1. धर्म
  2. हिंदू
  3. आरती संग्रह
Written By

रामचंद्रांच्या आरत्या

shri ram stuti
कमळाधर कमळाकर कमळावर ईशा ।
कमळनाथा कमळकांता सूरेशा ॥
कमळनाभी कमळा साजे सूरेशा ॥
कमळी कमळे साजे स्थापित सूरेशा ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय सुंदर रामा ।
करकमळी ओंवाळू तुज पुरुषोत्तमां ॥ धृ. ॥
कमळी कमळे वाहे जनकाची बाळा ।
कमळी कमळे वाहुनि उद्धरली शीळा ॥
कमळी कमळे ध्यातो योगीजनमेळा ।
कमळी तारीयेल्या भवसागरी शीळा ॥ जय. ॥ २ ॥
कमळी कमळे ध्याता तूटे बंधन ।
कमळी कमळे वहाता फीटे अज्ञान ॥
कमळी कमळे गातां अपरोक्ष ज्ञान ।
कमळी एक जनार्दन आहे परिपूर्ण ॥ जय. ॥ ३ ॥
 
****************************
दशरथ राजकुमारा धृत मुक्ताहारा ॥
शरयूतीर विहारा शमित क्षितिभारा ॥
करुणा पारावारा कपिगण परिवारा ॥
निर्गत निखिल विकारा निगमागम सारा ॥ १ ॥
जय देव जयदेव जय सीतारामा ॥
सजल बलाहक श्यामा सच्चित्सुखधामा ॥ धृ. ॥
रविकुल राजललामा रम्यगुण ग्रामा ॥
रुप विनिर्जित कामा रुद्रस्तुत नामा ॥
परिपालित सुत्रामा पूर्णस कलकामा ॥
विश्वविलास विरामा ॥
विठ्ठल विश्रामा ॥
जय देव जय देव जय सीतारामा ॥ २ ॥
 
****************************
दशरथ राजकुमारा धृत मुक्ताहारा ॥
शरयूतीर विहारा शमित क्षितिभारा ॥
करुणा पारावारा कपिगण परिवारा ॥
निर्गत निखिल विकारा निगमागम सारा ॥ १ ॥
जय देव जयदेव जय सीतारामा ॥
सजल बलाहक श्यामा सच्चित्सुखधामा ॥ धृ. ॥
रविकुल राजललामा रम्यगुण ग्रामा ॥
रुप विनिर्जित कामा रुद्रस्तुत नामा ॥
परिपालित सुत्रामा पूर्णस कलकामा ॥
विश्वविलास विरामा ॥
विठ्ठल विश्रामा ॥
जय देव जय देव जय सीतारामा ॥ २ ॥
 
****************************
श्यामसुंदर रामाचे चरणकमळी ॥
ओंवाळूं आरती कनकपरियळी ॥ धृ. ॥
वाळा मुग्धा यौवन प्रौढा सुंदरी ॥
आरत्या घेऊनी आलिया नारी ॥ श्याम. ॥ १ ॥
चौघे म्हणती निजगतीं चला मंदिरा ॥
नव त्याही इच्छिती सेवा सुंदरा ॥
श्याम. ॥ २ ॥
दास म्हणे सुमनशेजे चला श्रीहरी ॥
क्षण एक विश्रांति करा अंतरी ॥ ३ ॥
 
****************************
काय करुं गे माय आतां कवणा ओंवाळूं ॥
जिकडे पाहे तिकडे राजाराम कृपाळूं ॥ धृ. ॥
ओंवाळूं गे माये निजमूर्ति रामा ॥
रामरुपी दुजेपणा न दिसे आम्हां ॥ १ ॥
सुरवर नर वानर अवघा राम सकल ॥
दैत्य निशाचर तेही राम केवळ ॥ २ ॥
त्रैलोक्यस्वरुपें राम संचारला एक ॥
सद‍गुरुकृपे केशवराजी आनंद देख ॥ ३ ॥
 
 
****************************
 
स्वस्वरुपोन्मुबुद्धि वैदेही नेली ।
देहात्मकाभिमानें दशग्रीवें हरिली ॥
सद्विवेकमारुतिनें तच्छुद्वि आणिली ।
तव चरणांबुजि येउनि वार्ता श्रुत केली ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय निजबोधा रामा ।
परमार्थे आरती सद्‌भावें आरती परिपूर्णकामा ॥ धृ. ॥
उत्कट साधुनि शिळा सेतु बांधोनि ।
लिंगदेहलंकापुरि विध्वंसोनी ॥
कामक्रोधादिक राक्षस सखया मारीला ॥
वधिला जंबूमाळी भुवनी त्राहटीला ।
आनंदाची गुढी घेउनियां आला ॥ ३ ॥
निजबळें निजशक्ती सोडविली सीता ।
म्हणुनी येणें झाले आयोध्ये रघुनाथा ॥
आनंदे ओसंडे वैराग्य भरता ।
आरती घेउनि आली कौसल्या माता ॥ जय. ॥ ४ ॥
अनुहत वाजिंत्रध्वनि गर्जती अपार ।
अठरा पद्मे वानर करिती भूभु:कार ॥
आयोध्येसी आले दशरथ कुमार ।
नगरी होत आहे आनंद थोर ॥ जय. ॥ ५ ॥
सहज सिंहासनी राजा रघुवीर ।
सोहंभावें तया पूजा उपचार ॥
सहजांची आरती वाद्यांचा गजर ।
माधवदासस्वामी आठव ना विसर ॥ जय. ॥ ६ ॥
 
****************************