श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय १६

tuljabhavani mahatmya adhyay 16
Last Modified शनिवार, 16 जानेवारी 2021 (13:07 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ श्रीमत्कल्पतोदभूतायमुनागिरीगव्हरे ॥ श्रुताकरोतिसुखीनंदर्शनात्सेवन्नाकि ॥१॥
कथासांगतेशंकर ॥ महापराक्रमीभयंकर ॥ निसुंदरनामेंनिशाचर ॥ देवीनेंजेव्हांमारिलें ॥२॥
तेव्हांहयग्रीवनिशाचर ॥ रथारूढहोऊनसत्वर ॥ पातलादेवीच्यासमोर ॥ जोपूर्वीगुप्तझालाहोता ॥३॥
तोचिप्रगटहोऊनीयुद्धासी ॥ करावयाइच्छाधरोनीमानसीं ॥ आलाअसेऐसेत्यासी ॥ जगदंबेनेंपाहिलें ॥४॥
देवीनेंउड्डाणकरोनीआकाशीं ॥ वरुणपाशेंबांधिलेंत्यासी ॥ सुटुंपाहेपरीसामर्थ्यज्यासी ॥ नाहींराहिलेंकिंचित ॥५॥
अर्धचंद्राकारघेऊनशर ॥ देवीनेंछेदिलेंत्याचेंशिर ॥ ज्वलितकुंडलेंदिसेंसुंदर ॥ धरणीवरीपडियलें ॥६॥
कबंधपडलें एकीकडे ॥ मस्तकपडिलेंदुसरीकडे ॥ प्राणरहितपडिलेंमढें ॥ हयग्रीवराक्षसाचें ॥७॥
हेंपाहुनसुरगण ॥ आनंदपावलेपरिपूर्ण ॥ जयजयकारेंकरितेस्तवन ॥ जगदंबेचेंतेकाळीं ॥८॥
देवपुष्पवृष्टीकरिती ॥ हर्षेंअप्सरानाचती ॥ सुस्वरेंगंर्धवगाती ॥ जयघोषकरितीवाद्यांचा ॥९॥
हयग्रीवनिसुंभराक्षसदोनी ॥ जगदंबेनेंमारिलेंरणी ॥ हेमातंगराक्षसेंपाहुनी ॥ देवीसीवचनबोलत ॥१०॥
कायत्वांपराक्रमकेलानिश्चित ॥ कपटेंमारिलेसैन्यासमस्त ॥ मजपुढेंअभिमानधरीसीबहुत ॥ स्वकीयबळाचातुंदेवी ॥११॥
कपत्सोडोनीहोयस्थिर ॥ मनींधरोनियाधीर ॥ तुजरुचेलतरीसमर ॥ मजसीकरीयेवेळीं ॥१२॥
तरीमीतीक्ष्णबाणेंकरुन ॥ यारणांततुजमारीन ॥ ऐकोनमातंगाचेंवचन ॥ हांसुनबोलतजगदंबा ॥१३॥
हसावयाकायकारण ॥ समजलेंपाहिजेश्रोतयापूर्ण ॥ निंदातिरस्कारसत्कारस्तवन ॥ देहाअभिमानानेंघडतसे ॥१४॥
आपणेदहात्मा होऊन ॥ दुजासंदेहात्ममानुन ॥ करुंलाअगेनिंदास्तवन ॥ प्रसंगपाहुनीअज्ञानी ॥१५॥
गुणांचेठांयीं दोषारोप ॥ करुनिमूढकरितजिल्प ॥ निष्कपटाअसतांकपटारोप ॥ करोनराक्षसबडबडला ॥१६॥
अंबापूर्णचैतन्यघन ॥ तेथेंकैंचादेहाभिमान ॥ शत्रुमिउत्रसमसमान ॥ दयाघनसर्वदा ॥१७॥
मातंगासीमारुन ॥ छेदावयाचादेहाभिमान ॥ मगतोकरावापावन ॥ हास्यकरीतयास्तव ॥१८॥
अंबाम्हणेमातंगाप्रती ॥ तूंतरीनिर्बळअल्पमती ॥ तुजसींयुद्धमीनिश्चिती ॥ करणारनाहींपापिया ॥१९॥
मदंगा पासुनएकशक्ति ॥ निर्माणहोईलतीतुजप्रती ॥ युद्धकरुनतुजलाअंतीं ॥ मारूनटाकोलनिश्चयें ॥२०॥
स्कंदम्हणेऋषीप्रती ॥ तेव्हांऐसेंबोलूनभगवती ॥ स्वशरीरापासोनएकशक्ति ॥ प्रगटकरीधवां ॥२१॥
तो राक्षसजंवपाहत ॥ शक्तिप्रगटलीअदभुत ॥ द्विभुजाप्रचंडमुखीदिसत ॥ गजारुढझालीअसे ॥२२॥
धनुष्यबाणघेतलेकरी ॥ भयंकरदिसेसर्वापरीं ॥ गंभीरनादमेघापरी ॥ प्रचंडअट्टहासकरीतसे ॥२३॥
वस्त्रनेसलीआरक्तवर्ण ॥ तैसेंचउत्तरीयवसन ॥ आरक्तसर्वांगभूषण ॥ आरक्तनयनशोभती ॥२४॥
आरक्तनखेंओष्ठआरक्त ॥ आरक्तमाळाकंठींधारित ॥ वारुणीमदेनेंत्रधुणींत ॥ मदमत्ताअकृतीदिसतसे ॥२५॥
भयंकरभूतेंपरिवारित ॥ मातंगराक्षसावरीधांवत ॥ पांचतीक्ष्णबाणानें त्वरिता ॥ प्रहारकीतमांतगासी ॥२६॥
सवेंचीमारिलेंअश्वासी ॥ सारथीघाडिलायमसदनासी ॥ दुर्दशापातलीमातंगासी ॥ बाणविद्धकेलाशक्तिनें ॥२७॥
अन्यरथांतझडकरी ॥ बैसोनी कोपेंत्याअवसरीं ॥ नऊबाणकौमारीवरी ॥ सोडिताझालाराक्षस ॥२८॥
पंचवीसबाणेवैष्णवीसी ॥ आठबाणेंत्वरितांदेवासी ॥ तीनबाणेंशक्तिसी ॥ विद्धकेलेंराक्षसें ॥२९॥
दहाबाणेंब्रह्माणीसी ॥ साठबाणेंमाहेंद्रिसी ॥ सत्तरबाणेंनारसिंहासी ॥ वाराहिसीपांचबाणें ॥३०॥
पांचपांचबाणेंकरुन ॥ पृथकपृथकयोगिनीसीजाण ॥ विंधिताचीकोपलीदारुण ॥ शक्तितुरजादेवीची ॥३१॥
मगवीसबाणकाढुन ॥ त्यांचेवक्षस्थळलक्षुन ॥ ताडितांचीराक्षसजाण ॥ पतनपावलमहीवरी ॥३२॥
पतनपावतांचराक्षसेश्वर ॥ तेव्हांमातृकागणसत्वर ॥ सैन्यामारुनीकरितीचुर ॥ राक्षसाचेंतेकाळीं ॥३३॥
ब्राह्मीहंसारुढहोऊन ॥ जिकडेतिकडेराक्षससैन्य ॥ तिकडेकुशोदकअभिमंत्रुन ॥ जलक्षेपनकरितसे ॥३४॥
तेंजलबिंदुजेथेंपडती ॥ त्याचेतात्काळअस्त्रेंहोती ॥ राक्षसांचाघातकरिती ॥ गतप्राणहोती तेधवां ॥३५॥
माहेशअरीत्रिशुलमारुन ॥ राक्षसांचाघेतसेप्राण ॥ कौमारीशक्तिस्वशस्त्रेकरुन ॥ घेतसेप्राणराक्षसांचा ॥३६॥
वैष्णवीनिजशस्त्रेंकरुन ॥ हीराक्षसांचेंकरीहनन ॥ नारसिंहीविदारुन ॥ तीक्ष्णनखानेंकरितसे ॥३७॥
वाराहीकरुनीतुंडप्रहार ॥ राक्षसादाखवीयमाचेंनगर ॥ ऐंद्रीकरुनीवज्रप्रहार ॥ चूर्णकरीतराक्षसासी ॥३८॥
ऐसामातृकागनानेंसमस्त ॥ राक्षसाचाकेलानिःपात ॥ मतंगराक्षसहोतामूर्च्छित ॥ तोसावधहोउनीपाहतसे ॥३९॥
आपलें सर्वराक्षससैन्य ॥ नष्टझालेंतावलोकून ॥ कोपेम्कडकडाओठचाऊन ॥ शक्तिसीबोलततेकाळीं ॥४०॥
हेदेवीतुझ्यामातृगणांनीं ॥ माझेसैन्यटाकिलेंमारुनी ॥ ही त्वाबरीचकेलीकरणी ॥ प्रतिबंधमाझादुरझाला ॥४१॥
ऐसाबोलिलाभनंतगराक्षस ॥ येथेंसंशयेईलश्रोतियांस ॥ नाशहोतासैन्यास ॥ प्रतिबंधगेलाकैसासाम्हणे ॥४२॥
सैन्यबळज्यासीबहुत ॥ त्यासीजयमिळेरणांत ॥ याचेउत्तराऐकोननिश्चित ॥ दत्तचित्तहोउनी ॥४३॥
जोनिधडाआहेशुर॥ त्यासीसहायनकोणीइतर ॥ सैन्यरक्षुनीशत्रुसंहार ॥ कारावालागतोम्हणोनी ॥४४॥
दोहीकडेचित्तधावतां ॥ शत्रुसीअवसरफावेघाता ॥ याअभिप्रायेंतत्वतां ॥ मतंगबोललादेवीसी ॥४५॥
सैन्याचावधत्वांकेला ॥ तेणेंअंतरायमाझागेला ॥ आतांमजसीसंग्रामाला ॥ उभीराहेमजपुढें ॥४६॥
कोठेंजाशीलपळोन ॥ नदीसेजावयादुसरेंस्थान ॥ राक्षसाचेंबोलऐकुन ॥ देवीवचनबोलत ॥४७॥
मुढाकायबोलसीव्यर्थ ॥ शुरतोबोलूननाहींदाखवीत ॥ करुनीमिरवितीपुरुषार्थ ॥ समरंगनामाझारी ॥४८॥
सर्वराक्षसांसमक्षजाणा ॥ आतांचतुजलामीमारीन ॥ ऐसेंबोलूनशुलतीक्ष्ण ॥ हातींघेऊनीदेवींनें ॥४९॥
कोपेंराक्षसाच्याहृदयावरी ॥ वेगेंशुलप्रहारकरी ॥ तंवतोराक्षसतनुझडकरी ॥ टाकोनीभुजंगरुपझाला ॥५०॥
जैसाकाप्रळयानळ तीक्ष्णजिव्हाखंगकेवळ ॥ ओठचाऊनटाकोगरळ ॥ विषाग्रीच्यातेधवां ॥५१॥
देवीनिंगरुडास्त्रे करुन ॥ दृढकेलेंत्यासीबंधन ॥ तेव्हांसर्परूपसोडुन ॥ उन्मत्तगजरूपधरियलें ॥५२॥
सोंडेनेंअंबुगणचारी ॥ वृष्टीकरोनीदेवीवरी ॥ धरुंपाहेतंवझडकरी ॥ गंडस्थळींताडिलादेवीनें ॥५३॥
मस्तकफूटोनीपापीत्वरति ॥ भूमीवरीपावलामृर्च्छित ॥ गजरुपसोडोनक्षणांत ॥ पुन्हांराक्षसरुपझाला ॥५४॥
खंगचर्मघेऊननित्वारित ॥ देवीच्यागजासीप्रहारकरित ॥ तवदेवीनेखंगासहित ॥ हाततोडिलाराक्षसाचा ॥५५॥
गदाघेऊनिडाव्याहातांत ॥ देवीसीमारावयाधांवत ॥ गदेसहितडावाहात ॥ देवींनेंतोडिलातत्क्षणीं ॥५६॥
तथापितोराक्षसअदभुत ॥ पादघातेंताडूंपाहात ॥ देवीनेंदोन्हीपायत्वरीतें ॥ अर्धचंद्रशस्त्रेछेंदिलें ॥५७॥
पायतोडतांचसत्वर ॥ करपादरहितशरीर ॥ शस्त्रप्रहारवेगानेंअंबर ॥ प्रदेशींकिंचितउडालें ॥५८॥
पडलेंनाहींभूमीवर ॥ तितक्यांतदेवीनेत्यांचेंशिर ॥ शस्त्रेंछेदुनिभुमीवर ॥ पाडलेंसत्वरराक्षसाचें ॥५९॥
ऐसामतंगराक्षसेश्वर ॥ अतुलपराक्रममहाउग्र ॥ सहतुकडेहोऊन शरीर ॥ भूमीवरीपडिलीजेधवां ॥६०॥
तेधवांत्यांचेंउरलेंसैन्य ॥ तेंहीभयपीडीतहोऊन ॥ दिशेसीगेलेंपळून ॥ प्राणरक्षणकरावया ॥६१॥
देवऋषीगणाआनंदले ॥ पुष्पवृष्टीकरितेझाले ॥ देववाद्येंवाजवूंलागलें ॥ नाचूंलागलेअप्सरागण ॥६२॥
गंधर्वपतिगाऊलागले ॥ मुनीगण अत्यंतस्तविते झाले ॥ जयजयकारेंगर्जोलागले ॥ सुखीझालेसर्वही ॥६३॥
पुण्यवायुवाहतप्रांजळ ॥ मंदसुंगधसुशीतळ ॥ धूळीशमोनीधरणीतळ ॥ स्थिरझालेंतेधवां ॥६४॥
मार्गवाहिनीझाल्यासरिता ॥ दिशानिर्मळझाल्यासमस्ता ॥ रोगरहितात्काळतत्वतां ॥ चराचरसर्वहीविश्वझालें ॥६५॥
स्वर्गवासीवारंवार ॥ स्तवितेझालेनिरंतर ॥ होऊनीआनंदनिर्भर ॥ उत्साहगजरकरतेझालें ॥६६॥
ऐसीगजवाहिनीदेवीशक्ति ॥ मारुनिमतंगराक्षसाप्रती ॥ मातृकासहितपातलीनिश्चिती ॥ त्वरितीदेवीसन्निध ॥६७॥
स्वशक्तिईनेमतंगमारिला ॥ हेंपाहुनतुरजामंगला ॥ विस्मयेंबोलेसर्वदेवाला ॥ मुनीगणमातृकागणासी ॥६८॥
माझ्याशक्तीनेंराक्षसमारिला ॥ तरीसुचकनामअसावेंइजला ॥ ऐसेंवोलोनमगशक्तीला ॥ बोलतीझालीजगदंबा ॥६९॥
त्वामातंगराक्षसमारिलासी ॥ तरीमातंगीनामासोतुजसी ॥ प्रसिद्धकळौसकळलोकांशीं ॥ सातंगीनामतुजगातील ॥७०॥
भूलोकींमनुष्यदूःखपीडित ॥ तुजहोतीलशरणांगत ॥ तेटाकुनीदुःख दोषाप्रत ॥ परमगतीसीपावतील ॥७१॥
चैत्रमासींशुद्धअष्टमीसी ॥ शुचिर्भूतनिय तमानसीं ॥ रात्रींकरतीलतुझेपूजेसी ॥ मनोरथत्यांचेपुरतील ॥७२॥
मूळनक्षत्रींतुझेंदर्शन ॥ जेसद्भ विंघेतीलजाण ॥ त्याचीगृहबाधाहोयशमन ॥ राक्षसपीडानहोय ॥७३॥
रोगनहायत्यालागुने ॥ बालवैधव्यदोषदहन ॥ बालस्त्रीसुखावहपूर्ण ॥ दर्शनतुझेंमांतगी ॥७४॥
तुझेदर्शनाचेंपूण्यअधिक ॥ कोटीयज्ञफलदायक ॥ नवरात्रनिराहरकरुनिदेख ॥ बलीदानकरीलजो ॥७५॥
नानाभक्षयुक्तनैवेद्य ॥ अधिकारपरत्वेंमांसमद्य ॥ हरिद्रागोरोचनादिविविध ॥ धूपदीपमनोरम ॥७६॥
ऐसीयाप्रकारेंपूजाविधी ॥ करीलत्यासीतात्काळसिद्धि ॥ प्राप्तहोईलनिरवधी ॥ माझ्याअनुग्रहेंकरुनी ॥७७॥
ऐसेंतुरजावरदेऊन ॥ मातंगीसहपरिवारघेऊन ॥ स्वस्थळासीपावलीजाण ॥ भक्तरक्षणकरावया ॥७८॥
पांडुरंगजनार्दन देवीचरणींअनन्यशरण ॥ पुढीलकथेंचेंनिरूपण ॥ तिच्याकृपेनेंकरील ॥७९॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे सह्याद्रीखंडे ॥ तुरजामहात्म्ये ॥ शंकरवारिष्ठसंवादे ॥ मातंगीचारित्रनाम ॥ षोडशोध्यायः ॥१६॥
श्रीजंगदबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 ...

श्रीराम पंचवटी नाशिक येथे थांबले होते, जाणून घ्या खास 8 गोष्टी
दंडकारण्यामध्ये अनेक मुनींच्या आश्रमात वास्तव्य केल्यानंतर श्रीराम अनेक नद्या, सरोवरे, ...

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन

झाले झाले चैत्र गौरी चे आगमन
खळणे मांडले बाळाचे, अवती भवती सारी, थंड पन्हे करा,करा डाळ कैरीची,

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील ...

श्रीराम नवमी 2021: श्रीरामाचे 10 सोपे मंत्र, त्वरित देतील कष्टांपासून मुक्ती
राम नावात अपार शक्ती आहे. त्याचे नाव लिहिले दगड पाण्यात न बुडता तरंगत होते. त्यांच्या ...

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र

श्री स्वामी समर्थ तारक मंत्र
नि:शंक हो निर्भय हो मना रे। प्रचंड स्वामीबळ पाठीशी रे ।। अतर्क्य अवधूत हे स्मरणगामी ...

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य

Ram Raksha Stotra : राम रक्षा स्तोत्राचे 10 रहस्य
श्री राम रक्षा स्तोत्र बुध कौशिक ऋषींद्वारे रचित श्रीराम स्तुती आहे. यात प्रभू ...

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर

लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारकडून नवी नियमावली जाहीर
लॉकडाऊनमुळे रखडलेल्या लग्न समारंभातबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा ...

पिंपरी चिंचवड शहरातील ‘या’ आठ लसीकरण केंद्रावर मिळणार लसीचा दुसरा डोस
कोरोना प्रतिबंधक लसीचा पहिला डोस घेतलेल्या पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरिकांना लसीचा दुसरा ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना ...

राज ठाकरें उद्धव ठाकरे याच्या पाठीशी लिहिलं PM मोदींना पत्र; पत्रातून मांडल्या ‘या’ महत्त्वपूर्ण मागण्या
देशात कोरोनाचा शिरकाव झाल्यापासून महाराष्ट्राला या व्हायरसचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी ...

शहरात सुरु होते भामट्या महिलेचे ‘कार’नामे ! अखेर पोलिसांनी केली अटक…
अहमदनगर शहरात वाहनचालकांकडून लिफ्ट मागून नागरिकांना लुटणारी ‘ती’ भामटी महिला काही जागृत ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची ...

आ.विखे पाटील यांची रेल्‍वेमंत्र्यांकडे विलगीकरण बोगीची उपलब्‍धता करुन देण्‍याची मागणी
अहमदनगर जिल्‍ह्यात कोव्‍हीड रुग्‍णांची वाढत चाललेली संख्‍या आणि रुग्‍णालयांमध्‍ये उपलब्‍ध ...