श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय २९

tuljabhavani mahatmya adhyay 29
Last Modified शुक्रवार, 22 जानेवारी 2021 (17:32 IST)
श्रीगणेशाय नमः ॥ शाकंभरीत्वरिताभवानी ॥ दुर्गदुर्गासुरमर्दिनी ॥ शक्तिक्षीसकलवेदोद्धारिणी ॥ तुलजादेवीतुजनमो ॥१॥
अदत्तदाषाचाकुमर ॥ उन्मत्तझालदरिद्रासुर ॥ तेणेंनाशकेलाथोर ॥ स्वधर्मकुलाचारबुडविला ॥२॥
क्रोधादिसेनाघेऊनबहुत ॥ सत्पात्रझालादरिद्रासुर ॥ तेणेंनाशकेला थोर ॥ स्वधर्मकुलाचारबुडविला ॥३॥
धांवपावनिगमजननी ॥ तुझेंनाम आसुरमर्दिनी ॥ तरीअसुरांचानाशकरुनी ॥ देवसेनासांभाळी ॥४॥
आतांऐकाश्रोतेसमस्त ॥ पूर्वकथाक्रमनिश्रित ॥ स्कंदऋषीसीकथासांगत ॥ इंद्रवचनदेतऐकोनी ॥५॥
सत्वरनिघालाइंद्रापासोन ॥ धारासुराच्यासंन्निधयेऊन ॥ अनुक्रमेइंद्रवचन ॥ निवेदनकेलेंसर्वही ॥६॥
ऐकोनीदानसर्वक्षोभले ॥ आरक्तनेत्रेंओठचावेले ॥ सिद्धसेनाकरुनीचालिले ॥ अमरावतीजिंकावया ॥७॥
संग्रामउत्सवधरुनीचित्तीं ॥ ऐकापुढेंएकधांवती ॥ सिंहनादकोनीगर्जती ॥ वेढाघालितीइंद्रापुरा ॥८॥
नगरांतप्रवेशकरुंपाहती ॥ इतक्यांतदेवराजशचीपती ॥ देवसेनेसहितयुद्धाप्रती ॥ निघताझालाअतिवेगें ॥९॥
सज्जकेलोआदिव्यरथ ॥ सहस्त्राशअजुंपिलेंज्याप्रत ॥ सुमुखदृढपाष्णीयुक्त ॥ दॄढ अक्षचक्रेंशोभती ॥१०॥
मेघाऐसागंभीरनादित ॥ क्षुद्रघटाजाळमाळामंडित ॥ देवाहर्षदतिरस्करीत ॥ दानवापताकाफडत्कारें ॥११॥
शस्त्रअस्त्रजालभरलेंरथांत ॥ त्याचेकिरणेंप्रकाशवंत ॥ सूर्यमंडलासारखादिसत ॥ ध्वजाग्रींचिन्हगजाचें ॥१२॥
रथचालतांगजऐरावत ॥ ध्वजाग्रचालताऐसेंदिसत ॥ ऐसारथशोभिवंत ॥ सज्जकरुनितेधवां ॥१३॥
इंद्रपरमप्रीतीयुक्त ॥ सारथ्याचाधरुनिहस्त ॥ आरुढझालादिव्यरथांत ॥ स्तवितीदेवागणतेकाळीं ॥१४॥
रथींबैसलासहस्त्रनयन ॥ मस्तकीछत्रविराजमान ॥ शतशलाकायुक्तरत्‍नजडितदंडशोभती ॥१५॥
चवर्‍याढळतीदोहोबाजुसी ॥ मस्तकींमुगुटतेजोराशी ॥ कंकणशोभतीकरासी ॥ बाहुवटेवाहुसीशोभती ॥१६॥
रत्‍नमौक्तिकहारगळ्यातं ॥ मंदारमालाचंदनेंपुजीत ॥ दक्षिणहस्तींवज्रशोभत ॥ दैत्यासी तर्जनकरणारे ॥१७॥
दुंदुर्भाचेनादहोत ॥ तेणेंदशादिशार्जत ॥ नानावाद्यांचागजरहोत ॥ दैवसन्यसमस्तएकवटलें ॥१८॥
देवराहसैन्यासहित ॥ युद्धकरावयाचालिलात्वरित ॥ अग्निमेषारुढशाक्तिहातांत ॥ मुखद्वयज्याचेशोभती ॥१९॥
सत्पजिव्हसप्तहस्त ॥ चतुःशृंगत्रिपादयुक्त ॥ प्रलयांतकस्वसैन्यसहित ॥ इंद्रासीअनुलक्ष्मीनिनिघाली ॥२०॥
दंड्पाणीमहिषारुढहोऊन ॥ रिगसेबासवेंघेऊन ॥ सर्वसाक्षीयमनिघालाजाण ॥ युद्धासइंद्राबरोबर ॥२१॥
राक्षसाधीपनैऋती ॥ खड्‌गचर्मघेउनीहातींज ॥ कुणुपारुढराक्षससेनासांगती ॥ घेऊननिघालाइंद्रासवे ॥२२॥
वरुणमकररुढ पाशहस्त ॥ स्वसेनाघेऊनीनिघालात्वरित ॥ वायुहरिणारुढांकुशहातांत ॥ सेनेसहितनिघाला ॥२३॥
यक्षाधिपगदापाणी ॥ पुष्पकविमानींआरोढोनी ॥ यक्षसेनासवेघेउनी ॥ कुबेरनिघालायुद्धासी ॥२४॥
वृषारुढशुलहस्त ॥ पिनाकपाणीप्रथमगाणासहित ॥ आदित्यवसुद्रासाध्यामरुत ॥ पितृगणाअश्विननिघाले ॥२५॥
विश्वेदेवाविद्याधरमहोरग ॥ सन्नद्धहोऊनीसमरग ॥ नानाप्रहरणायुधसवेग ॥ इंद्रासहितनिघाले ॥२६॥
महाबलदेवसेनासहित ॥ पुरंदरनिघालायुद्धाप्रत ॥ जेथेंदैत्यसेनास्थित ॥ नगरासीवेष्ठोनीउभीहोती ॥२७॥
प्रवृत्तझालेंमहायुद्ध ॥ उभयसेनानीक्रौर्यसनिद्ध ॥ बाणसमुहसोडितीविविध ॥ परस्परांसीजिंकावया ॥२८॥
तोमरभींदिमालाशक्ति ॥ घेऊनीएकमेकाहाणती ॥ मुसळभालेगदामारिती ॥ खंड्गेवधितीएकमेंकां ॥२९॥
चक्रेंसोडोनीदेहछिदिती ॥ सवेंचपाषाणवृष्टिकरिती ॥ पाशांकुशघेउनी मारिती ॥ परस्परेंवीरतेव्हां ॥३०॥
हानाहाणमारामारा ॥ बांधाबांधाधराधरा ॥ छेदुनिटाकाविदारणकरा ॥ उभयसेनेंतशब्दकरिती ॥३१॥
अश्वारुढअश्वारुढासी ॥ गजारुढजगजारुदासी ॥ धांउनमारितीएकमेकांसी ॥ देवाआनिदानव ॥३२॥
रथीधांवतीरथावरी ॥ परस्परेंकरितीझुंजारी ॥ पायींचेवीरपायदळावरी ॥ खंगचर्मघेऊनीधांवती ॥३३॥
एकमेकासीमारिती ॥ द्वंद्वयुद्धकरुंलागती ॥ संग्रामपाहूनभ्याडाप्रती ॥ थरारोमअंगासीयेतकाटा ॥३४॥
यममीहषारुढबळें ॥ दैत्यसैन्यावरीचवताळे ॥ दंडप्रहारेंफोडीकपाळें ॥ महावीरांचेंतेंधवां ॥३५॥
गजांचेंफॊडीतमस्तक ॥ अंसंख्यातमारिलेंरणींकटवः ॥ अश्वांचेसमुदायअनेक ॥ दंडघायेंद्विधाकरी ॥३६॥
सोडोनियांतीक्ष्णशर ॥ वीरमारिलेअपार ॥ समुळतोडोनियांकर ॥ नासिकाकर्णछेदिलें ॥३७॥
छेदुनीटाकीनेत्रहनुवटी ॥ द्विधाकेलेंतोडोनीकटी ॥ गजांच्याशुंडाताडीतनेटी ॥ रविनंदनक्रोधानें ॥३८॥
यमाचेसैनिकऊष्णज्वर ॥ तैसाचधांवोनीशीतज्वर ॥ पीडाकरितेझालेफार ॥ दैत्यसेनेसअतिवेगें ॥३९॥
धनुर्वातसंधिवात ॥ कासश्वासेंपीडिलें बहुत ॥ अनेकरोगौठावलेरणांत ॥ दानवपाडिलेधरणीवरी ॥४०॥
रोगेंव्याकुळदैत्यसैन्य ॥ शस्त्रधायेंपावलेंमरण ॥ रक्तनदीपुरयेऊन ॥ वाहुंलागलीभडभडा ॥४१॥
दैत्यसेनेचेंखुंटलेंबळ ॥ यमभयानेंपळतीसकळ ॥ कितीएकहोऊनव्याकुळ ॥ दडूनराहिलेंतेंथेंची ॥४२॥
धारासुराचासेनापती ॥ विरुपाक्षनामाबैसोनीरथीं ॥ धावंतपातलारणक्षितीं ॥ यमाचेनिधतेधवां ॥४३॥
आपलेंसैन्यापळालें ॥ शत्रुचबेंळाधिकझालें ॥ ऐसेंत्यानेंजेव्हांपाहिलें ॥ तेव्हांकोपालाअत्यंत ॥४४॥
यमासीनिकुरेंयुद्धकरावें ॥ ऐसीइच्छाधरुनिजींवें ॥ रथाभिडविलानिकटजवें ॥ यमाचेंपुढेंतेवेळीं ॥४५॥
त्वरनेदेंशबाणभात्यांतुन ॥ काढुनधनुष्यासीचढवून ॥ त्याबाणेंयमासीबिंधुन ॥ वचनबोलततेवेळीं ॥४६॥
विरुपाक्षबोलेलवचन ॥ संग्रामकरीलदारुण ॥ पुढिलेंअध्यायीतेंकथन ॥ पांडुरंगजनार्दनम्हणतसे ॥४७॥
इतिश्रीस्कंदपुराणेसंह्याद्रीखंडेतुरजामहात्म्येशंकरवरिष्ठसंवादे ॥ एकोनत्रिंशोध्यायः ॥२९॥
श्रीजगदंबार्पणस्तु ॥ शुभभवतुं ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

महाशिवरात्री : शिव मंत्र जपा, सुख-समृद्धी मिळवा

महाशिवरात्री : शिव मंत्र जपा, सुख-समृद्धी मिळवा
महाशिवरात्रीवर महादेवाची पूजा आराधना केली जाते. सुख, शांति, धन, समृद्धी, यश, प्रगती, ...

श्री गजानन विजय ग्रंथ बोधामृत

श्री गजानन विजय ग्रंथ बोधामृत
पहिल्या अध्यायी, सांगे गजानन अन्न पूर्णब्रह्म, ठेवा आठवण दुसऱ्या अध्यायी, सांगे ...

विजया एकादशी 2021 : मुहूर्त आणि विशेष गोष्टी जाणून घ्या

विजया एकादशी 2021 : मुहूर्त आणि विशेष गोष्टी जाणून घ्या
1. विजया एकादशी व्रत केल्याने अतिशय गंभीर आजरापासून देखील मुक्ती मिळते. 2. हे व्रत ...

दक्षिण काली म्हणजे काय आणि विशेष मंत्र कोणतं, जाणून घ्या

दक्षिण काली म्हणजे काय आणि विशेष मंत्र कोणतं, जाणून घ्या
माता कालिकेचे अनेक रूप आहेत ज्यापैकी प्रमुख आहे- 1. दक्षिणा काली, 2. शमशान काली, 3. ...

गजानन महाराज जळत्या पलंगावर बसून राहिले

गजानन महाराज जळत्या पलंगावर बसून राहिले
स्वामी भास्करासह आडगावात दत्त मंदिरात उतरले. भक्त मंडळींनी दर्शनास गर्दी केली. आडगावचे ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट विमानसेवा सुरू करणार आहे
हैदराबादहून आता मालदीवला जाणे सोपे होईल. खरं तर, परवडणारी सेवा देणारी विमान कंपनीची गोएअर ...

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
प्रत्येक देशात वेगवेगळे कायदे असतात अशात संयुक्त अरब अमिरातील देखील काही कायदे अत्यंत कडक ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची दंड वसुली
मुंबईत कोरोना विषाणुचे संकट कमी होत असले तरी मुंबईकर मात्र कोरोना गांभीर्याने घेत ...

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार
आशिया खंडातील सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रतिष्ठित कला महोत्सव म्हणून ओळखला जाणारा काळाघोडा ...

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन
पर्यटन संचालनालयामार्फत राज्यातील कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा ...