सरस्वती देवीची उत्पत्ती

गुरूवार,ऑक्टोबर 14, 2021
शारदीय नवरात्री 2021: नवरात्रीचा नऊ दिवसांचा उत्सव कन्या पूजनाने संपतो. नवरात्रीमध्ये कन्या पूजेला खूप महत्त्व मानले जाते.
दुर्गा मातेची नववी शक्ती म्हणजे सिद्धीदात्री होय. ही सर्व प्रकारची सिद्धी देणारी देवी आहे. दुर्गा पूजेच्या नवव्या दिवशी या देवीची पूजा केली जाते. या दिवशी शास्त्रोक्त विधी पूर्ण निष्ठेने करणार्‍या साधकांना सर्व प्रकारची सिद्धी प्राप्त होते. ...

नवरात्री उत्थापन आणि विसर्जन

बुधवार,ऑक्टोबर 13, 2021
नवरात्रीत नित्याप्रमाणे षोडशोपचार पूजा, महानैवेद्य समर्पण, मालाबंधन इत्यादी विधी समाप्त झाल्यावर नवरात्रौत्थापन-घटोत्थापन करावयाचे असते. त्यासंबंधी माहिती जाणून घ्या- आचमन आणि प्राणायाम इत्यादी झाल्यावर संकल्प करावा- संकल्प- ...
त्रयोदशोऽध्याय: ध्यानम् ॐ बालार्कण्डलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम् । पाशाङ्‌कुशवराभीतीर्धारयन्तीं शिवां भजे । 'ॐ' ऋषिरुवाच ॥१॥ एतत्ते कथितं भूप देवीमाहात्म्यमुत्तमम् । एवंप्रभावा सा देवी ययेदं धार्यते जगत् ॥२॥
द्वादशोऽध्याय: ध्यानम् ॐ विद्युद्दामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभि: करवालखेटविलसद्धस्ताभिरासेविताम् । हस्तैश्‍चक्रगदासिखेटविशिखांश्‍चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॥ 'ॐ' देव्युवाच ॥१॥ एभि: ...
एकादशोऽध्याय: ध्यानम् ॐ बालरविद्युतिमिन्दुकिरीटां तुङ्‌गंकुचांनयनत्रययुक्‍ताम् । स्मेरमुखीं वरदाङ्‌कुशपाशाभीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम् ॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच॥१॥ देव्या हते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रा: सुरा वन्हि पुरोगमास्ताम् । कात्यायनीं ...
दशमोऽध्याय: ध्यानम् 'ॐ' उत्तप्तहेमरुचिरां रविचन्द्रवन्हि नेत्रा शनुश्शरयुता- ङ्‌कुशपाशशूलम् । रम्यैर्भुजैश्‍च दधतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं ह्रदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच ॥१॥ निशुम्भं निहतं दृष्ट्‌वा भ्रातरं प्राणसम्मितम् ...
नवमोऽध्याय: ध्यानम् ॐ बन्धूककाञ्चननिभं रुचिराक्षमालां पाशाङ्कुशौ च वरदां निजबाहुदण्डै: । बिभ्राणमिन्दुशकलाभरणं त्रिनेत्र- मर्धाम्बिकेशमनिशं वपुराश्रयामि ॥ 'ॐ' राजोवाच ॥१॥
अष्टमोऽध्याय: ध्यानम् ॐ अरुणां करुणातरङ्‌गिताक्षीं धृतपाशाङ्‌कुशबाणचापहस्ताम् । अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ॥ ॐ ऋषिरुवाच ॥१॥ चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते । बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वर: ॥२॥ तत: ...
सप्तमोऽध्याय: ध्यानम् ॐ ध्यायेयं रत्‍नपीठे शुककलपठितं श्रृण्वतीं श्यामलाङ्‌गीं न्यस्तैकाङ्‌घ्रिंसरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीम् । कह्राराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्‌गीं शङ्‍खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्‌भासिभालाम् ...
षष्ठोऽध्याय: ध्यानम् ॐ नागाधीश्‍वरविष्टरां फणिफणोत्तंसोरुरत्‍नावली- भास्वद्देहलतां दिवाकरनिभां नेत्रत्रयोद्‌भासिताम् । मालाकुम्भकपालनीरजकरां चन्द्रार्धचूडां परां सर्वज्ञेश्‍वरभैरवाङ्‌कनिलयां पद्‌मावतीं चिन्तये ॥ 'ॐ' ऋषिरुवाच ॥१॥ इत्याकर्ण्य ...
पञ्चमोऽध्याय: उत्तरचरित्र ध्यानम् ॐ घण्टाशूलहलानि शङ्‌खमुसले चक्रं धनु: सायकं हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम् । गौरीदेहसमुद्‌भवां त्रिजगतामाधारभूतां महा- पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम् ॥ 'ॐ क्लीं' ऋषिरुवाच ...
चतुर्थोऽध्याय: ध्यानम् ॐ कालाभ्राभां कटाक्षैर्रिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शड्‌खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् । सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेद् दुर्गां जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां ...
तृतीयोऽध्याय: ध्यानम् ॐ उद्य्दभानुसहस्रकान्तिमरुणक्षौमां शिरोमालिकां रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरम् । हस्ताब्जैर्दधतीं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं देवीं बद्धहिमांशुरत्‍नमुकुटां वन्देऽरविन्दस्थिताम् ॥ 'ॐ' ऋषिउवाच ...
द्वितीयोऽध्याय: मध्यमचरित्र ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्‌परशुं गदेषुकुलिशं पद्‌मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनम् । शूल पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तै: प्रसन्नाननां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॥
अथ श्रीदुर्गासप्तशती प्रथमोऽध्याय: प्रथमचरित्र ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषि: महाकाली देवता गायत्री छंद: नंदाशक्ति: रक्तदन्तिकाबीजम् अग्नितत्त्वतम् ऋग्वेद:स्वरूपम् श्री महाकालीप्रीत्यर्थे प्रथमचरित्र जपे विनियोग: । ध्यानम् खड्‌गं ...
सोलापूर जिल्ह्यातला करमाळा. भीमा नदीच्या खोऱ्यातला हा तालुका म्हणजे रावरंभा निंबाळकर यांची एकेकाळची जहागीर. याच करमाळा गावामध्ये आहे श्री कमळा देवीचे मंदिर.

नवरात्र अष्टमी पूजा हवन विधी

मंगळवार,ऑक्टोबर 12, 2021
नवरात्रात अष्टमी पूजा करताना होमहवन करण्याची प्रथा आहे. जाणून घ्या पूजा विधी- पूर्व दिशेला चौकोनी विटा रचून यज्ञवेदी तयार करावी. यज्ञकुंड असे या वेदीला म्हणतात. यज्ञकुंडात चांगली शुध्द माती व सुगंधी द्रव्ये टाकावे. या वेदीसमोर एक पाट मांडून त्यावर ...
मंगळवारी नवरात्रीचा सातवा दिवस आहे. या दिवशी मा कालरात्रीची पूजा करण्याचा विधान आहे. मा कालरात्री दुष्टांचा