श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय ८

tuljabhavani mahatmya adhyay 8
Last Modified बुधवार, 13 जानेवारी 2021 (17:17 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ जयजगन्मातेभवानी ॥ यमुनागिरीविहारिणी ॥ जयकल्मपनाशिनी ॥ वेदगुह्यांनमोतुज ॥१॥
यमुनाचलाचेंमहिमान ॥ शंकरवर्णितस्वयें आपण ॥ म्हणेवरिष्टाकरीश्रवण ॥ एकाग्रचित्तकरोनियां ॥२॥
ज्यारम्यपर्वतावरी ॥ देवतामापरमेश्वरी ॥ राहिलीसंतुष्टसहपरिवारी ॥ धन्यतोगिरीअतिश्रेष्ठ ॥३॥
ज्याघरींराहेनृपवर ॥ तेंगृहशोभेअतिसुंदर ॥ तेथेंचसंपत्तीसंभार ॥ सेवकपरिवारतिष्ठती ॥४॥
श्रीतुळजदेवींचेघर ॥ तेंहोययमुनागिरीवर ॥ सुवर्णवैडूर्यरत्‍नांचेंशिखर ॥ अनेकज्यासीशोभती ॥५॥
इंद्रनीळमहानीळ ॥ हिरेपद्यरागसुढाळ ॥ अनेकरत्‍नमयसोज्वळ ॥ अनेकशिखरेंशोभती ॥६॥
अनेकधातुश्वेतपीत ॥ कृष्णवर्णहरिताअरक्त ॥ निर्झरौदकाचेश्रवत ॥ ठायींठायींअतिरम्य ॥७॥
उदकश्रावेंवेळोवेळां ॥ शिथिलहोऊनीगंडशीळा ॥ ढासळतांचतयेवेळा ॥ धडधडशब्दहोतसे ॥८॥
जैसावनगजासिंदूररंजित ॥ दानोदकगंडस्थळीस्त्रवत ॥ तैसाशोभहापर्वत ॥ चित्रविचित्रधातूनें ॥९॥
मेघज्यावरीस्थिरावती ॥ शीतळजळवृष्टीकरिती ॥ जैसाउपास्यमाननृपती ॥ प्रधानसेवकेंशोभला ॥१०॥
सिंहव्याघ्रतरक्षरुक्षक ॥ वानरगजमहिषपवृक ॥ मृगवराहशशउल्लक ॥ व्यालबिडालकगोधादि ॥११॥
अनेकश्वापदेंपर्वतींफिरती ॥ जेवींनृपाचसैनिक असती ॥ पक्षीसमुदाय ॥ शब्दकरिती ॥ बंदीजनज्यापरी ॥१२॥
शुकपारावतमयुर ॥ हंसकोकीळमेनकाथोर ॥ कलकल शब्दकरितीमधुर ॥ पक्षीअनेकाजातीचें ॥१३॥
इकडूनतिकडेधांवती ॥ वृक्षशाखेवरीबैसती ॥ गोड फळांतेचाखिती ॥ उडोनिजातीस्वइच्छा ॥१४॥
ऐसापर्वतशोभायमान ॥ जेंवीकांधनिकधनसंपन्न ॥ अनेकवृक्षउंचगगन ॥ स्पर्शकरूंपाहती ॥१५॥
पत्रपुष्पफलसंपन्न ॥ शीतळछायादाटघन ॥ जेथेंनरिघेसुर्यकिरण ॥ निदाघजेंवीचंद्राबिंबीं ॥१६॥
गुच्छस्तबकनवपल्लवयुक्त ॥ नम्रपादपदिसती बहुत ॥ विद्वानधार्मिकगर्वरहित ॥ शोभतीजैसेयालोंकीं ॥१७॥
अशोकफणस आम्रवृक्ष ॥ कोवीदारकदंबवटपक्ष ॥ अक्षोठदारूबदरीवृक्ष ॥ खर्जुरहिंगुलकपित्थ ॥१८॥
बिल्वचंपकनागचंपक ॥ पाटलीअसनीवृक्षातिलक ॥ अगस्तीवृक्षपिचूमंडकुरबक ॥ अश्वत्थाअमलकीतिंत्रिणी ॥१९॥
निंबकुंभी अर्जुबाहुक ॥ शालतालतमालबिभीतक ॥ पलाशमधुआम्रातक ॥ औदुंबराअदिकरोनी ॥२०॥
शमीअस्मातकखदीर ॥ इत्यादिवृक्षेंशोभोगिरीवर ॥ जैसाऐश्वर्यसंपन्ननर ॥ बहुशोभेयालोकीं ॥२१॥
द्राक्षमालतीकारवीर ॥ जाईजुईशतपत्रतगर ॥ गोकर्णगुलाबनागकेशर ॥ पुष्पभारेंगिरीशोभ ॥२२॥
जैसाधनाढ्यविलासीनर ॥ तरुणाआरोग्यरुपसुंदर ॥ अनुकुल असतीविषयसंभार ॥ शोभेतैसागिरी शोभे ॥२३॥
सर्वप्रकारेंसुरेव्यपर्वत ॥ तापसीतयातेंआचिरत ॥ मुनीसुद्धबैसलेध्यानस्थ ॥ उत्तम स्थळपाहोनी ॥२४॥
उत्तमछायेसीबैसोन ॥ गंधर्वकिन्नरकरितीगायन ॥ अप्सराकरितीनर्तन ॥ ताल धरोनीवाद्याचा ॥२५॥
ठांईठाईशोभाअदभुत ॥ पाहूनधांवेयेथुनीतेथ ॥ जैसासुसेव्यमेरूपर्वत ॥ यमुनाचलहीतैसाची ॥२६॥
ठायींठायींसरोवर ॥ नदनदीवापीकूपअपार ॥ निर्मळशीतळगोडनीर ॥ पर्वतीं बहुशोभती ॥२७॥
ऐशाउत्तमपर्वतावरी ॥ त्वरीतादेवीसर्वेश्वरी ॥ राहिलीआहेभुवसुंदरी ॥ स्वर्गस्थदेवासीकळोंआले ॥२८॥
आपुलेंपरिवारासहित ॥ धांवताअलेदेवसमस्त ॥ मनींहोऊनीउत्कंठीत ॥ दर्शनलागींअंबेच्या ॥२९॥
अप्सरागंधर्वासहित ॥ लोकपालयेतीधावत ॥ इंद्रवन्हीयमनैऋत्य ॥ वरूणसमीरसोमरुद्र ॥३०॥
अश्विनीकुमर अष्टवसगुण ॥ रुद्रादित्यापितृगण ॥ विश्वेदवसाध्यगण ॥ दर्शनाआलेंअंबेच्या ॥३१॥
सनकादिऋषीगण ॥ शेषादिकपन्नगगन ॥ ब्राम्हींआदिमातृगण ॥ दर्शनायेतीअंबेच्या ॥३२॥
अनिमादिमहासिद्धि ॥ शंखपद्मादिनवनिधी ॥ कृतत्रेताद्वापारादि ॥ युगचौकडीकलीसहित ॥३३॥
प्रभावादिसंवत्सर ॥ वसंतादिऋतुपरिवार ॥ चैत्रादिमाससत्वर ॥ दर्शनपातलेअंबेच्या ॥३४॥
पक्षतिथीवारनक्षत्र ॥ घटिकामुहूर्ताअणिप्रहर ॥ दिवसनिशीनिमिषादिसमग्र ॥ दर्शनापातलेअंबेच्या ॥३५॥
कालकल्पनासमस्त ॥ तदाभिमानीजेंजेंदैवत ॥ होऊनियांमूर्तीमंत ॥ दर्शनापातलेअंबेच्या ॥३६॥
नारदादिदेवऋषी ॥ भृगुआदिसर्वमहर्षि ॥ घेऊनी शिष्यसमुदायासी ॥ दर्शनापतले अंबेच्या ॥३७॥
महापुराणौपपुराण ॥ स्मृतीइतिहाससंपुर्ण ॥ सर्वहीसस्वरुपधरुण ॥ दर्शनापातले अंबेच्या ॥३८॥
वैशेषिककाणादकेवळा ॥ गोतप्रणेतन्यायप्रांजळ ॥ कापिलसांख्ययोगपातजंल ॥ मीमांसाअणिवेदात ॥३९॥
मुख्यशास्त्राचेंषटक ॥ इतरहीशास्त्रेंअनेक ॥ स्वरुपधरोनीनेटक ॥ दर्शनापातलेअंबेच्या ॥४०॥
सर्वश्रुतींचेसमुदाय ॥ सर्वांहुनीअधिकहोय ॥ पुराणांचे समुदाय ॥ दर्शनपातलेअंबेच्या ॥४१॥
अंबेचीसेवाकरावीम्हणुनी ॥ सर्वंहीस्वेच्छारूपेंधरोनी ॥ यमुनाचळींआदिभवानी ॥ तेथेंसर्वहीपातले ॥४२॥
ऐकोनीसंतोषलावरीष्टमुनी ॥ पुन्हांपुसेशंकरालागुनी ॥ यमुनाचळींवस्तीकरुनी ॥ राहिलीअसतांजगदंबा ॥४३॥
कोणकोणदेवयेथेंराहिले ॥ कोणकोणऋषीस्थिरावले ॥ कोणपन्नगस्थितीपावले ॥ देवस्त्रियाकितीअसती ॥४४॥
कोणकोणानामचीतीर्थेंसकळ ॥ स्नानादिकेलियाकायफळ ॥ हेंमींऐकुंइच्छितोंकेवळ ॥ तरीकृपाकरुनीसांगावें ॥४५॥
आतांयेथेंस्वामीकार्तिक ॥ म्हणेऐकातुम्हीमुनीसकळीके ॥ यापरीवरिष्टमुनीनायक ॥ पुसताझालाशिवासी ॥ ४६॥
तंवकर्पुरध्वलपंचानन ॥ ऐकम्हणोनीबोलेवन ॥ त्वारितादेवीपर्वतींयेऊन ॥ राहिलीअसतांतेसमई ॥४७॥
कयझालेंतेव्हावृत्त ॥ कैशाआकारेंअंवाशोभत ॥ तुजसीसांगेनयथार्थ ॥ लोकानुग्रहइच्छेनें ॥४८॥
पर्वतीराहिलीजगदंबिका ॥ हेंजाणवलेंचतुर्मुखा ॥ विश्वश्रष्टास्वयेदेखा ॥ दर्शनानिघालाअंबेच्या ॥४९॥
हंसाविमानींब्रह्माशोभत ॥ सभोंवतेंदेवसमस्त ॥ सनकादिमुनीवरस्तुतीगात ॥ वेदमंत्रेंकरोनी ॥५०॥
पुढें अप्सरानृत्यकरिती ॥ किन्नरनाठ्यकलादाविती ॥ गंधर्वहाहाहूहुप्रभृती ॥ करितीगायनसुस्वर ॥५१॥
ऋणमुक्तसत्यलोकनिवासी ॥ जनकादिकजेराजऋषी ॥ ब्रह्मयासवेंयेती ॥ वेगेंसीजगदंबेसीपहावया ॥५२॥
ऐसापरिवारासगट ॥ ब्रह्मापातलादेवीनिकट ॥ सर्वासहितभावनिष्ठ ॥ नमस्कारकरीअंबेसी ॥५३॥
ब्रह्मयासर्वेंजेजेआले ॥ त्यांनींअंबेसीनमस्कारकेले ॥ हातजोडोनी उभेराहिले ॥ जगदंबेच्यासम्मुख ॥५४॥
उत्कंठाधरोनीमानसीं ॥ ब्रह्माआलादर्शनासी ॥ हेंपाहुनजगदंबात्यासी ॥ सम्मानकरिताआदरें ॥५५॥
विरंचीसीदिधलेउत्तमआसन ॥ मरीचीअंगिरादक्षादिब्राह्मण ॥ नारदसनकादिकाआसन ॥ पृथक सर्वांसी दिधलें ॥५६॥
तेव्हांआपुलालिया आसनीं ॥ सर्वबैसलेस्वस्थहोउनी ॥ कॄपाकटाक्षेंसमस्तापाहुनी ॥ ब्रह्मायासीबोलेजगदंबा ॥५७॥
विरंचीतुझेंआहेकींकुशल ॥ सनातनसत्यलोककुशळ ॥ वेदसर्वहीअसतीकुशल ॥ सर्वयज्ञकुशलासतीकीं ॥५८॥
मुनीसर्वहेक्षेमकुशल ॥ स्वर्गस्थदेवजेसकळ ॥ स्वाहाकारचेभोक्तेकेवळ ॥ कुशलसर्वहीअसतीकीं ॥५९॥
स्वःहाकारस्वधाकार ॥ कुशलासेकींवषटकार ॥ नानाविधयज्ञभूमीवर ॥ सदाचालतासतीकीं ॥६०॥
टोळधाडीविघ्नेअनके ॥ त्याचाकोणासनसेकीधींक ॥ पराभवकोणाचाकोणीएक ॥ नकरितीकींयालोकीं ॥६१॥
भौक्तिकप्राणिमात्रसकळ ॥ स्थूळभूतपंचकमेळ ॥ शब्दादितन्मात्राकेवळ ॥ क्षेमरूपासतीकीं ॥६२॥
श्रोत्रत्वकनेत्रजिव्हाघ्राण ॥ ज्ञानेंद्रियपंचकसहावेंमन ॥ एकएकाचेविषयभिन्न ॥ शब्दस्पर्शरूपरसगंध ॥६३॥
ऐसेंहेंभोग्यभोगसाधन ॥ भोक्ताचिदाभाससहितमन ॥ क्षेमकुशलहेंसपूर्ण ॥ आहेतकायतें सांग ॥६४॥
वाकवाणीपादशिश्नगुद ॥ हेकमेंद्रियपंचकवृंद ॥ वचनाअदानगनाआनंद ॥ विसर्गपांचवाव्यापारहे ॥६५॥
हेसर्वहीकुशलअसती ॥ विश्वव्यापारचालवितीं ॥ यासीकोणीजरीआडविती त्यासीशिक्षारिनमी ॥६६॥
त्वांजेस्थापिलेवर्णधर्म ॥ आणिजेकांआश्रमधर्म ॥ कल्याणकारकमार्ग परम ॥ यथास्थितचालतीकीं ॥६७॥
शमदमादिअध्यायन ॥ हेंब्राह्मणाचेंवर्तन ॥ प्रजापालनदुष्ट हनन ॥ क्षत्रियकरीतअसतीकीं ॥६८॥
कृष्यादिव्यापारवैश्यकरिती ॥ सेवाधर्मशुद्राअचरती ॥ ब्रह्माचारीकरुनीगुरुभक्ती ॥ वेदाभ्यासकरीतीकें ॥६९॥
गृहस्थकरितींपंचयजन ॥ वानप्रस्थसेवितीतपोवन ॥ संन्यासीध्यानपरायण ॥ एकांतसेवूनीअसतीकीं ॥७०॥
असेचतुर्विधमार्ग ॥ सरळचालतीकींअव्यंग ॥ चतुराननामनोभंग ॥ तुझानकरीतीकींकोणी ॥७१॥
शंकरम्हणेवरिष्ठाप्रती ॥ पूर्वोक्तप्रकारेंआदिशक्ती ॥ पुसतीझालीकुशलस्थिती ॥ चतुराननासीतेधवांज ॥७२॥
ऐकोनजगदंबेचाप्रश्न ॥ संतोषलाकमलासन ॥ विश्वजननीसीप्रतिवचन ॥ सर्वांसन्निधदेतसे ॥७३॥
ब्रह्माम्हणेजगदंबिके ॥ सदयहृदयतुझेंनिकें ॥ विश्वजननीविश्वपाळके ॥ चिंतासर्वाचींतूवाहसी ॥७४॥
सर्वांचेंअसावेंकल्याण ॥ हेंचिअखंडचिंतीसीपुर्ण ॥ सत्यसंकल्पातुझाजाण ॥ अन्यथाकैसाहोईल ॥७५॥
तूंपाळीसीजयासी ॥ दुःखदरिद्रकैचेंत्यासी ॥ विघ्नोत्पातभयेंकैसीं ॥ पीडाकरतीलत्यालागीं ॥७६॥
याकाळींराक्षसउन्मत्त ॥ लोकांसीषीडितीअत्यंत ॥ त्याचाकरावयाघात ॥ रामासीवरत्वांदिधला ॥७७॥
तोरामलंकेससजाउन ॥ राक्षसांचेंकरीलहनन ॥ संग्रामींरावणासवधुन ॥ राज्यदेइलविभीषणा ॥७८॥
तूंतरीसर्वाचेंमुळ ॥ तुजपासावाआम्हींसकळ ॥ आम्हासीरक्षावयाकेवळ ॥ अनंतरूपेंधरिसीतूं ॥७९॥
अनुभूतीचेंसकुटनिरसून ॥ श्रीरामासीद्यावयादर्शन ॥ यापर्वतावरीतूंयेऊन ॥ राहिलीअससीजगंदबें ॥८०॥
येथेंतूंराहिलीजाण ॥ तरीमीदेवासहितराहिन ॥ जिकडेसूर्यतिकडेकिरण ॥ राहतअसतीनिश्चये ॥८१॥
गंगादिकर्वसरिता ॥ सनकादिमुनीआणिदेवता ॥ माझे आज्ञेनेंराहतीलतत्वतां ॥ जोवरीअसताशिशिभान ॥८२॥
शंकरम्हणे ऐकवरिष्ठा ॥ पूर्णमानसविश्वस्त्रष्टा ॥ आठविताझालाशिल्पास्त्रिष्टा ॥ विश्वकर्म्यासीतेकाळी ॥८३॥
स्मरताचाविश्वकर्मायेऊन ॥ देवीसीविधीसीकरुननमन ॥ देवमुनीसनकांदिकावंदन ॥ हातजोडुनीउभाठेला ॥८४॥
ब्रह्माचेआज्ञेकरुन ॥ विश्वकर्मास्वयेंआपण ॥ प्रासादएककरीलनिर्माण ॥ जगदंबेसीराहवया ॥८५॥
तीकथापुढीलाध्यायांत ॥ श्रोतेऐकोतदेउनीचित्त ॥ पांडुरंगजनार्दनाविनवित ॥ दासषंढरीनाथाचा ॥८६॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडे ॥ तुरजामाहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ठसंवाद ॥ अष्टमोध्यायः ॥ श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभं भवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

गंगा दशहरा महात्म्य, पूजा विधी

गंगा दशहरा महात्म्य, पूजा विधी
गंगा दशहरा हा हिंदूंचा एक प्रमुख सण आहे. या दिवशी आई गंगा पृथ्वीवर आली, ज्येष्ठ शुक्ल ...

Nirjala Ekadashi 2021 : निर्जला एकादशीला करा कामधेनुची ...

Nirjala Ekadashi 2021 : निर्जला एकादशीला करा कामधेनुची पूजा, शुभ फल प्राप्त होतील
दरवर्षी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशीला 'निर्जला एकादशी' व्रत पाळला जातो. यावर्षी हा व्रत 21 जून ...

गंगा दसर्‍याच्या दिवशी फक्त एक उपाय करा, आपले घर संपत्तीने ...

गंगा दसर्‍याच्या दिवशी फक्त एक उपाय करा, आपले घर संपत्तीने भरेल
गंगा दशहरा हा हिंदूंचा एक प्रमुख सण आहे जो जेष्ठ शुक्ल दशमीला साजरा केला जातो. या दिवशी ...

मंत्रात शक्ती असते का ?

मंत्रात शक्ती असते का ?
बऱ्याच जणांना हा प्रश्न पडतो खरच मंत्रात शक्ती आहे का? याचं हे साधं उदाहरण... कुणी ...

Masik Durga Ashtami Vrat 2021 : मासिक दुर्गाष्टमी आज, ...

Masik Durga Ashtami Vrat 2021 : मासिक दुर्गाष्टमी आज, पूजेची पद्धत, त्याचे महत्त्व, शुभ वेळ आणि घटकांची संपूर्ण यादी जाणून घ्या
हिंदू कॅलेंडरनुसार मासिक दुर्गाष्टमीचा व्रत दर महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या अष्टमी तिथीला ...

"जपा वनस्पती, करा त्याचा उपयोग, निरामय जीवनासाठी"

विविध वनस्पतीचा मौल्यवान खजीना, अमूल्य आहे, जपा वनस्पती ना,

धनकवडीत राहत्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह ...

धनकवडीत राहत्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह सापडला
पुण्यातील धनकवडी परिसरातील एका घरामध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात एका महिलेचा मृतदेह सापडला. आज ...

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सतर्कतेमुळे ‘ती’ बचावली

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सतर्कतेमुळे ‘ती’ बचावली
संगमनेर तालुक्यातील कौठे कमळेश्वर गावात होणारा अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह रोखण्यात ...

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन; ...

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन; शासन निर्णय जारी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ‘मिशन ऑक्सिजन ...

‘लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार’; सीरम ...

‘लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार’; सीरम इन्स्टिट्यूटचा धक्कादायक आरोप
गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातलं आहे. कोरोनाच्या ...