1. मनोरंजन
  2. हास्यकट्टा
  3. व्हॉट्सअप मॅसेजेस
Written By

मी देवळात कधी जात नाही...

देव मानावा की मानू नये 
या भानगडीत मी पडत नाही
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही
 
ज्यांना देव हवा आहे
त्यांच्यासाठी तो श्वास आहे
ज्यांना देव नकोच आहे
त्यांच्यासाठी तो  भास आहे..
आस्तिक नास्तिक वादात
मी कधीच पडत नाही....
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही....
 
हार घेऊन रांगेत कधी
मी उभा रहात नाही...
पाव किलो पेढ्याची लाच 
मी देवाला कधी देत नाही
जो देतो भरभरून जगाला
त्याला मी कधी देत नाही
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही...
 
जे होणारच आहे ....
ते कधी टळत नाही...
खाटल्यावर बसून
कोणताच हरी फळत नाही
म्हणून मी कधी ...
देवास वेठीस धरीत नाही
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही...
 
देव देवळात कधीच नसतो
तो शेतात राबत असतो
तो सीमेवर लढत असतो
तो कधी आनंदवनात असतो
कधी हेमलकसात असतो...
देव शाळेत शिकवत असतो
कधी देवच  शिकत असतो
म्हणून ....
मी देवळात कधी जात नाही
आपल्या मान्यतेवाचून
देवाचं काय अडत नाही...