श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय ९

tuljabhavani mahatmya
Last Modified बुधवार, 13 जानेवारी 2021 (20:51 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ तुजनमोसिंहवाहिनी ॥ नमोमहिषासुरमर्दिनी ॥ शुभसुरविध्वंसिनी ॥ असुरनाशिनीतुजनमो ॥१॥
राजसतामसजेअसुर ॥ त्यासीमारसीवारंवार ॥ सात्त्विकदेवाचापरिवार ॥ तुंरक्षिसीसदाप्रेमानें ॥२॥
लीलाविग्रहधरोनी ॥ धर्मसंस्थापनाकरोनी ॥ अधार्मिकाशस्त्रेंघायेंछेदोनी ॥ पावनकरिसीत्यालागीं ॥३॥
मीमंदमतीदुर्बळ ॥ शरणाअलूंतुजकेवळ ॥ माजेहेमतीकरोनीनिर्मळ ॥ कथाबोलवीमममुखें ॥४॥
प्रतीवधाचेंकरूनिनिरसन ॥ मनावाणीसीउत्तेजन ॥ देऊनिचालवीनिरुपण ॥ तुझेकथेचेंतूमाये ॥५॥
श्रोतेव्हावेंसावधान ॥ पूर्वकथेचीकराआठवण ॥ विश्वकर्माआलाधांवोन ॥ स्मरणकरतांचविधीनें ॥६॥
म्हणेमीपातलोंर्किकर ॥ कायाआज्ञासांगासत्त्वर ॥ सांगालतेंकरीनसाचार ॥ तुमचेआज्ञेप्रमाणें ॥७॥
ऐसेंत्याचेंवचनाऐकोन ॥ ब्रह्मालोकगुरुबोलेवचन ॥ विश्वककर्म्यायेथेंस्थान ॥ उत्तमानिर्मविंदेवीसी ॥८॥
शंकराचेंआणिइंद्राचें ॥ विष्णुचेंआणिमाझेंसाचें ॥ गणेशचेंभैरवाचें ॥ योगिगणांचींस्थानेकरीं ॥९॥
कुंडाचेंआणियज्ञाचें ॥ तैसेंचस्थानमातंगीचें ॥ यथायोग्यस्थानेंसर्वाचें ॥ माझेआज्ञेनेंनिर्मावे ॥१०॥
शंकरम्हणेमुनीसत्तमा ॥ ऐसीआज्ञारितांचब्रह्मा ॥ बरेंम्हणोनिविश्वकर्मा ॥ नमस्कारकरीविधीसी ॥११॥
नमोनीतुळजभवानीसी ॥ प्रारंभकरितांझालावेगेंसी ॥ प्रथमदेवीच्या स्थानासी ॥ विधीआज्ञनेंतेकाळी ॥१२॥
जितकेबुद्धीचेंकौशल्य ॥ आहे तितकेंदाविलेंप्रांजळ ॥ जेंदेवीसीपाहतांरुचावेंस्थळ ॥ संतोषव्हावाआपणासी ॥१३॥
साठयोजनविस्तीर्ण ॥ यमुनाचलचें आहेप्रमाण ॥ तेथेंपाहुनशुभदिन ॥ आरंभकेलास्थानासी ॥१४॥
प्रथमसमानभूमीकरुन ॥ सुत्रलऊनीस्माधिलेंकोन ॥ दिशाआणिध्रुवसाधून ॥ आरंभिलाप्रासाद ॥१५॥
शुद्धजांबृनदविशाळा ॥ पूर्वादिशेसीरचिलीशाळा ॥ सहस्त्रस्तंभेअतिसोज्वळा ॥ उंचीपांचहस्ताची ॥१६॥
स्तंभेअसती सरळ ॥ रत्‍नजडितसुवर्णकेवळ ॥ त्यावरीनीलरत्‍नमयानिर्मळ ॥ सराआडवेठेविले ॥१७॥
बंखउथाळेतळखडे ॥ कड्याकडेपाठचौकडे ॥ हिरेपांचमानीकखडे ॥ जडलेशोभतीअतिशयें ॥१८॥
चंद्रकांच्याच्यादृढभिंती ॥ त्यासीस्तंभजोडिलेशोभती ॥ शिखरेंनवकुंभशोभती ॥ उपरीउपरीनवताळें ॥१९॥
सर्वांवरीकलशशोभती ॥ रत्‍नखचितत्यांचीदीप्ती ॥ गगनासीभेदूंपाहती ॥ चातुर्यविश्वकर्म्याचें ॥२०॥
अर्गळाकुलुपेंबळकट ॥ कीर्तीमुखमुखद्वाररक्षक ॥ सूर्यकांतमयसुरेख ॥ पायरियाशोभतीतयासी ॥२१॥
अष्टदिसेह्सीद्वारेंकेलीं ॥ देहलींस्तंभयुक्तशोभली ॥ कवाडेंदोफळींनिर्मिलीं ॥ रत्‍नजडविलेतयासी ॥२२॥
शिखरींरत्‍नमयपक्षीसुंदर ॥ शब्दकरतातीमधुर ॥ पारवेसाळूंक्याशुकतित्तीर ॥ हंससारसमयुरादि ॥२३॥
पुतळ्यानृत्यहावभावयुक्त ॥ नानावाद्येंवाजवित ॥ तैसेंचयोगीसन्यासीध्यानस्थ ॥ कोणीकरीतीजपादि ॥२४॥
वानरेंसिंहव्याघ्रतृक ॥ कोठेंकाढिलेंस्वस्तिक ॥ अष्टदळचर्तुळयेक ॥ स्वर्णरत्‍नमयनिर्मिलें ॥२५॥
शिखरासभोवतेंजडले ॥ मंदिरींठायींठायींभरलें ॥ शय्याआसनादिनिर्मिले ॥ मृदुलअस्तर्णेंत्यावरी ॥२६॥
सर्वापस्कारसहित ॥ वापिकादिगोडअमृत ॥ त्यांतकमळेंबिकाशित ॥ मच्छकच्छादिअसती ॥२७॥
जळअसोनीभासेंस्थळ ॥ स्थळासेनीदिसेंजवळ ॥ विश्वकर्भ्याचेंकौशल ॥ आश्चर्यकारकसर्बही ॥२८॥
सिंहासनरत्‍नखचित ॥ बत्तीससंख्यासिंव्हयुक्त ॥ मृदुअस्तर्नविराजित ॥ रत्‍नप्रभेनेंविचित्र ॥२९॥
शक्तयदिकदेवता ॥ यथास्थानीयोजिल्यासमास्ता ॥ ध्वजपाकाशोभिवंता ॥ रत्‍नजडितदंडयुक्त ॥३०॥
सर्वप्रकारेंसुंदर ॥ देवीप्रासादमनोहर ॥ विश्वकर्म्यानेंनिर्मिलाथोर ॥ इंद्रभुवनज्यावरी ॥३१॥
देवींचेअग्रभागीसुरस ॥ स्थाननिर्मिलेशंकरास ॥ शिवाचें आग्नेयकोनास ॥ स्थानविधीसीनिर्मिलें ॥३२॥
विधीच्यादक्षिणदिशेस ॥ स्थाननिर्मिलेंब्रह्मभैरवास ॥ ब्रह्मायाचेंपूर्वदिशेस ॥ स्थाननिमिंलेंविष्णुचें ॥३३॥
विष्णुच्याउतरीदिशेसी ॥ मांतगीआणियोगिनीसी ॥ इंद्रादिसर्वदेवासी ॥ स्थानेंनिमिंलीयथारुची ॥३४॥
कूर्मानेंपूर्वदिशाधरुन ॥ अष्टलोकपालांचेस्थान ॥ विश्वकर्म्यानेंसर्वनिर्मून ॥ ब्रह्मयासीनिवेदलें ॥३५॥
ब्रह्माविश्वकर्म्यानिमिंत ॥ प्रासादपाहुनसमस्त ॥ होउनियांप्रीतीयुक्त ॥ देवीसमीपपातला ॥३६॥
हातजोडेनीदेवीसी विनवीत ॥ म्हणेजगदंबेतुजप्रीत्यर्थ ॥ हाप्रासादनिर्मिलानिश्चित ॥ तरीतुंचिरकालेयेथेंराहे ॥३७॥
ब्रह्मायाचेप्रार्थनेंकरुन ॥ देवीस्वालथीबैसलीजाऊन ॥ मगदेवीपुढेईश्वराआपण ॥ स्वास्थानींजाऊनीबैसला ॥३८॥
सिद्धेश्वरयानामेंकरून ॥ प्रसिद्धपावलाअभिधान ॥ लोकावरीअनुग्रहपूर्ण ॥ करावयालवलाही ॥३९॥
ब्रह्मादिकसकळदेव ॥ आपुलालेस्थानीबैसलेसर्व ॥ विश्वकर्मास्वलाघव ॥ पाहूनितुष्टलामनांत ॥४०॥
ब्रह्मदेवाकरुननमन ॥ म्हणेजैसेंतुमचेंआज्ञावचन ॥ तैसींसेवाकेलीपूर्ण ॥ स्वस्थानासीआतांजातों ॥४१॥
ब्रह्मयासीपुसोनीसत्वर ॥ देवीसीकरुनीनमस्कार ॥ आज्ञाघेऊनीसाचार ॥ स्वर्गलोकासीतोगेला ॥४२॥
विश्वकर्मागेल्यानंतर ॥ ब्रह्माकरूनीविचार ॥ येथेंतिथेंपावनकर ॥ असावेंम्हणोनीस्मरतसे ॥४३॥
कामधेनूआणि धेणुसमस्त ॥ कल्पवृक्षादिपारीजातबहुत ॥ याचेंस्मरणब्रह्माकरित ॥ देवीप्रीत्यर्थतेकाळीं ॥४४॥
चिंतामणीचेगण ॥ स्मरतांझालाचतुरानन ॥ नंदनादिवनाचेंस्मरण ॥ देवीप्रीत्यर्थकरितसे ॥४५॥
अणिमादिसिद्धिसमस्त ॥ स्मरतांच पातल्यात्वरित ॥ जगदंबेच्यादासीबहुत ॥ करूनीठविल्याविधीनें ॥४६॥
ज्याचेंज्याचेंस्मरणकेलें ॥ तेंतेंसर्वधांवोनीआले ॥ जगदंबेच्याअकितभलें ॥ करूनठेविलेंविधीनें ॥४७॥
ऋषीपुसतेझालेस्कंदासी ॥ ब्रह्मयानेंतीर्थकैसीं ॥ आवाहिलींतेंसांगाआम्हासी ॥ ब्रह्मांडातीलसर्वही ॥४८॥
स्कंदम्हणेमुनीहो एकाग्र ॥ ऐकाकथासांगतोंसमग्र ॥ चतुराननेंपर्वतावर ॥ जेंजेंकृत्यकेलेंतें ॥४९॥
विश्वकर्म्याहातेंमंदीर ॥ देवीकरितांकरविलेंसमग्र ॥ इतरदेवासहिमनोहर ॥ स्थानेंनिर्माणकरविलीं ॥५०॥
तेंपाहून ब्रह्मादेव ॥ देवीचेंअभिषेकास्तव ॥ लोकपाळनव्हावयासर्व ॥ सर्वतीर्थेआव्हानिलीं ॥५१॥
जेथेंजेथेंअसतीतीर्थें ॥ प्राण्यासनिर्गमनाहीजेथें ॥ गिरीकंदरींअरण्यातें ॥ गुप्तस्थानींजेअसती ॥५२॥
पृथ्वीतळींद्वीपांतरीं ॥ तीर्थेंअसतीजेंसागरीं ॥ आणिकहीब्रह्मांडाभीतरीं ॥ गुप्तप्रगटजेअसती ॥५३॥
सर्वहीतीर्थासींचतुरानन ॥ आव्हानकरमित्रेंकरून ॥ तात्काळपातलीसंपूर्न ॥ तेंसंक्षेपेंकरूनीसांगेनमी ॥५४॥
आतांशंकरपुढीलीयाअध्यायी ॥ तीर्थनामनिर्देशकरीलपाही ॥ तेंऐकावयालवलाही ॥ सादरश्रोतेअसावें ॥५५॥
जगदंबाप्रसादेकरून ॥ पांडुरंगजनार्दन ॥ महाराष्ट्रभाषेतव्याख्यान ॥ ओवींप्रबंधकरील ॥५६॥
बोबडेबोलबोलबाळ ॥ ऐकोनीमारिझेप्रेमळ ॥ सज्जनाचामीलडिवाळ ॥ पाळणकरतीलप्रेमाने ॥५७॥
इति श्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडे ॥ शंकरवरिष्ठसंवादे ॥ तुरजामहात्मेंनवमोध्यायः ॥९॥
श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभं भवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

गंगा दशहरा महात्म्य, पूजा विधी

गंगा दशहरा महात्म्य, पूजा विधी
गंगा दशहरा हा हिंदूंचा एक प्रमुख सण आहे. या दिवशी आई गंगा पृथ्वीवर आली, ज्येष्ठ शुक्ल ...

Nirjala Ekadashi 2021 : निर्जला एकादशीला करा कामधेनुची ...

Nirjala Ekadashi 2021 : निर्जला एकादशीला करा कामधेनुची पूजा, शुभ फल प्राप्त होतील
दरवर्षी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीला 'निर्जला एकादशी' व्रत पाळला जातो. यावर्षी हा व्रत 21 जून ...

गंगा दसर्‍याच्या दिवशी फक्त एक उपाय करा, आपले घर संपत्तीने ...

गंगा दसर्‍याच्या दिवशी फक्त एक उपाय करा, आपले घर संपत्तीने भरेल
गंगा दशहरा हा हिंदूंचा एक प्रमुख सण आहे जो जेष्ठ शुक्ल दशमीला साजरा केला जातो. या दिवशी ...

मंत्रात शक्ती असते का ?

मंत्रात शक्ती असते का ?
बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडतो खरच मंत्रात शक्ती आहे का? याचं हे साधं उदाहरण... कुणी ...

Masik Durga Ashtami Vrat 2021 : मासिक दुर्गाष्टमी आज, ...

Masik Durga Ashtami Vrat 2021 : मासिक दुर्गाष्टमी आज, पूजेची पद्धत, त्याचे महत्त्व, शुभ वेळ आणि घटकांची संपूर्ण यादी जाणून घ्या
हिंदू कॅलेंडरनुसार मासिक दुर्गाष्टमीचा व्रत दर महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या अष्टमी तिथीला ...

"जपा वनस्पती, करा त्याचा उपयोग, निरामय जीवनासाठी"

विविध वनस्पतीचा मौल्यवान खजीना, अमूल्य आहे, जपा वनस्पती ना,

धनकवडीत राहत्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह ...

धनकवडीत राहत्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह सापडला
पुण्यातील धनकवडी परिसरातील एका घरामध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात एका महिलेचा मृतदेह सापडला. आज ...

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सतर्कतेमुळे ‘ती’ बचावली

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सतर्कतेमुळे ‘ती’ बचावली
संगमनेर तालुक्यातील कौठे कमळेश्वर गावात होणारा अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह रोखण्यात ...

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन; ...

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन; शासन निर्णय जारी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ‘मिशन ऑक्सिजन ...

‘लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार’; सीरम ...

‘लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार’; सीरम इन्स्टिट्यूटचा धक्कादायक आरोप
गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातलं आहे. कोरोनाच्या ...