम्हासीवचन ॥ तुम्ही कोण कुणाचेनंदन ॥ कायतुमचेंनामाभिधान ॥ कोणतोदेशतुमचा ॥१७॥
तुमचे अंगीराजाचिन्ह ॥ दिसतें वीर्यशौर्यलक्ष्मण ॥ आजानबाहुधैर्यर्यसदगुण ॥ किमर्थवनवासतुम्हासी ॥१८॥
ऐसाबोळेलकपीश्वर ॥ मगतुम्हीद्यावेंत्यासीउत्तम ॥ अयोध्येचारशरथनृपवर ॥ त्याचेकुमराआम्हीदोघे ॥१९॥
रामामझिंनामाभिधान ॥ हाबंधूमाझालक्ष्मण ॥ सीताभार्यासवेंघेऊन ॥ वनासी आलोंपितृवचनें ॥२०॥
अगस्ती मुनीची आज्ञापाळुन ॥ पंचवटींराहिलोंबहुदिन ॥ रावणतेथेंकपटकरुन ॥ सीतेसीघेउनपळाला ॥२१॥
तिसीशीधावयाजाण ॥ येथेंआलोंदोघेजण ॥ तूंकोणकुणाचापुत्रसुजन ॥ संत्यसांग आम्हासी ॥२२॥
अनुग्रहायोग्याआहेसी ॥ ऐसेंबोलतूंत्याकपीसी ॥ मगतोसांगेलतुजसी ॥ सर्ववृतांताअपुला ॥२३॥
म्हणेलमीवायूचानंदन ॥ हनुमाननामबहुबलवान ॥ सुग्रीवाचाआहेंप्रधान ॥ वानरजातिरुपमाझें ॥२४॥
याऋष्यमुकागिरीवर ॥ आहेसुग्रीववानरेश्वर ॥ सवेंप्रधानपांचवानर ॥ भयातुरराहतसे ॥२५॥
सुग्रीवाचाजेष्ठबंधु ॥ महाबलपराक्रमसिंधु ॥ बाळीवानरराजाप्र सिध्दु ॥ किष्किंधेचाअधिपती ॥२६॥
त्यानेंसुग्रीवासीद्वेषकरुन ॥ याचीभार्याघेतलीहिरोन ॥ धावला याचाध्यावयाप्राण ॥ मगहापळलातेथुनी ॥२७॥
सुग्रीवजिकडेपळतजाय ॥ वाळीतिकडेधांवताहोय ॥ ऋष्यमुखपर्वतींनिर्भय ॥ होऊन महिलासुग्रीव ॥२८॥
पूर्वंयापर्वतींमतंगऋषी ॥ तपकरितसेअहनिशीं ॥ बाळीनेंविघ्नकेलेंत्यासी ॥ म्हणोनी ऋषींनेंशापिलें ॥२९॥
जरयेथेंबाळीयेईल ॥ तात्काळप्राणाईमुकेल ॥ यास्तववाळीनेंहेंस्थळ ॥ वर्जिलेंअसेजाणपां ॥३०॥
सर्वत्राआहेवाळींचेंभय ॥ सुग्रीवयेथेंराहिलानिर्भय ॥ तोतुझामित्रहोऊनी कार्य ॥ तुझेंसर्वहीकरील ॥३१॥
अंबाम्हणेश्रीरामासी ॥ ऐसाबोलेलमारुतीतुजसी ॥ त्याहीउत्तर द्यावेंत्यासी ॥ माझेंव चनेंकरुनी ॥३२॥
पुढीलकर्याचेगौरव ॥ जाणोनीत्वाबोलावेंसर्व ॥ कोठेंआहेतोसुग्रीव ॥ कैसाहोइलमित्रमाझा ॥३३॥
कैसेंमाझेंकार्यकरील ॥ हेंऐकोनीतुझेबोल ॥ मगमारुती उत्तरदेइल ॥ तेंऐकतूंसद्भावें ॥३४॥
म्हणेलनलनीलजांबुवंत ॥ चौथादधिमुखाविख्यात ॥ पांववामी हनुमंत ॥ आहोंतप्रधानजयाचे ॥३५॥
तोसुग्रीववानरेश्वर ॥ आहेयाचपर्वतावर ॥ तुझीइच्छाअसेलजर ॥ तरीभेटविनतुजलागीं ॥३६॥
श्रीरामातुझेंकार्यसर्व ॥ तेकरीलनिश्चयेंसुग्रीव ॥ त्वांहीत्याचेंकार्यसर्व ॥ आधींकेलेंपाहिजे ॥३७॥
ऐसेंबोलेलमारुती ॥ त्वांकार्यकरीनम्हणावेंत्याप्रती ॥ जाय आतांसुग्रीवाप्रती ॥ घेउनीयेईकप्येंद्रा ॥३८॥
मगतोसुग्रीवाकडेजाईल ॥ सर्ववृत्तातत्यासीकथील ॥ तात्काळवानरांसहयेईल ॥ सुग्रीवतुझ्यादर्शन ॥३९॥
मग अग्नीसीसाक्षठेऊन ॥ परस्परवचनप्रणाम ॥ एकमेकांचेकार्यपुर्ण ॥ एकमेंकानेंकरावें ॥४०॥
ऐसेंवचनबोलून ॥ एकमेखाआलिंगुन ॥ पूर्ववृत्ताअपुलालेंपुर्ण ॥ एकमेकासी सांगावे ॥४१॥
श्रीरामाससांगितल्यापरी ॥ सुग्रीवासीसख्यकरी ॥ कार्यसिद्धिहोईलबरी ॥ संकट काहींनपडेल ॥४२॥
त्वांकिष्किंधेसीजाऊन ॥ एकबाणेबाळीसमारुन ॥ किष्किंधेचेंराज्यअर्पण ॥ सुग्रीवासीकरावें ॥४३॥
सुग्रीवभार्यारुमाचाण ॥ वालीनेंघेतसीजीहिरोन तीसुग्रीवासीदुऊन ॥ सुखसंपन्नकरावें ॥४४॥
मगतोसुग्रीववानरेश्वर ॥ आणवीलपृथ्वीचेंसर्ववानर ॥ सीतेसीशोधावयासत्वर ॥ पाठविलदशदिशा ॥४५॥
हनुमानलंकेसीजाईल ॥ अशोकवनींसीतेसीभेटेल ॥ लंकाजाळुनीपुन्हां येईल ॥ समुद्रतरोनीतुजजवळी ॥४६॥
मगत्वांहीरामावानरासहित ॥ जावेंक्षारसमुद्रापर्यंत ॥ तेथें राहुनसेतुत्वरित ॥ वानराहातींबाधांवा ॥४७॥
सेतूमार्गेलंकेसीजावें ॥ रणींरावणसीवधावें ॥ विभीषणाराज्यद्यावें ॥ अंगिकारावेंसीतेसी ॥४८॥
सीताभार्यासवेंघेऊन ॥ पुष्पकविमानींबैसोन ॥ याच मार्गानेंयेऊन ॥ अयोध्येसीजासील ॥४९॥
अंबाम्हणेश्रीरामासी ॥ तुज कर्तव्यतेंकथिलेंतुजसी ॥ येथेंलिंगस्थापनवेगेंसी ॥ आपुलेंनामेंकरावें ॥५०॥
आपुलेंनामेंकरून ॥ लक्ष्मणेकरावेंलिंगस्थापन ॥ तुझ्यानामरेंमतीर्थम्हणुन ॥ पावनविख्यातहोईल ॥५१॥
रामेश्वरलक्ष्मणेश्वर ॥ हेंलिंगद्वयाचेंनाम निर्धार ॥ जोंवरीधराचंद्रभास्कर ॥ अलिप्तमहिमातोंवरी ॥५२॥
माझेतुझेंलक्ष्मणाचें ॥ सांनिध्ययेथें असावेंसाचे ॥ दर्शनमात्रेंप्राणियाचे ॥ दोषजातीलसर्वथा ॥५३॥
अंबाम्हणेरामात्वाचें ॥ उत्तम स्तोत्रकेलेंमाझे ॥ यासीपठणकरतीलमानवजे ॥ सावधजेश्रवणकरतील ॥५४॥
त्यांचेघरींसर्वसंपत्ती ॥ अष्टमहासिद्धिनांदती ॥ माझे आज्ञेनेंअंतीं ॥ माझेंलोकासीजातील ॥५५॥
अष्टमीनवमीचतुर्दशी ॥ कृष्णपक्षाच्यात्यादिवशीं ॥ होऊनीजितेंद्रियउपवासी ॥ शतवारपठणकरावें ॥५६॥
त्याचेंदशांश करावेंहवन ॥ धर्वेधृताचेअवदान ॥ बहुतकुमारीसीद्यावेंभोजन ॥ घृतशर्करापायसान्नें ॥५७॥
ऐसें करीलजोनर ॥ त्यासीवाक्यार्थानिर्धार ॥ होईलतत्त्वसाक्षात्कार ॥ कृतकृत्यतोहोय ॥५८॥
लोकानुग्रह इच्छेकरुन ॥ तुजसहितयापर्वतींराहिन ॥ छपन्नचौकडायुगाच्यापूर्ण ॥ दीनजनतारावया ॥५९॥
तुझ्यातीर्थीकरुनीस्नान ॥ तुझींलिंगाचेंकरतीलपुजन ॥ देवऋषीपितृयजन ॥ जेकरतीलसद्भावें ॥६०॥
मनुष्यासीअन्नदान ॥ पशूसीतृनजीवन ॥ तेंवैकुंठासीजातीलजाण ॥ संशययेथेंनकरावा ॥६१॥
आतांयेथूनदक्षिणदेशीं ॥ जयरामातूंवेगेंसी ॥ कृतकृत्यहोऊननिश्रयेंसी ॥ माझ्यादर्शनायेसील ॥६२॥
शंकरम्हणतीवारिष्ठालागुन ॥ जगदंबेचेंआज्ञावचन ॥ श्रीरामेकरुनश्रवण ॥ लक्ष्मणासहिततेधवां ॥६३॥
श्रीरामेंस्थापिलारामेश्वर ॥ लक्ष्मणानेलक्ष्मणेश्वर ॥ स्थापुनीकेलानमस्कार ॥ जगदंबेसीदोघांनीं ॥६४॥
लिंगस्थापिलेंजाणोनी ॥ त्वरितारामवरदायिनी ॥ रामलक्ष्मणासेवेंघेवोनी ॥ सत्वरतेथोनीनिघाली ॥६५॥
रामतीर्थाचेदाक्षिणप्रदेशीं ॥ यमुनाचलाचेशिरोभगासी ॥ शीलाविस्तीर्णपाहुनीअवेसी ॥ त्यावरीबैसलीजगदंबा ॥६६॥
बिअसोनियांशिळेवर ॥ रामासीबोलतीझालीमधुर ॥ त्यासेहीळेसीसर्वहीनर ॥ घाटशीळम्हणतीअजुनी ॥६७॥
तुळजाम्हणेश्रीरामासीबरवें ॥ याचमार्गानेंतुम्हींजावें ॥ शत्रुसीसमरांगनींतुम्हींमारावें ॥ अव्याहत करावीनिज आज्ञा ॥६८॥
विजयीहौनीपरिपूर्ण ॥ पुन्हांयामार्गेयेऊन ॥ याचस्थळींव्हविंदर्शन ॥ तुझेंमजला रामराया ॥६९॥
जेथेंजेथेंसमरांगनीं ॥ संकटपडेलयेईलरलानी ॥ तेथेंतेथेंमजलागुनी ॥ स्मरावेंत्वांरामराया ॥७०॥
स्मरतांचसंकटनिरसेल ॥ ग्लानीजाउनबळयेईल ॥ विजयलक्ष्मीमाळ्याघालील ॥ सत्यजाणरघुराया ॥७१॥
तूंजातासतांवनाप्रतीं ॥ निर्विघ्नमार्गहोवोतनिश्चिती ॥ ऐसीजगदंबारामाप्रती \॥ बोलतीझालीकॄपेनें ॥७२॥
शंकरम्हणतीवरिष्ठमुनी ॥ रामेंदेवींचेंवचनाऐकोणी ॥ देवीसीनमस्कारकरोनी ॥ प्रदक्षघातली ॥७३॥
देवीचा आधिर्वादघेउन ॥ सत्वरनिघालेरघुनंदन ॥ लंकेचामार्गलक्षुन ॥ चरणचालीचालतसे ॥७४॥
श्रीरामामार्गीचालत ॥ अंबाउभीत्याकडेपहात ॥ नेत्रटकळीलावूनीनिश्चित ॥ दिसेतोवरीपहातसे ॥७५॥
बहुदुरश्रीरामगेला ॥ मगदिसेनासाझाला ॥ देवीपरतोनराहवयाला ॥ स्थलशोधितउत्तम ॥७६॥
त्यारम्यपर्वतावरी ॥ रामतीर्थाचेदक्षिणशेजारी ॥ स्थळयोजूनीभुवनसूंदरी ॥ निवासकरितीझाली ॥७७॥
पुढेंजहोईलरम्यचरित्र ॥ जगदंबेचेंपरमपवित्र ॥ तीर्थराजयेथेंश्रोत्र ॥ सुस्त्रातहोतीलश्रोतीयांचे ॥७८॥
व्यवहारघुळीनेंमलालीवाणी ॥ जेव्हांप्रक्षालीनकथाजीवनी ॥ पवित्रमान्यहोईलजनीं ॥ पांडुरंगजनार्दनदासतेव्हां ॥७९॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडे ॥ तुरजामहात्मे ॥ शंकरवरिष्ठसंवादेसप्तमो व्यायः ॥७॥
श्रीजदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

गंगा दशहरा महात्म्य, पूजा विधी

गंगा दशहरा महात्म्य, पूजा विधी
गंगा दशहरा हा हिंदूंचा एक प्रमुख सण आहे. या दिवशी आई गंगा पृथ्वीवर आली, ज्येष्ठ शुक्ल ...

Nirjala Ekadashi 2021 : निर्जला एकादशीला करा कामधेनुची ...

Nirjala Ekadashi 2021 : निर्जला एकादशीला करा कामधेनुची पूजा, शुभ फल प्राप्त होतील
दरवर्षी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीला 'निर्जला एकादशी' व्रत पाळला जातो. यावर्षी हा व्रत 21 जून ...

गंगा दसर्‍याच्या दिवशी फक्त एक उपाय करा, आपले घर संपत्तीने ...

गंगा दसर्‍याच्या दिवशी फक्त एक उपाय करा, आपले घर संपत्तीने भरेल
गंगा दशहरा हा हिंदूंचा एक प्रमुख सण आहे जो जेष्ठ शुक्ल दशमीला साजरा केला जातो. या दिवशी ...

मंत्रात शक्ती असते का ?

मंत्रात शक्ती असते का ?
बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडतो खरच मंत्रात शक्ती आहे का? याचं हे साधं उदाहरण... कुणी ...

Masik Durga Ashtami Vrat 2021 : मासिक दुर्गाष्टमी आज, ...

Masik Durga Ashtami Vrat 2021 : मासिक दुर्गाष्टमी आज, पूजेची पद्धत, त्याचे महत्त्व, शुभ वेळ आणि घटकांची संपूर्ण यादी जाणून घ्या
हिंदू कॅलेंडरनुसार मासिक दुर्गाष्टमीचा व्रत दर महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या अष्टमी तिथीला ...

"जपा वनस्पती, करा त्याचा उपयोग, निरामय जीवनासाठी"

विविध वनस्पतीचा मौल्यवान खजीना, अमूल्य आहे, जपा वनस्पती ना,

धनकवडीत राहत्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह ...

धनकवडीत राहत्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह सापडला
पुण्यातील धनकवडी परिसरातील एका घरामध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात एका महिलेचा मृतदेह सापडला. आज ...

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सतर्कतेमुळे ‘ती’ बचावली

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सतर्कतेमुळे ‘ती’ बचावली
संगमनेर तालुक्यातील कौठे कमळेश्वर गावात होणारा अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह रोखण्यात ...

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन; ...

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन; शासन निर्णय जारी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ‘मिशन ऑक्सिजन ...

‘लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार’; सीरम ...

‘लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार’; सीरम इन्स्टिट्यूटचा धक्कादायक आरोप
गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातलं आहे. कोरोनाच्या ...