शुक्रवार, 3 फेब्रुवारी 2023
  1. धर्म
  2. हिंदू
  3. आरती संग्रह
Written By
Last Updated: मंगळवार, 29 नोव्हेंबर 2022 (09:55 IST)

श्री खंडोबा महाराज तळी आरती

khandoba
श्री खंडोबा महाराज तळी आरती
॥ जय मल्हार ॥
बोल खंडेराव महाराज की जय॥
सदानंदाचा येळकोट ॥
येळकोट येळकोट जय म ल्हार॥
हर हर महादेव॥ चिंतामण मोरया॥
भैरोबाचा चांदोबा॥ अगडबंब नगारा॥
सोन्याची जेजुरी॥ मोत्याचा तुरा॥
निळा घोडा॥ पाई तोडा॥
कमर करगोटा ॥ बेंबी हिरा॥
गळयात कंठी॥ मोहन माळा॥
ङोईवर शेला॥ अंगावर शाल॥
सदा हिलाल॥ जेजुरी जाई॥
शिकार खेळी॥ म्हाळसा सुंदरी॥
आरती करी॥ देवा ओवाळी ॥
नाना परी॥ देवाचा श्रृंगार ॥
कोठ लागो शिखरा॥ खंडेरायाचा खंडका ॥
भंडाऱ्याचा भडका॥ बोल सदानंदाचा येळकोट ॥
येळकोट येळकोट जय मल्हार॥
 
********************
 
आगडदुम नगारा, सोन्याची जेजुरी ।
निळा घोडा, पाव में तोडा ।
मस्तकी तुरा, बेंबी हिरा ।
अंगावर शाल, सदाही लाल ।
म्हाळसा सुंदरी, आरती करी ।
 
खोबऱ्याचा कुटका, भंडाऱ्याचा भंडका ।
बोला सदा आनंदाचा येळकोट
खंडेराव महाराजकी जय
हर हर महादेव
चिंतामणी मोरया
आनंदीचा उदय उदय
भैरीचा चांग भले
सदानंदाचा येळकोट
खंडेराव महाराज की जय
हर हर महादेव
चिंतामणी मोरया
चिंतामणी मोरया
आनंदाचा उदय उदय
भैरीचा चांग बले
सदानंदाचा येळकोट
खंडेराव महाराज कि जय
 
********************
बोल खंडेराव महाराज की जय॥
सदानंदाचा येळकोट ॥
येळकोट येळकोट जय म ल्हार॥
हर हर महादेव॥ चिंतामण मोरया॥
भैरोबाचा चांदोबा॥ अगडबंब नगारा॥
सोन्याची जेजुरी॥ मोत्याचा तुरा॥
निळा घोडा॥ पाई तोडा॥
कमरी करगोटा ॥ बेंबी हिरा॥
गळयात कंठी॥ मोहन माळा॥
अंगावर शाल॥ सदा हिलाल॥
जेजुरी जाई॥ शिकार खेळी॥
म्हाळसा सुंदरी॥ आरती करी॥
देवा ओवाळी ॥ नाना परी॥
देवाचा श्रृंगार ॥ कोठ लागो शिखरा॥
खंडेरायाचा खंडका ॥ भंडाऱ्याचा भडका॥
बोल सदानंदाचा येळकोट ॥
येळकोट येळकोट जय मल्हार॥
 
********************