श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय ११

tuljabhavani mahatmya adhyay 11
Last Modified गुरूवार, 14 जानेवारी 2021 (13:23 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ नमाम्यंबाजगद्धात्री ॥ जगत्कत्रींसुखप्रदां ॥ बुद्धिदांदुःखहंत्रीतांत्रिधामात्परतःस्थितां ॥१॥
स्कंदम्हणेमुनीवर्गासी ॥ वरिष्टएकोनीशिववचनासी ॥ हर्षयुक्तनिजमानसीं ॥ शंकरासीबोलत ॥२॥
म्हणेदेवाधिदेवाजगन्नाथ ॥ भक्तानुग्राहकसमर्था ॥ शिवशंभाउमाकांता ॥ प्रार्थनाएकऐकावी ॥३॥
धारातीर्थजीत्रिवेणीम्हणुन ॥ ऐकूंइच्छितोंतेंमहिमान ॥ आरंभापासोन त्याचेंकथन ॥ सविस्तरकरावें ॥४॥
शंकरम्हणेऐकपरम ॥ धारामाहत्म्यजेंउत्तम ॥ ज्याच्यास्मरण मात्रेंकरून ॥ ब्रह्मव्हावयायोग्यहोती ॥५॥
आवाहनकरितांचप्रजापती ॥ गंगायमुनासरस्वती ॥ स्वरूपधरोनीयेती ॥ ब्रह्मादेवासन्निध ॥६॥
कल्लोलाच्याउत्तरेसी ॥ सुधाकुंडाचेपूर्वदिशेसी ॥ आल्यापश्चिममुखवेगेंसी ॥ देवीसीअभिषेककरावया ॥७॥
लोकासीपावनकरावयासी ॥ धारातीर्थाअलेंप्रसिद्धीसी ॥ निष्पाप करोनीजनासी ॥ सभ्दक्तीसीदेतसे ॥८॥
कल्लोलतीर्थीस्नानकरून ॥ धारातीर्थींकरितास्नान ॥ सत्पजन्माचेंपापदारूण ॥ नाशतीब्रह्महत्यादि ॥९॥
पंचमहापातकेंउपपातके ॥ गोवधाअणिइतर पातकें ॥ अगम्यागमनादिपातकें ॥ स्थुलसुक्ष्मकेलीजे ॥१०॥
कामकृताकोमकृत ॥ दाक्षिण्यअर्थ लोभकृत ॥ भीतीदुष्टसंगतीकृत ॥ सर्वनाशतीक्षणमात्रें ॥११॥
निष्पापहौनीवेगें ॥ मोक्षमार्गतया लागे ॥ तेंहीसांगतोंप्रसगें ॥ लक्षणमोक्षमार्गाचें ॥१२॥
सत्वगुणाचीअधिकवृद्धि ॥ रजतमरहित चित्तशुद्धि ॥ साधनचतुष्टयसमृद्धि ॥ सत्संगतीचीआवडी ॥१३॥
सदगुरुमुखेंवेदांतश्रवण ॥ त्याचें मनननिदिध्यासन ॥ मनोजयवासनाक्षयकरून ॥ निर्विकल्पयोगसाधावा ॥१४॥
यासीम्हणाएमोक्षमार्ग ॥ निष्पापझालियाफवेलचांग ॥ निष्पापव्हावयायथासांग ॥ तीर्थस्नानकरावें ॥१५॥
तीर्थस्नानेंपापझडे ॥ तीर्थस्नानेंपुण्यजोडे ॥ मगत्यासीबहुआवडे ॥ संगातिसाधुजनाची ॥१६॥
मोक्षसाधनाचेंमुळ ॥ सत्संगचएकप्रबळ ॥ सत्संगप्राप्तीसीमूळ ॥ चित्तशुद्धपाहिजे ॥१७॥
चित्तशुद्धीचेंहीमूळ ॥ तीर्थस्नानहोयनिर्मळ ॥ यास्तवप्तुमुक्षुसकेवळ ॥ तीर्थस्नानपाहिजे ॥१८॥
प्राप्तझालियाकार्तिकमास ॥ अरुणोदयाचेसमयास ॥ जेनरकरितीस्नानास ॥ एकमासपर्यंतभक्तीनें ॥१९॥
दृढव्रताएकान्तभोजन ॥ सर्वेंद्रियासकरूनदमन ॥ ब्रह्माचर्यव्रतसंपन्न ॥ धारातीर्थींनाहातीजे ॥२०॥
धारातीर्थीकरुनीस्नान ॥ करितीआंबिकेचेंपूजन ॥ तेयालोकीसुखसंपन्न ॥ जाणासुखभोगनी ॥२१॥
अंतींपावतीवैकुंठभुवन ॥ जेंइतरदेवासीदुर्लभस्थान ॥ विष्णुलोकसनातन ॥ प्राप्तहोयतयासी ॥२२॥
त्र्यैलोक्यपूज्यवरिष्ठ ॥ देवांमाजींविष्णुश्रेष्ठ ॥ पर्वतीमांजींमेरूश्रेष्ठ ॥ सागरांमाजींक्षीराब्धी ॥२३॥
नागांमध्येंशेषश्रेष्ठ ॥ क्षेत्रसंमाजींकाशीवरिष्ठ ॥ तेजसामाजींअतिश्रेष्ठ ॥ सूर्यनारायणजैसा ॥२४॥
पक्षियांमाजींगरुडश्रेष्थ ॥ वेदांमध्येंसामवरिष्ठ ॥ मनुष्यांमध्येनृपश्रेष्ठ ॥ गंगाश्रेष्ठनद्यांमाजीं ॥२५॥
जैसेशास्त्रांतवर्णिलेश्रेष्ठ ॥ तैसेतीर्थीमध्येंश्रेष्ठ ॥ धारातीर्थाअहेश्रेष्ठ ॥ शंकरम्हणतीवरिष्ठासी ॥२६॥
पृथ्वीतीलतीर्थपवित्र ॥ आदिकरोनीकुरुक्षेत्र ॥ धारातीर्थकलामात्र ॥ सोळवीहीनसेकोणा ॥२७॥
पर्वव्यतिपातसंक्राती ॥ युगादिमन्वादिदर्शतिथी ॥ पितृपक्षादिवर्षदिनप्राप्ती ॥ धारातीर्थीजेनर ॥२८॥
स्नानकरोनीश्राद्धेंकरितीं ॥ पक्कान्नेंअमान्नेजैसशिक्ति ॥ सुवर्णफलमूलौदकेंकरितीं ॥ श्रद्धायुक्तजेनर ॥२९॥
त्याचेपुण्यफळाऐक ॥ वरिष्ठासीसांगतोदेख ॥ पित्याचेपूर्वजदशसंख्याकं ॥ मातेचेपूर्वदशसंख्या ॥३०॥
आपणाआपुलें स्वजनासकट ॥ एकविंशतीपुरुषांसीस्पष्ट ॥ उत्तमगतीसीपावतीतवरिष्ट ॥ पुनरावृत्तीत्यानाहीं ॥३१॥
संक्षेपेंमहात्म्यधारातीर्थाचें ॥ वरिष्ठातुजम्यांवर्णिलेंसाचें ॥ आतांमहात्म्यसुधाकुंडाचें ॥ ऐकसांगतोंतुजलागीं ॥३२॥
जेंतीर्थपापक्षयकारक ॥ स्वर्गमोक्षप्रदायक ॥ तेथेंस्नानकरूनीभक्तिपूर्वक ॥ अंबिकेसीपूजिती ॥३३॥
जेमनुष्ययथाशक्ति ॥ देवऋषीपितरांसीयजिती ॥ तेईद्रभुवनासीजाती ॥ अर्धासनभोगितीइंद्राचे ॥३४॥
ब्रह्मायाचादिवसपर्यंत ॥ इंद्रलोकीपुज्यहोत ॥ जोसुधाकुंडाचिंजळप्राशीत ॥ प्राप्तमृत्युटळेत्याचा ॥३५॥
सप्तजन्मार्जिंतकर्माचा ॥ क्षयहोयाअसेचा ॥ ऐसामहिमायतीर्थाचा ॥ शंकरबरिष्टसीसांगत ॥३६॥
सुधाकुंडाऐसेंपाहीं ॥ तीर्थपूर्वीझालेंनाहीं ॥ पुढेंऐसेंणारनाहीं ॥ महिमायाचाअग य ॥३७॥
भौमवार अष्टमीआलीयाजाण ॥ सुधाकुंडीकरोनीस्नान ॥ करावेंअंबिकेचेंपूजन ॥ सुगंधउपचारेंकरुनी ॥३८॥
सुवासिनीब्राह्मणासभोजन ॥ द्यावेंयेथेष्टकरुतीमिष्टान्न ॥ तरीतोईहलोकींबहुसुखभोगून ॥ अंतीपरमधामाप्राप्तहोय ॥३९॥
सुधाकुंडाचेंदर्शनस्पर्शन ॥ पानकरितांअवगाहन ॥ तरीतो अमृत्वपावेपूर्ण ॥ हेंमाझेंभाषणसत्यसत्य ॥४०॥
आतांब्रह्मकूपाचामहिमा ॥ तुजसांगतोंद्विजोत्तमा ॥ सर्वलोकांतश्रेष्टब्रह्मा ॥ मीहीआज्ञापाळितों ॥४१॥
देवीचेअग्रभागींस्थिती ॥ ब्रह्माज्ञेनेंमाझीनिश्चिती ॥ कधीपासोनीझालीनिगुती ॥ तेंहीतुजसांगतों ॥४२॥
ब्रह्मानिर्मींतस्वालयांत ॥ ज्यादिनीदेवीझालीस्थित ॥ त्यादिनींमीपार्वतीगणासहित ॥ देवीसन्निधराहिलों ॥४३॥
माझेस्थानाचे आग्नेयकोणी ॥ ब्रह्मादेवेंकूपखानोनी ॥ स्वयेंराहिलातयेस्थानीं ॥ ब्रह्माकूपनामत्यासी ॥४४॥
ब्रह्माकूपीस्नानकरुन ॥ ब्रह्मयाचेंकरिजोपुजन ॥ तोयालोकीसुखभोगुन ॥ अंतीजायब्रह्मालोकां ॥४५॥
धारातीर्थाचेंपूर्वप्रदेशीं ॥ विष्णुतीर्थम्हणतीत्यासी ॥ तेथेंसाक्षातवैकुंठविलासी ॥ स्वयेंप्रगटझालाअसे ॥४६॥
लोकानुग्रहकरावयासी ॥ अत्रीगोत्रोद्भाविप्रासी ॥ प्रसन्नहोऊनी वरासी ॥ द्यावयाविष्णुप्रटला ॥४७॥
वरिष्ठपुसेशंकरालागुन ॥ अत्रीगोत्रोद्भवब्राह्मण ॥ कायत्याचेनामाभिधान ॥ कृपाकरूनीमजसांगा ॥४८॥
तेणेंकायजपहवनकरून ॥ प्रसन्नकलाहरिभगवान ॥ तेंसर्वहीमुळापासोन ॥ देवामजलासांगावें ॥४९॥
शंकरम्हणेत्रेतायुगांत ॥ अत्रीयोगोत्रीजन्मलानिश्चित ॥ गौतमनामाविख्यात ॥ ब्राह्मणएकविद्वान ॥५०॥
श्रुतिस्मृतीपुराण ॥ त्यांतबहुअसेनिपुन ॥ दारिद्रींपीडिलाम्हणुन ॥ पर्यटणकरितसे ॥५१॥
एकदायमुनाचलींयेऊन ॥ जगदंबेचेंदर्शनघेऊन ॥ तीर्थेंअसतींजसिंपूर्ण ॥ पाहतांझालातेव्हांतो ॥५२॥
कल्लोलतीर्थोंकरूनस्नान ॥ केलेंदेवऋषीपितृतर्पण ॥ धारातीर्थीयेऊनाआपण ॥ स्नानकरीताविधीयुक्त ॥५३॥
सुधाकुंडीजलप्राशुन ॥ जगदंबेच्यासन्निधयेऊन ॥ करोनीसाष्टांगनमन ॥ प्रदक्षणाघातली ॥५४॥
नाहींकेलेंभोजन ॥ दुःखेरात्रींनिद्राघेऊन ॥ पुन्हांप्रांतःकाळउठोन ॥ स्नानकरीतकल्लोळीं ॥५५॥
तपकरावयालागून ॥ संकल्पकरिताझाला ब्राह्मण ॥ किंचित्तदूरक्लोळापासोन ॥ स्थाननिर्मिलेंविचक्षणें ॥५६॥
देश्चरदेवदानवासी ॥ ऐसेंआरंभिलेंपासी ॥ एकभुक्तप्रथमादिवसीं ॥ दुसरेदिवशीनक्तकरणें ॥५७॥
तिसरेदिवशीअयाचित ॥ चदथेदिवसेहेंउपोशित ॥ ऐसेम्मासलोटलेबहुत ॥ विष्णुध्यानकरोनियां ॥५८॥
विष्णुमंत्रजपकरुण ॥ नासाग्रींदृष्टिठेवून ॥ चरणांगुलींउभाराहुन ॥ विष्णुचिंतनकरीतसे ॥५९॥
जितेंद्रियनिराहारी ॥ वायुप्राशुनतपकरी ॥ दहावर्षेलोटलींबरीं ॥ आराधनकरितांपैं ॥६०॥
तेव्हांप्रसन्नहोऊनिभगवान ॥ महाविष्णुलौकेकपान ॥ स्वयेंगरुडाख्ढहोऊन ॥ लक्ष्मीसहितपातला ॥६१॥
शंखचक्रगदाधर ॥ कासेशोभेपीतांबर ॥ मूर्तीधनशामसुंदर ॥ सर्वालंकारसंयुक्त ॥६२॥
प्रगटहोवोनिद्विजांसीबोलत ॥ वरमागेरेमनोवांछित ॥ दुर्लभाअसेलतरीनिश्चित ॥ देईनतुजलाद्विजोत्तमा ॥६३॥
उत्तराध्यायीं गौतमब्राह्मण ॥ स्तवकरोनीमागेलवरदान ॥ विनवीपांडुरंगजनार्दन ॥ ऐकालकथातीभाविकहो ॥६४॥
इतिश्रीस्कंदपुराणे ॥ सह्याद्रिखंडे ॥ तुलजामहात्म्यें ॥ शंकर वरिष्टसंवादे ॥ एकादशोध्यायः ॥११॥
श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

भक्ती म्हणजे

भक्ती म्हणजे
किती साधी सोपी सरळ व्याख्या आहे पहा... भक्ती जेव्हा "अन्नात" शिरते तेव्हा तीला ...

वटवृक्षा सारखा वृक्ष, त्यास पुजावे

वटवृक्षा सारखा वृक्ष, त्यास पुजावे
परत केले प्राण सत्यवानाचे, देवही गहिवरला,

वट पौर्णिमा व्रत कथा

वट पौर्णिमा व्रत कथा
अनेक वर्षापूर्वी भद्र देशात अश्वपती नावाचा राजा राज्य करीत होता. त्याला सावित्री नावाची ...

वट सावित्री पौर्णिमा : खास 6 उपाय

वट सावित्री पौर्णिमा : खास 6 उपाय
ज्येष्ठ पौर्णिमेला वटपौर्णिमा साजरी केली जाते. या दिवशी करण्यासारखे 6 खास उपाय. 1. ...

वडाच्या झाडाला सात फेऱ्या का मारतात

वडाच्या झाडाला सात फेऱ्या का मारतात
सावित्रीने सत्यवानाचे प्राण वाचवण्यासाठी यमलोक गाठलं आणि तेव्हापासून सर्व सुवासिनींनी ...

"जपा वनस्पती, करा त्याचा उपयोग, निरामय जीवनासाठी"

विविध वनस्पतीचा मौल्यवान खजीना, अमूल्य आहे, जपा वनस्पती ना,

धनकवडीत राहत्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह ...

धनकवडीत राहत्या घरात रक्ताच्या थारोळ्यात महिलेचा मृतदेह सापडला
पुण्यातील धनकवडी परिसरातील एका घरामध्ये रक्ताच्या थारोळ्यात एका महिलेचा मृतदेह सापडला. आज ...

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सतर्कतेमुळे ‘ती’ बचावली

अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या सतर्कतेमुळे ‘ती’ बचावली
संगमनेर तालुक्यातील कौठे कमळेश्वर गावात होणारा अल्पवयीन मुलीचा बालविवाह रोखण्यात ...

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन; ...

ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पांसाठी उद्योगांना विशेष प्रोत्साहन; शासन निर्णय जारी
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची ऑक्सिजनची गरज पूर्ण करण्यासाठी शासनाने ‘मिशन ऑक्सिजन ...

‘लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार’; सीरम ...

‘लसीच्या तुटवड्याला केंद्र सरकारच जबाबदार’; सीरम इन्स्टिट्यूटचा धक्कादायक आरोप
गेल्या अनेक दिवसांपासून कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने देशभरात थैमान घातलं आहे. कोरोनाच्या ...