श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय १२

tuljabhavani mahatmya adhyay 12
Last Modified शुक्रवार, 15 जानेवारी 2021 (11:16 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ नमस्तेत्वरितेमातस्तुरजेविश्ववंदिते ॥ द्रयार्द्रहृदयेपाहिमांकृपालवलेशतः ॥१॥
स्कंदसांगतमुनीलागुनी ॥ महाविष्णुचेंवचनाऐकोनी ॥ मगतोद्विजनेत्रउघडोनी ॥ पाहताझालाविष्णुसी ॥२॥
साष्टांगनमस्कारकरोनी ॥ स्तविताझालाहातजोडोनी ॥ भक्तिनिंययथामतीकरोनी ॥ गौतमब्राह्मणतेधवां ॥३॥
गौतमौवाच ॥ श्लोक॥ नामःपरेशाय ॥ परात्ममूर्तपरापराणांनिजबोधहेतवे ॥ ज्ञानात्मनेसर्वलयायहेतवे ज्ञानबोधायनमोनमस्ते ॥१॥
टीका ॥ लोकेशजेत्याचाईश ॥ यास्तवम्हणावेपरेश ॥ नमनतुझ्याचरणास साष्टांगेंसीसद्भावें ॥४॥
सर्वजिवाचाबिंबात्मा ॥ यालागींब्नोलिजेपरमात्मा ॥ सर्वावभासकसर्वात्मा ॥ विश्वावभसकसूर्वजैसा ॥५॥
प्रतिक ॥ परापराणांनिजबोधहेतवे ॥ टीका ॥ परम्हणजेब्रह्मादिक ॥ अपरम्हणजेअस्मदिक ॥ यासीउपदेष्टातूंचयेक ॥ अंतर्यामींअससीतूं ॥६॥
निजबोधम्हणजेस्वरूपज्ञान ॥ व्हावयातूचएककारण ॥ अविद्यानिवृत्तितुजविण ॥ नकरवेइतरपरतंत्रा ॥७॥
प्रतीक ॥ ज्ञानात्मने ॥ टीका ॥ तुंज्ञानैकमाअद्वितीय अपेअप ॥ घटपटदिझ्ञानबहुरूप ॥ दिससीउपाधीसंयोगें ॥८॥
सर्वलयायहेतवे ॥ टीका ॥ घटादिवृत्तीचाउद्भवलय ॥ यासीतुंचहेतुहोय ॥ वृत्तीचाउद्भववृत्तीचालय ॥ तूंचसाक्षित्वेजाणसी ॥९॥
समुद्रकारणतरंगासी ॥ तोचलनस्थानत्यासी ॥ तैसावृत्तीउद्भवलयासी ॥ तूंचहेतूअविनाश ॥१०॥
प्रतीक ॥ ज्ञानप्रबोधाय ॥ टीका ॥ ज्ञानासीनाहींवृत्तीचाबंध ॥ तोवृत्तिशुन्यप्रकृष्टबोध ॥ ऐसातूंज्ञानप्रबोध ॥ पुनः पुन्हांनमनतुजअसो ॥११॥
अहंत्यागंनभ्रीभाव ॥ ध्येयैकमात्रस्वभाव ॥ हानमनाचासद्भाव ॥ तरंगलीनसमुद्रजेवी ॥१२॥
श्लोक ॥ नमोस्तुतेदेवजगद्धितैषिणे जगन्मयाय ॥ टीका ॥ ऐसातृंस्वयंप्रकाशदेव ॥
परीजीवनेणतीनिजवैभव ॥ मायावरणींगुंतलेयास्तव ॥ त्याच्याहिताकारणें ॥१३॥
भुतेंद्रियदेवतारूप ॥ स्वयेंहोऊनिनटसीस्वरुप ॥ परिजडविकाराचालेप ॥ निविंकारातुजनसे ॥१४॥
प्रतीक ॥ आत्मनीसंस्थिताय ॥ टीका ॥ सुर्याअहेतैसाअसे ॥ मिथ्याचकींरणींजळभासें ॥ मायायोगोंविकारतैसे ॥ नीळिमाजेवींआकाशीं ॥१५॥
प्रतीक ॥ वेदै ० ॥ टी० ॥तूंस्वरूपाअत्माराम ॥ आहेसीतैसाचाससीउत्तम ॥ सर्वहीश्रुतीस्तवितीपरम ॥ अनेकनामरूपाने ॥१६॥
मायानियंतृत्वेंईश्वर ॥ तुजनमितीदेवसमग्र ॥ धर्मस्थापावयाअवतार ॥ घेसीहितास्तवजीवाच्या ॥१७॥
विराटरूपसाचार ॥ तोतुझाआद्यअवतार ॥ सहस्त्रमूर्तींतुजनमस्कार ॥ सहस्त्रवाहुतुजनमो ॥१८॥
सहस्त्रनेत्रसुसहस्त्रापाद ॥ सहस्त्रहत्तीचक्रादिआयुधें ॥ सहस्त्रमुर्वातूंस्वसिद्ध ॥ सहस्त्रकर्मातुजनमो ॥१९॥
नमोदेवकींनंदना ॥ श्रीकृष्णामधुसूदना ॥ नमौकौशल्यानंदवर्धना ॥ जानकीवल्लभातुजनमो ॥२०॥
नमोभार्गवाक्षत्रियांतका ॥ नमोवामनाबलीमखभंजका ॥ नमोनरहरेदैत्यांतका ॥ वराहरूपातुजनमो ॥२१॥
नमोकूमरूपामंदरधरा ॥ मच्छरूपावेदोद्वारा ॥ नमोभक्तपालकाश्रीधरा ॥ अनंतरूपातुजनमो ॥२२॥
शंकरम्हणेवरिष्ठासी ॥ गौतमेंस्तवूनिमहाविष्णुसी ॥ पुन्हांनमस्कारकरूनीत्यासी ॥ हातजोडूणीविनवीत ॥२३॥
परमभक्तीनेंबोलेमधुर ॥ प्रसन्नाअहेसीदेवाजर ॥ तरीतुझ्याचरणीनिरंतर ॥ चित्तजडोनीराहोमाझें ॥२४॥
दारिद्रदुःखचिखलांत ॥ मीघुडालोंकाढीत्वरीत ॥ द्विजवचनाइकूनकृपावंत ॥ श्रीहरीबोलतद्विजासी ॥२५॥
विष्णुद्विजासीबोलेसत्वर ॥ भीतुष्टलोंतुजसाचार ॥ हेगौतमादेईनवर ॥ तुझ्याइच्छेप्रमाणें ॥२६॥
याजन्मींतूंपुत्रपौत्रयुक्त ॥ स्वजनपरिवारसमवेत ॥ यथेष्टभोगभोगबहुत ॥ अंतीमत्पदवैकुंठाप्रत ॥ बांधवांसहयेशील ॥२७॥
ब्रह्मायाचादिवसपर्यंत ॥ माझेलोकींराहोनीनिश्चित ॥ पुढें क्षत्रियकुलांत ॥ जन्मघेसीलगोदातटीं ॥२८॥
इंद्रद्युम्नमानेंविख्यात ॥ राजहोसलिदृढव्रत ॥ निष्कंटकराज्यकरसीनिश्चित ॥ स्वधमेंप्रजापाळिशील ॥२९॥
पुत्रपौत्रपरिवारसहित ॥ परमधार्मिकयोगयुक्त ॥ देहत्यागानंतरत्वरित ॥ माझेसाजुज्यपावती ॥३०॥
त्वांजेंखणिलेंकुंडयेथ ॥ त्यासीम्हणतिलाविष्णुतीर्थ ॥ त्र्यैलोक्यपावनविख्यात ॥ पृथ्वीवरील होईल ॥३१॥
माघमासींकार्तिकमासीं ॥ यातीर्थीकरूनीस्नानासी ॥ दीपदानेंकरितीभावेंसी ॥ तैलअथवाघृतानें ॥३२॥
तोजाईल माझ्यासायुज्यासी ॥ संदेहयेथेंनधरीमानसीं ॥ याविष्नुतीर्थतीरासी ॥ श्राद्धकरितीजेनर ॥३३॥
त्याचेपितृगणमुक्तहोऊनी ॥ वासकरतीलस्वर्गभुवनीं ॥ येथीच्यास्नानमात्रेंकरोनी ॥ माझ्यालोकास पावती ॥३४॥
साक्षातजदंबायोगिनीसहीत ॥ प्रदोषकालींयेईलस्नानार्थ ॥ प्रत्यक्षदर्शनहोईल निश्चित ॥ भक्तिभावेंकरोनी ॥३५॥
हेगौतमास्वग्रामासी ॥ तूंजायआतांवेगेंसी ॥ सुखभोगघेऊन गृहिंराहसी ॥ अंतीस्वर्गासीजाशील ॥३६॥
स्कदसांगेमुनीजनास ॥ ऐसेंबोलेनीब्राह्मणास ॥ मगतोभगवानहृषीकेश ॥ अंतर्धानपावला ॥३७॥
मगतोगौतमप्रीतियुक्त ॥ होऊनीस्वगृहागेलात्वरित ॥ स्वेच्छापुत्रपय्त्रसमवेत ॥ सुखविषेषभोगुनी ॥३८॥
अंतींस्वभायेंसहित ॥ वैकुंठासीगेलानिश्चित ॥ विष्णुतीर्थमहिमाअदभुत ॥ तुम्हासीकाथिलामुनीश्वरहो ॥३९॥
आतांऔदुंबराख्यतीर्थाचें ॥ महात्म्येऐकातुम्हीसाचें ॥ देवेमंदिराच्या आग्नेयकोनाचे ॥ प्रदेशांतासेतीर्थ ४०॥
ब्रह्मऋषीपुजिततीर्थ ॥ जैथेंसाक्षातउमांकांत ॥ भैरस्वरूपेंकरोनीतीर्थ ॥ नैऋत्यभागींआहेपै ॥४१॥
तेथेंसर्वलोकवरदानी ॥ पार्वतीरमणपिनाकपाणी ॥ इंद्रादिसकलदेवत्यास्थानीं ॥ व्यवस्थितअसती ॥४२॥
त्यांनींलोकानुग्रहार्थ ॥ निर्मिलेंऔदुंबराख्यतीर्थ ॥ ज्याच्यास्नानेंकरुनीपुनीत ॥ शिवसायुज्यानरजाती ॥४३॥
शिवरात्रीपर्वकाळीं ॥ स्नानकरोनीतयेकाळी ॥ निराहारजागरनिशाकाळीं ॥ सिद्धेश्वरासीपुजिती ॥४४॥
देवापितराचेंकरितीयजन ॥ तेशिवसायुज्यासजाउन ॥ शिवासहाअनंदपावून ॥ ब्रह्मादीनपर्यंत राहती ॥४५॥
पुढेंउत्तमकुळॆएंजन्मघेवोन ॥ होतीविद्वानधनसंपन्न ॥ यालोंकिंबहुसुखभोगुन ॥ मोक्षमार्गासीमगजाय ॥४६॥
आलीयाभौमवारदीन ॥ औदुंबरीकरूनस्नान ॥ कालनाथाचेंकरावेंपुजन ॥ तैलाभ्यंगादिउपचारें ॥४७॥
स्नानगंधकर्वीरसुमन ॥ धूपदीपमापभक्तान ॥ भक्ष्यभोज्यादिपकान्न ॥ समरपावेभक्तिनें ॥४८॥
बालभैरवासहित ॥ पुजोनियांकालनाथ ॥ कापालिकपूजावेंनिश्चित ॥ पात्रअन्नानेंपूर्णकीजे ॥४९॥
माषादिवटकादिअन्नेंकरून ॥ कापालिकासीद्यावेंभोजन ॥ यापरी भैरवाआराधन ॥ करिलभक्तिभावानें ॥५०॥
तेयालोकींलक्ष्मीवंत ॥ पुत्रपौत्रसमवेत ॥ अंतींकालनथपदाप्रत ॥ जाईलान्यथानव्हेची ॥५१॥
कालष्टमीदिवशींस्नान ॥ करोनियांउपोषण ॥ कालनाथाचेंपुजन ॥ रात्रींकरीलजोनर ॥५२॥
ब्रह्माचारीदृढव्रत ॥ रात्रींजागरकरीत ॥ धर्मअर्थकाममोक्षनिश्चित ॥ चारीपुरुषार्थातोपावे ॥५३॥
क्षयपस्मारकृष्टादिथोर ॥ व्याधिग्रस्तजोझालानर ॥ त्याचेंऔदुंबरतीर्थींसाचार ॥ स्नानकरवेंआठदिवस ॥५४॥
तोहोईलव्याधीरहित ॥ आणिइच्छिलेंफल होईलप्राप्त ॥ रविसंक्रांतव्यातिपात ॥ पर्वकाळाणीक ॥५५॥
त्यादिवसेहेंभैरवपुजन ॥ करावेंपंचामृते करुन ॥ अथवाकेवळदुग्धेंकरून ॥ अथवाअभिषेकघृताचा ॥५६॥
अथवानारिकेलोदकानें ॥ दधींकिंवा आम्ररसानें ॥ अभिषेकाथवाईक्षुरसाणें ॥ जोभक्तीनेंकरील ॥५७॥
यापरीअभिषेककरून ॥ जोकरीलभैरवपूजन ॥ त्यासीप्राप्तकैलासस्थान ॥ अखंडसुखाएसेपावेलतो ॥५८॥
सूर्योंदयहोता अंधारनाशे ॥ तात्काळचीजैसाहोतसे ॥ कालनाथदर्शनतैसें ॥ घडेपरमभक्तीनें ॥५९॥
कालनाथाचेंमाहिमान ॥ सर्वतुम्हांसीकेलेंकथन ॥ औदंबरतीर्थाचेंमहात्म्यपूर्ण ॥ आहेतैसेंवर्णिलेंम्यां ॥६०॥
आतांनागतीर्थाचें महात्म्य ॥ पुढेंसांगेनातिउत्तम ॥ स्कंदमुनेश्वरासांगेलपरम ॥ शंकरवरिष्ठाकारणें ॥६१॥
तीकथायथामतीकरुन ॥ वर्णींलपांडुरंगजार्दन ॥ श्रोतेद्यावेंअवधान ॥ कथाआदरेंऐकावया ॥६२॥
इतिश्रीस्कंदपुराणेसंह्याद्रिखंडतुरजामहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ठसंवादे ॥ द्वादशोध्यायः ॥१२॥
श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

Ramjan Eid Special शिरखुर्मा

Ramjan Eid Special शिरखुर्मा
सर्वात आधी शेवया एका पॅनमध्ये बटर गरम करुन शेकून घ्या. आता यात साखर मिसळून उकळलेलं दूध ...

Eid Mubarak Wishes रमजान ईद च्या हार्दिक शुभेच्छा

Eid Mubarak Wishes रमजान ईद च्या हार्दिक शुभेच्छा
“अल्लाह ताला पूर्ण करो तुमच्या सर्व इच्छा, तुमच्या घरात आनंद नांदो हीच आमची ...

Akshaya Tritiya Puja Vidhi : अक्षय तृतीयेला घरात सोप्या ...

Akshaya Tritiya Puja Vidhi : अक्षय तृतीयेला घरात सोप्या पद्धतीने करा पूजा
अक्षय तृतीया सर्वात सिद्ध मुहूर्तांपैकी एक आहे. या दिवशी भाविक भगवान विष्णूंची पूजा ...

Parshuram Jayanti 2021 : परशुराम जयंती शुभ मुहूर्त, ...

Parshuram Jayanti 2021 : परशुराम जयंती शुभ मुहूर्त, महत्त्व, पूजा विधी
हिंदू पंचांगानुसार वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तृतीया तिथीला परशुराम जयंती साजरी ...

निदान या प्रसंगीतरी याला मडकं म्हणू नका

निदान या प्रसंगीतरी याला मडकं म्हणू नका
अक्षय्य तृतीयेची पूजा करायची म्हणून खरेदीला गेलो होतो. माझे साहित्यिक मित्र ही खरेदीला ...

नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीत भीषण परिस्थिती, 'कुठे आहेत आमचे ...

नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीत भीषण परिस्थिती, 'कुठे आहेत आमचे खासदार,' लोकांचा सवाल?
वाराणसी… हिंदूंसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक. मात्र, वाराणसी आणि ...

परदेशी मदत कुठे गेली? राहुल गांधी यांचा सवाल

परदेशी मदत कुठे गेली? राहुल गांधी यांचा सवाल
देशातील कोरोना व्हायरस संकटाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान ...

उल्हासनगर मध्ये धक्कादायक प्रकार, RTPCR स्वॅब स्टिकची ...

उल्हासनगर मध्ये धक्कादायक प्रकार, RTPCR स्वॅब स्टिकची घराघरात पॅकिंग
सुरक्षेची कोणतीही काळजी न घेता कोरोना टेस्टिंगसाठी वापरले जाणारे स्वॅब स्टिक घरात जमिनीवर ...

ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरसह स्मार्ट बँड्स, किंमत ऑक्सीमीटरपेक्षा ...

ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरसह स्मार्ट बँड्स, किंमत ऑक्सीमीटरपेक्षा कमी
देशात कोरोनाने थैमान मांडला आहे. दररोज लाखो लोक याने संक्रमित होत आहे. अशात आपल्या ...

IPL 2021: न्यूझीलंडचे चार क्रिकेटर्स परतणार नाही, कारण काय ...

IPL 2021: न्यूझीलंडचे चार क्रिकेटर्स परतणार नाही, कारण काय आहे ते जाणून घ्या
आयपीएल पुढे ढकलण्यात आल्यानंतरही न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसनसह चार खेळाडू 10 ...