श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय १७

tuljabhavani mahatmya adhyay 17
Last Modified शनिवार, 16 जानेवारी 2021 (18:03 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ वंदेश्रीतुरजादेवी तच्छक्तीगजवाहिनी ॥ यातुधानंरणेहत्वाययाविश्वसुरक्षितं ॥१॥
स्कंदसांगतमुनीगणासी ॥ तुरजादेवींनेंस्वशक्तीसी ॥ वरदेऊनीठेविलेंनामासी ॥ मातंगीदेवीम्हणानी ॥२॥
निरोपदिधलादेवासी ॥ जावयाआपलेस्वस्थळासी ॥ आपणमातृकासहितवेगेंसी ॥ यमुनाचळासीपातली ॥३॥
यास्तवतुरजेचशिक्ती ॥ जिसीमातंगीऐसेंम्हणती ॥ ऋषीनेंऐकोनीस्कंदाप्रती ॥ प्रश्नकेलाआदरें ॥४॥
मारुनीमतंगराक्षस ॥ देवीआलीयमुनाचळस ॥ पर्वतींकरूनिरहिवस ॥ कायकरितीझालीपुढें ॥५॥
आणिकल्लोळाअदिककरूनितीर्थें ॥ जींपूर्वीवर्णिलींपुण्यवंत ॥ त्यावेळींकितीआहेत ॥ तितकीवर्णनकरावी ॥६॥
ऐकोनऋषीचाप्रश्न ॥ स्कंदवदेऋषीलागुन ॥ अगणिततिथेंपरमपावन ॥ यायमुनागिरीवरीअसती ॥७॥
साकल्यवर्णावयाप्रती ॥ मजनाहीयेवढीशक्ति ॥ तरीथोडीसांगेनतुम्हांप्रती ॥ ऐकातुम्हीआदरें ॥८॥
तरींदेवीच्यादक्षिणभागासी ॥ तीर्थाअहेपापनाशी ॥ जेथींचेंजळपुण्यराशी ॥ गंगाजलसमान ॥९॥
जेथेंसाक्षातमहेंद्रयेऊन ॥ मुक्तझालापापापासीन ॥ ऋषीम्हणतीपापाचरण ॥ कयइंद्रेकेलेंहोतें ॥१०॥
कैसाझालापापमुक्त ॥ तोसांगावावृत्तांत ॥ स्कंदम्हणेब्रह्मसुत ॥ मरिचीत्याचासुतकश्यप ॥११॥
कश्यपाचात्वष्टासुत ॥ त्याचापुत्रवृत्रविख्यात ॥ पार्वतीशापास्तवनिश्चित ॥ असुरभावपावला ॥१२॥
चराचरलोकासहित ॥ वृत्रेंजिंकिलेदेवसमस्त ॥ इंद्रेमारिलारणांत ॥ वज्रशस्त्रेंकरोनी ॥१३॥
ब्रह्माहत्येनेंइंद्रासी ॥ आवृत्तकेलेंवेगेंसी ॥ ब्रह्मादेवेंत्याब्रह्माहत्येसी ॥ चहूंठायींविभागिलें ॥१४॥
एकभागदिधलाअग्नीसी ॥ दुजाजलासीतिसरास्त्रियांसी ॥ देऊनीचवथ्याभागासी ॥ वृक्षामध्येंठेविलें ॥१५॥
देवेंद्रझालापापमुक्त ॥ स्नानकेलेंपवित्रजळात ॥ तेणेतीर्थझालेंविख्यात ॥ पापनाशन उत्तम ॥१६॥
अमावास्यासोमवतीं ॥ ज्याकालीयेईलनिश्चितीं ॥ त्यादिनींस्नानकरितांहोती ॥ कोटीगुणेसुकृतें ॥१७॥
वैशाखमासींसुर्योदयीं ॥ जितेंद्रियजितक्रोधयुक्तपाही ॥ एकमासस्नानकरितीलवलाही ॥ त्यांचेपितृगणमुक्तहोती ॥१८॥
ब्रह्महत्यादिपापापासुन ॥ मुक्तहोयनलागतां ॥ क्षणास्नानमात्रेंचीहोयपावन ॥ ऐसेंमहिमानयातीर्थाचें ॥१९॥
जोकोणीनरभक्तिमान ॥ यातीर्थाप्रतीयेऊन ॥ पितृपक्षीपितरोद्देशेंजाण ॥ नित्यश्राद्धकरीलजो ॥२०॥
तोयालोकीसुखभोगुन ॥ अंतीपितरासहस्वर्गींजाऊन ॥ ब्रह्मादेवाचादिवसपुर्ण ॥ तोकालपितरासहराहे ॥२१॥
पापनाशतींर्थींस्नानकरील ॥ परमपदासीपावेल ॥ बहुकायबोलूबोल ॥ ऐसेंतीर्थनसेपृथ्वीवरी ॥२२॥
देवीच्यापश्चिमभागासी ॥ नृसिंहतीर्थनामज्यासी ॥ अतिशुभदायकपापनाशी ॥ सर्वदेवांनींसेविलेंजें ॥२३॥
तेथेंसाक्षातश्रीहरी ॥ प्रल्हादवरदनरहरी ॥ वरदेऊनीस्वनामेंकरी ॥ नृसिंहतीर्थम्हणोनी ॥२४॥
यातीर्थासयेऊन ॥ करावेंमुडंणपूर्वकस्नान ॥ पितराचेंश्राद्धकरून ॥ मगपूजीलदेवीसजो ॥२५॥
तोशक्तिच्यालोकासजाऊन ॥ शक्तिसारुप्यपाऊन ॥ चिरकालवासकरीलजाण ॥ संशययेथेंनधरावा ॥२६॥
अमावस्यासंक्रांत व्यतिपात ॥ युगादिमन्वादिपर्वप्राप्त ॥ त्यादिवशींश्रद्वान्वित ॥ श्राद्धकरीलजोनर ॥२७॥
तोनरकस्थसर्वपितरासी ॥ मातृपितृकुलोद्भवासी ॥ आपणासहनेईलत्यासी ॥ उर्ध्वलोकासीनिश्चियें ॥२८॥
पितृलोकींपितरांसहित ॥ ब्रह्मादेवाच्यादिवसपर्यंत ॥ तोकालराहुनीसुख अत्यंत ॥ पावेलतोनिश्चयें ॥२९॥
प्राप्तझालीयाएकादशी ॥ स्नानकरोनीयांतीर्थासी ॥ जोपूजिलनरहरीसी ॥ निराहारीहोऊनी ॥३०॥
तोपावेलवैकुंठासी ॥ संशयनधरावामानसीं ॥ नृसिंहतीर्थमहात्म्यतुजसी ॥ म्यांसर्वहीवर्णिलें ॥३१॥
यातीर्थाच्यानैऋत्यदिशेसी ॥ मुद्गलतीर्थनामज्यासी ॥ अतिउत्तमपूण्यराशी ॥ दर्शनहोयजयच्या ॥३२॥
मुद्गलनामविप्रऋषीं ॥ जेथेंपावलापरमसिद्धिसी ॥ श्रीशंकराचाप्रसादज्यासी ॥ झालाउत्तमप्रकारें ॥३३॥
शंकराच्याआज्ञेकरुण ॥ तीर्थझालेंपरमपावन ॥ ज्यातीर्थाचस्ननेंकरुन ॥ मनोरथसर्वपूर्णहोती ॥३४॥
कृष्णपक्षींचतुर्दशीतिथी ॥ शिवरात्रीजीसम्हणती ॥ निराहारस्नानकरोनीनिश्चिती ॥ होतीशिवध्यानपरायणजे ॥३५॥
दिपावळीलाऊनीविविध ॥ जागरकरावारात्रींप्रसिद्ध ॥ धत्तुरपुष्पेविल्वेंशुद्ध ॥ शंकरासेपुजितीजे ॥३६॥
शुभ्राक्षताचंदनसुगंध ॥ धृपदीपनैवेद्यशुद्ध ॥ भक्षभोज्यपक्कान्नैंविविध ॥ समर्पावेंदेवासी ॥३७॥
कर्पूरसंभवदीप ॥ घृतयुक्तवातीचेअमूप ॥ फूलवातीऊर्ध्वदीप ॥ माणिकवातीबेलवाती ॥३८॥
अनेकदीपांचेप्रकार ॥ छत्रचामरादिउपचार ॥ गीतनृत्यवद्यगजर ॥ स्तोत्रवेदपुराण इत्यादी ॥३९॥
शंकरप्रसादेंकरुन ॥ यालोकींसुखसंपन्न ॥ अंतींशिवलोकप्राप्तीपुर्ण ॥ होतसेसुखीसर्वदा ॥४०॥
ऐसींतीर्थेंअनेकअसती ॥ संक्षेंपेंकथिलेंतुम्हांप्रती ॥ कयान्याइकावयाप्रती ॥ इच्छाअसेलतेंसांगा ॥४१॥
तेंमीतुम्हांसकरीनकथन ॥ बोलेऋषीप्रतीषडानन ॥ ऐकाएकाग्रकरुनीमन ॥ शंकरम्हणेवरिष्ठासी ॥४२॥
येथेंअध्यायझालापुर्ण ॥ म्हणेपांडुरंगजानार्दन ॥ पुढीलकथेंचेंअनुसंधान ॥ श्रवणाविषयींअसोद्यावें ॥४३॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडेतुरजामहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ठसंवादे ॥ तीर्थप्रशंसानामसप्तदशमोध्यायः ॥१७॥
श्रीजगंदबार्पणस्तु ॥ शुभंभवस्तु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

कृष्णाने दुर्योधनाला शेवटी सांगितलं होतं पराभवाच मुख्य कारण

कृष्णाने दुर्योधनाला शेवटी सांगितलं होतं पराभवाच मुख्य कारण
भीमने दुर्योधनची मांडी काढली होती आणि तो रक्ताने माखलेला रणभूमीवर पडलेला होता. काही ...

देव्हार्यात समई का लावतात

देव्हार्यात समई का लावतात
सम =म्हणजे सारखी. ई=म्हणजे आई.

Magh Purnima 2021: माघ पौर्णिमा व्रत कथा

Magh Purnima 2021: माघ पौर्णिमा व्रत कथा
एका पौराणिक कथेनुसार कांतिका नगरात धनेश्वर नावाचा ब्राह्मण राहत होता. दररोज मिळत असलेल्या ...

Chanakya Niti: या 5 गोष्टी पती-पत्नीमध्ये कधीही होऊ नयेत

Chanakya Niti: या 5 गोष्टी पती-पत्नीमध्ये कधीही होऊ नयेत
आचार्य चाणक्य यांनी नीतिशास्त्रात धन, पदोन्नती, व्यवसाय आणि वैवाहिक जीवनाशी संबंधित अनेक ...

Mahashivratri 2021 महाशिवरात्री शुभ मुहूर्त येथे जाणून घ्या

Mahashivratri 2021 महाशिवरात्री शुभ मुहूर्त येथे जाणून घ्या
महादेवाची पूजा करण्यासाठी महाशिवरात्री पर्व सर्वोत्तम मानले गेले आहे. या दिवशी ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट विमानसेवा सुरू करणार आहे
हैदराबादहून आता मालदीवला जाणे सोपे होईल. खरं तर, परवडणारी सेवा देणारी विमान कंपनीची गोएअर ...

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
प्रत्येक देशात वेगवेगळे कायदे असतात अशात संयुक्त अरब अमिरातील देखील काही कायदे अत्यंत कडक ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची दंड वसुली
मुंबईत कोरोना विषाणुचे संकट कमी होत असले तरी मुंबईकर मात्र कोरोना गांभीर्याने घेत ...

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार
आशिया खंडातील सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रतिष्ठित कला महोत्सव म्हणून ओळखला जाणारा काळाघोडा ...

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन
पर्यटन संचालनालयामार्फत राज्यातील कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा ...