श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय ५

tuljabhavani mahatmya adhyay 5
Last Modified मंगळवार, 12 जानेवारी 2021 (20:18 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ जयजयरामवरदायनी ॥ श्रीरेणुकेभार्गवजननी ॥ अनुभुतीप्रियकारणी ॥ तुरजादेवीतुजनमो ॥१॥
वरिष्ठमुनीविनवीशंकरा ॥ म्हणेजयदेवासुरेश्वरा ॥ देवदेवापरमेश्वरा ॥ देवपुज्यानमोतुज ॥२॥
पूर्वाध्यायाचेअंतीं ॥ श्रीरामाअलेयमुनापार्वती ॥ तेथेंभेटलीभगवती ॥ ऐसें तुम्हींवणिलें ॥३॥
परीकोणेकाळींझालासंगम ॥ हेंमजकळलेंनाहींसुगम ॥ शंकरम्हणतीऐकउत्तम ॥ तो काळसांगतोंतुजप्रती ॥४॥
त्रेतायुगींनारायण ॥ रावनावधालागुन ॥ झालादशरथनंदन ॥ श्रीरामचंद्रनामें ॥५॥
रावणवधाचाहेतुपूर्ण ॥ किंचितकैकयीनिमित्तकारण ॥ चतुर्दशवर्षाचीमर्यादाकरुन ॥ अरण्यवासाअंगिकारी ॥६॥
सीतालक्ष्मणसाहित ॥ दंडकारण्यामाजींफिरत ॥ अगस्तीवचनेंपंचवटीत ॥ गोदातीरींवासकरी ॥७॥
तेथेंकपटीदशानन ॥ सीतेसीघेउनगेलापळोन ॥ सीतावियोगेंदूःखीहोऊन ॥ रामलक्ष्मणतेकाळीं ॥८॥
जटायुवचनेंकरून ॥ दक्षिणदिशेसीचाललेजाण ॥ तापसवेषेंशोभायमान ॥ यमुनाचलापातले ॥९॥
भूमीसछिद्रपाडुन ॥ भोगावतीचें आणिलेंजीवन ॥ तेंशुद्धिनिर्मळजळप्रशून ॥ तोसंपूर्णकथियलें ॥१०॥
तेअवसरींअंबाआपण ॥ श्रीरामासीभेटलीजाण ॥ वरिष्ठात्वाकेलाप्रश्न ॥ तोसंपुर्णकथियलें ॥११॥
वरिष्ठम्हणदेवातेवेळीं ॥ श्रीरामेंदेवीकैसीस्तविली ॥ सहस्त्रनामेंकैसीपुजिली ॥ तेसविस्तरसांगावें ॥१२॥
शंकरम्हणतीयमुनाचळीं ॥ रामलक्ष्मणाआलेजेवळीं ॥ जगदंबाहीतेचकाळीं ॥ त्यांनीपाहिलीप्रत्यक्षें ॥१३॥
हीतरीआहेमाझीजननी ॥ ऐसेंश्रीरामेंओळखोनी ॥ लक्ष्मणासहितपुढें जाउनी ॥ साष्टांगनमस्कारकेलाअसे ॥१४॥
मगसद्भावेम्रामचंद्र ॥ जोडोनियादोन्हीकर ॥ स्तविता झालाअतिसादर ॥ प्रेमपुर्वकदेवीसी ॥१५॥
त्वरितासुंदरासुभगा ॥ सुस्वात्मिकाबहुरुपगा ॥ भिल्ली त्प्रणिजेअंतरंगा ॥ सर्वप्राणिहितासीतत्पर ॥१६॥
षटचक्रनिवासिनी ॥ सहस्त्रदलबिलासिनी ॥ नागरुपिणीकुंडलिनी ॥ अंबादेवीतुजनमितोमीं ॥१७॥
सोहंमंत्रस्वरुपिणी ॥ धीराअजपाजपरुपिणी ॥ शक्तिसर्ववीजरूपिणी ॥ अंबादेवीतुजनमो ॥१८॥
ऐंबीजावग्भवानी ॥ वागगोचरामंडलरूपिणी ॥ वाचस्पतीनुतशक्तिरूपिणी ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥१९॥
क्लींकामबीजचलनी ॥ चातुर्वर्णकुतनिवसिनी ॥ कामकल्पितकंदर्पमोहिनी ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥२०॥
सुधामयीसर्वजननी ॥ सर्वागमसेवितचरणीं ॥ सामिप्यदाइनीभवानी ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥२१॥
नवाक्षरापराशांता ॥ षोडशाक्षराइहितमाता ॥ बावन्नमातृकारुपिणीआतां ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥२२॥
कल्पातीताविष्णुमाया ॥ बिंदुत्रिकोणकृतालया ॥ षट्‌कोणकोणमध्यस्ततया ॥ अंबादेवीतुजनमितोमी ॥२३॥
वर्तुलाभैरवयुक्ता ॥ अष्टार्णद्विवर्णांकिता ॥ सुलवर्गाष्टकसहिता ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥२४॥
चक्रराजमयींमंत्रा ॥ सर्वचक्रसुसेविता ॥ निलावेदाक्षरसुता ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥२५॥
तूंसप्तस्वरांनींगायिली ॥ मूर्च्छाग्रामांनींअतिसेविली ॥ तालनाट्यांनीसंतोषविली ॥ अंबादेवेतुजनमितोंमी ॥२६॥
रजोरूपमयीकाली ॥ कालनिद्राप्रवर्तली ॥ विष्णुनयनीमुखींराहिली ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥२७॥
सत्त्वस्थासत्त्वसंपन्न ॥ सर्वलोकमनेरामा ॥ लक्ष्मीकमलकरापरमा ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥२८॥
कालीतमस्वरूपिणी ॥ सफलकार्यविध्वंसिनी ॥ कलाकाष्टादिकाआकलिनी ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥२९॥
आदिरूपावालरूपा ॥ दीर्घरूपकृशस्वरूपा ॥ स्थुलरूपाअपररूपा ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥३०॥
जयमातेजगज्जननी ॥ यमुनाचलनिवासिनी ॥ योगिनीवृंदतुजानुदिनीं ॥ सेवाकरितीसद्भावें ॥३१॥
तुंभक्तांसीवभुतसुखदेसी ॥ त्यांचेंदुःखहरिसी ॥ भक्ताआवडतीबहुततुजसी ॥ अतिदयाळूतृंअंबे ॥३२॥
तुझेंसामर्थ्यातिथोर ॥ शक्तिरूपातूं अतिगंभीर ॥ तूंपरमेशरीअतिउदार ॥ अंबादेवीतुजनमितोंमी ॥\३३॥
श्रोतेहोऐकएकाग्रचित्तीं ॥ श्रीरामचंद्रेऐसीयारीती ॥ सद्भावेंसप्रेमेंपरभक्ती ॥ जगदंबेचेंस्तवनकेलें ॥३४॥
षंचदशश्लोकेंकरून ॥ स्तविलीजगन्मातापुर्ण ॥ श्लोकार्थपाहतांअतिगहन ॥ तात्पर्यकठिनसमजवया ॥३५॥
श्रुतितंत्रशास्त्रमथुर ॥ सारांशत्यांतीलकाढून ॥ रघुनंदनें केलेंस्तवन ॥ तुळजाजगन्मातेचें ॥३६॥
श्रीयत्रादिप्रकार ॥ दाविलेअसतिसुविचार ॥ निर्गुणसगुणरूपनिर्धार ॥ करुनीस्तविलीजगदंबा ॥३७॥
श्रीशंकरकैलासपती ॥ ऋषीवरीष्ठवरिष्ठसुमती ॥ उभयतासंवदिती ॥ तुळजाकथारसमधुर ॥३८॥
साहित्यासावेंसुंदर ॥ पाककर्तापरमचतुर ॥ अन्नवाढितोअतिउदार ॥ तरिमगतेथेंअतितृष्टी ॥३९॥
रसज्ञभोक्ताक्शुधतौर ॥ परमजिवलगजेवणार ॥ त्याचेंपक्तिसबैसलेइतर ॥ ते अतितृप्तहोतीलकीं ॥४०॥
जगदंबेचीरसाळकथा ॥ त्यावरीशंकरश्रेष्ठवक्ता ॥ वरिष्ठाऋषीभाविकश्रोता ॥ सुकाळतेथेंप्रमेयाचा ॥४१॥
कथाश्रवणार्थींभाविकनर ॥ तुम्हींयावेंधावोनीसत्वर ॥ कर्णद्वारेंजेवालसादर ॥ तरीतृप्तव्हालनिश्चयेसी ॥४२॥
नातरीपवित्रगोडसीतळ ॥ जैसेंभागिअथीचेंजल ॥ तेंसेवितांतात्काळ ॥ पापतापतृषाजाय ॥४३॥
तैसाकथासससेवून ॥ होतालनिष्पापपुण्यवान ॥ सुखीव्हालतरीआळससोडून ॥ सादरव्हावेंश्रवणासी ॥४४॥
शंकरम्हणे ऋषीनायका ॥ यापासिस्तविलीजगदंबिका ॥ मगपुजाकरावयानेटका ॥ आरंभकरीरघुनाथ ॥४५॥
लक्ष्मणतेव्हाभक्तायुक्त ॥ जगदंबेसीननमस्कारकरित ॥ हातजोडोनीउभाराहात ॥ जगन्मातेसंनिध ॥४६॥
परममंगलाभवानी ॥ तिसीपूजितसेकोदंडपाणी ॥ सहस्त्रनामेंतेतुजलागुनी ॥ यथानुक्रमेंसांगतों ॥४७॥
श्रीतुळजासहस्त्रनाममंत्र ॥ याचाऋषीश्रीरामस्वतंत्र ॥ अनुष्टुपछंदपवित्र ॥ तुळजादेवताहोयजेथें ॥४८॥
बीजदेविकामबीजशक्ति ॥ घंटेसंज्ञककीकम्हणती ॥ सकलकामनाविनियोगनिश्चिती ॥ बोलिलाअसे येथेंकीं ॥४९॥
करावेंअगुष्ठादिकरण्यास ॥ तैसेंचकरावेहृदययादिन्यास ॥ एकेददेवतोएकेकांगास ॥ मंत्रोच्चरोनीस्थापावे ॥५०॥
तुरजातमजातिव्राजाण ॥ भैरवीकालिकाम्हणुन ॥ हेषड्देवतानामाभिधान ॥ क्रमेंकरोनीजाणावे ॥५१॥
अंगुष्ठादिषडांगास ॥ मंत्रोचारेंकरुनीन्यास ॥ मगकरावें ध्यानास ॥ स्थिरमनासकोनी ॥५२॥
परात्परतुरजादेवी ॥ पापनाशिनीमंगलाबरवी ॥ सगुणसौभाग्यलावण्यमिरवी ॥ भुवनसुंदरीजगदंबा ॥५३॥
सर्वागेशामसुंदरा ॥ नेसलीदिव्यश्वेतांबरा ॥ चंद्रप्रभाजैसीअंबरा ॥ शोभवीतैसीशोभत ॥५४॥
पूर्णचंद्राचेमंडळ ॥ तैसेंशोभतमुखकमळ ॥ आल्हाद वर्तुळनिर्मळ ॥ बहुसुढाळधबधबीत ॥५५॥
मेघाऐसागंभीर ॥ जेव्हांकरीशब्दोचार ॥ ऐकोनीभिक्तवृंदामयुर ॥ नृत्यकरतीआनंदें ॥५६॥
वायुरहितजैसादीप ॥ तैसेंस्थिरजिचेंरूप ॥ ब्रह्मंडउजळलेंअमूप ॥ अंतरबाह्यप्रकाशे ॥५७॥
ऐसीतेजःपुंजमूर्ती ॥ अष्टभुजाबहुशोभती ॥ तेमजवर्णावयाप्रती ॥ मंदतावाचेसीयेतसे ॥५८॥
अष्टमहासिद्धीकीं अष्टधाप्रकृती ॥ किंवाअष्टदिकपाळपंक्ति ॥ अष्टदिग्गजशुंडाकृती ॥ बाहुशोभतीसरळतैसे ॥५९॥
वस्त्रालंकारयुक्तमुर्तीं ॥ दिव्यायुधेंशोभतीहातीं ॥ बाणचापशुलगदामिरविती ॥ खंगशंखाक्रसतेज ॥६०॥
वरदाभयहस्तकएक ॥ भक्तापरमसुखदायक ॥ खळदुर्जनासूनकटक ॥ विध्वंसत्यांचाकरितसे ॥६१॥
नष्टपापीष्टक्रियाभ्रष्ट ॥ देवादिकादेतीकष्ट ॥ त्यांसीमारुनसुखउत्कष्ट ॥ सज्जनासीकरितसे ॥६२॥
जगदेश्वरीतुळजाभवानी ॥ तिसीसहस्त्रनामेंकरूनी ॥ वनोद्भवपुष्पेंवाहुनी ॥ पूजिताझालाश्रीराम ॥६३॥
प्रथमन्यासविधीकरूनी ॥ मगदृढघ्यानधरोनी ॥ सहस्त्रनामेंपुष्पेंवाहुनी ॥ पूजाकेलीरघुनाथें ॥६४॥
सहस्त्रनामाचाविस्तार ॥ उत्तराध्यायींसपरिकर ॥ विनवितोंजोडुनियांकर ॥ दासपांडुरंगजनार्दन ॥६५॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडे ॥ तुळजामाहात्मे ॥ शंकरवरिष्ठसंवाद ॥ पंचमोध्यायः ॥५॥
श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभं भवंतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

महाशिवरात्री : शिव मंत्र जपा, सुख-समृद्धी मिळवा

महाशिवरात्री : शिव मंत्र जपा, सुख-समृद्धी मिळवा
महाशिवरात्रीवर महादेवाची पूजा आराधना केली जाते. सुख, शांति, धन, समृद्धी, यश, प्रगती, ...

श्री गजानन विजय ग्रंथ बोधामृत

श्री गजानन विजय ग्रंथ बोधामृत
पहिल्या अध्यायी, सांगे गजानन अन्न पूर्णब्रह्म, ठेवा आठवण दुसऱ्या अध्यायी, सांगे ...

विजया एकादशी 2021 : मुहूर्त आणि विशेष गोष्टी जाणून घ्या

विजया एकादशी 2021 : मुहूर्त आणि विशेष गोष्टी जाणून घ्या
1. विजया एकादशी व्रत केल्याने अतिशय गंभीर आजरापासून देखील मुक्ती मिळते. 2. हे व्रत ...

दक्षिण काली म्हणजे काय आणि विशेष मंत्र कोणतं, जाणून घ्या

दक्षिण काली म्हणजे काय आणि विशेष मंत्र कोणतं, जाणून घ्या
माता कालिकेचे अनेक रूप आहेत ज्यापैकी प्रमुख आहे- 1. दक्षिणा काली, 2. शमशान काली, 3. ...

गजानन महाराज जळत्या पलंगावर बसून राहिले

गजानन महाराज जळत्या पलंगावर बसून राहिले
स्वामी भास्करासह आडगावात दत्त मंदिरात उतरले. भक्त मंडळींनी दर्शनास गर्दी केली. आडगावचे ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट विमानसेवा सुरू करणार आहे
हैदराबादहून आता मालदीवला जाणे सोपे होईल. खरं तर, परवडणारी सेवा देणारी विमान कंपनीची गोएअर ...

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
प्रत्येक देशात वेगवेगळे कायदे असतात अशात संयुक्त अरब अमिरातील देखील काही कायदे अत्यंत कडक ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची दंड वसुली
मुंबईत कोरोना विषाणुचे संकट कमी होत असले तरी मुंबईकर मात्र कोरोना गांभीर्याने घेत ...

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार
आशिया खंडातील सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रतिष्ठित कला महोत्सव म्हणून ओळखला जाणारा काळाघोडा ...

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन
पर्यटन संचालनालयामार्फत राज्यातील कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा ...