श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय १८

tuljabhavani mahatmya adhyay 18
Last Modified सोमवार, 18 जानेवारी 2021 (11:32 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ तत्रैवसर्वतीर्थानीयत्रास्तेजगदंबिका ॥ मंगलनिचतत्रैवयत्रांवापुज्यतेऽनिशां ॥१॥
ऋषीगणपुसतीस्कंदाप्रती ॥ दीएसीपुजावयाचीपद्धती ॥ कोणतेमासींकोणतेतिथी ॥ कोणतेवारींपुजावें ॥२॥
पुजनकेलीयाकायफळ ॥ पुजकासीहोयसकळ ॥ तेंत्वासांगावेंप्रांजळ ॥ कृपाकरुनीषण्मुखा ॥३॥
स्कंदम्हणेबरोबहुत ॥ तुमचानिश्चयदृढतरयुक्त ॥ त्वरितांदेवचीपुजानिश्चित ॥ करुंडच्छीतायेवेळीं ॥४॥
प्रश्नकेलाहालोकोत्तर ॥ तुम्हींउपकारकेलाथोर ॥ तरीसांगेनसविस्तर ॥ स्वस्थचित्ताऐकातुम्हीं ॥५॥
मासपक्षतिथीवार ॥ विशेषपुजेचाप्रकार ॥ ज्याकालीजेउपचार ॥ करिताफलप्राप्तिहोय ॥६॥
तेंसांगेनसविस्तर ॥ तुम्हींऐकावेंएकाग्र ॥ अश्विनीशुक्लप्रतिपदाथोर ॥ पर्वनवरात्रपुजेचें ॥७॥
आरंभप्रतिपदेदिवशीं ॥ पूर्वाण्हींकरावेंपुजेसी ॥ शुचिर्भूतनियतमानसीं ॥ घटसंस्थापनकरावें ॥८॥
प्रतिपदेपसुननऊदिन ॥ नवमीपर्यंतकरावेंपुजन ॥ अमावस्याविद्धप्रतिपदाजाण ॥ वर्जकरावीपूजेसी ॥९॥
अमावास्यायुक्तप्रतिपेदसी ॥ मोहेंकरीलघटस्थापनेसी ॥ तरीकर्त्याच्याजेष्ठपुत्रासी ॥ विनाशप्राप्तहोईल ॥१०॥
अमावास्यासरल्यावर ॥ जीप्रतिपदालागणार ॥ प्रथमसोळाघटकासाचार ॥ किंवाद्वादशवर्जाव्या ॥११॥
शुद्धप्रतिपदतीनमुहूर्त ॥ तेव्हांघंटास्थापनायुक्त ॥ परीचित्रावैधृतीव्यातिपात ॥ संक्रातियुक्तवर्जावें ॥१२॥
तेव्हांप्रतिपदाअमायुक्त ॥ घेतांदोषनाहींकिंचित ॥ प्रथमसोळाघटावर्जित ॥ करूनीस्थापनाकरावी ॥१३॥
शुद्धप्रतिपदादिवसभर ॥ आणिचित्रादिकुयोगहिविळभर ॥ तरीप्रातःकाळींचस्थापनकर ॥ कुयोगाचादोषनाहीं ॥१४॥
माध्यान्हपर्यंतकाळ ॥ कुयोगटाळवयाकेवळ ॥ नटळेतरीपूर्वाण्हकाळ ॥ तोचिउचितपुजेसी ॥१५॥
वर्जापराण्हकाळसदा ॥ तैसेचामायुक्तप्रतिपदा ॥ यास्तवकर्माचीमर्यादा ॥ ज्ञानीब्राह्मणाविचारावी ॥१६॥
जीपूर्वरात्रीदेवाची ॥ मध्यरात्रीतीराक्षसाची ॥ शेषरात्रीतीदेवीची ॥ तोपुजाविधीसयोग्यकाळ ॥१७॥
प्रतिपदानवमी मध्यवतीं ॥ जेव्हांयेईलदिनक्षयतिथीं ॥ तेव्हांअमाप्रतिपदासंधीप्रती ॥ शेषरात्रींपूजाकरावीं ॥१८॥
होईलदिनवृद्धिनिश्चिती ॥ तरीअष्टमीसीसमाप्ती ॥ समानदिवसजरीअसती ॥ तरीनवमीसीसमाप्तीकरावी ॥१९॥
सप्तमृत्तिकाधान्यसप्तक ॥ स्थापनेसीपाहिजेअवश्यक ॥ सप्तमृत्तिकेचाविवेक ॥ आधींऐकासांगतो ॥२०॥
अश्वस्थानगजस्थान ॥ वाल्मीकनदीसंगमन ॥ जलद्रदराजद्वारप्रदेशजाण ॥ सप्तमृत्पिकाजाणाव्या ॥२१॥
मुद्रमाषाप्रियंगुधी ॥ यवातिळगोधूमसप्तधान्येहीं ॥ आम्रउदूंबरजांबंळवटही ॥ अशोकपंचपल्लवहे ॥२२॥
सगुच्छपल्लवकोमल ॥ पंचत्वचाअंतरसाल ॥ हिरामाणिकमौत्किकप्रवाळ ॥ पुष्परागपंचरत्नें ॥२३॥
कस्तुरीचंदनकोष्ट ॥ कर्पुरागरुउशीरगोरोचनकेशर ॥ अष्टगंधासावेसुंदर ॥ अष्टधातुत्याऐका ॥२४॥
सुवर्णरजतताम्रकासें ॥ पितळवंगकृष्णलोहविशेषें ॥ केवळलोहमिळोन ऐसें ॥ अष्टधातुजाणाव्या ॥२५॥
बहुरंगाचींविविधवस्त्रें ॥ कलशनुतनदृढअच्छिद्र ॥ स्थूलनूतनदीपपात्र ॥ आछिद्र असलेंपाहिजे ॥२६॥
नऊपदरतंतुचीवाती ॥ हस्तद्वयप्रमाणनिरुती ॥ प्रज्वलित्दीपाअहोराती ॥ अखंडासल्यापाहिजे ॥२७॥
गोमुत्रगोमयगोक्षीर ॥ दघीघृतकुशयुक्तनीर ॥ सव्यघटकयुक्तपात्र ॥ प्रथककरोनीठेवावें ॥२८॥
दुग्धदधीशर्करायुक्तमद ॥ हेपंचामृतपुजसीप्रसिद्ध ॥ वेगळालेंपात्रीशुद्ध ॥ संपादुनीठेवावें ॥२९॥
देवीयंत्रसुवर्णाचे ॥ रजतकिंवाताम्राचें ॥ पात्रावरीलेखनसाचें ॥ अथवभूर्जपत्रावरी ॥३०॥
कस्तुरीकिंवाअष्टगंधानें ॥ यंत्रशास्त्राधाराप्रमाणें ॥ लेखनकरावेंज्ञात्यानें ॥ सर्वसिद्धिदायक ॥३१॥
कल्लोलजळींकरुनीस्नान ॥ करावेंशुभ्रवस्त्रपरिधान ॥ जितेंद्रियहोऊनपूजन ॥ गुरुदर्शितमागेंकरावें ॥३२॥
देवीच्यासन्मुखउत्तमजाण ॥ मृत्तिकेचेंआलबालकरुन ॥ त्यांतसप्तधान्येंमिळवुन ॥ त्यावरीकुंभठेवावा ॥३३॥
शुद्धजळेंपूर्णकरून ॥ पंचपल्लवपंचरत्‍न ॥ पंचऔषधीकुंभांतघालून ॥ त्यावरीवस्त्रघालावें ॥३४॥
देवीदक्षिणप्रदेशांत ॥ घृतवतींदीपप्रज्वलित ॥ स्थापनकरोनीनिश्चित ॥ पुजनकरावेंदेवीचें ॥३५॥
पंचगव्यपंचामृतपूर्ण ॥ शुद्धोदकेंअभिषेककरुन ॥ वस्त्रालंकारकेशरचंदन ॥ हरिद्राकुंकुमपुष्पादि ॥३६॥
धृपदीपनैवेद्यपक्कान्न ॥ देवीसीकरावेंअर्पण ॥ नानाविधफलेंअर्पून ॥ तांबुलसमर्पणकरावें ॥३७॥
दक्षणप्रदक्षणघालून ॥ मंगलाअरतीओवाळुन ॥ गीतवाद्यनृत्यकरुन ॥ संतुष्टरावीजगदंबा ॥३८॥
कुमारीचेंकरावेंपुजन ॥ प्रतिदिवशींअधिकजाण ॥ कुमारीबहुतमिळवुन ॥ पुजनकरावेंभक्तिनें ॥३९॥
प्रदोषकाळींबळीदान ॥ मद्यमाम्शेकरावेंत्यालागुन ॥ क्षत्रियादिकांसाधिकारजाण ॥ त्यांनीकरावेंभक्तीनें ॥४०॥
ब्राह्मणवेदपारायण ॥ अगमोक्तमंत्रपुराणपठण ॥ नवनारायणीपुजन ॥ नवदुर्गापुजनकरावें ॥४१॥
बहुतकुमारींचेंपुजन ॥ ऐकेकनामामंत्रेंकरुन ॥ एकेकमुमारींचेअर्चन ॥ भक्तिभावेंकरावें ॥४२॥
रात्रींदीपावळीलावून ॥ देवीसिकरावेंनिराजन ॥ ऐसेंनऊदिवसकरुन ॥ होमकरावाशेवटीं ॥४३॥
चतुरस्त्रवर्तुलकुंडजाण ॥ होमसंख्यापाहुनविस्तीर्ण ॥ करावेंतीळपायसादिद्रव्येंकरुन ॥ घृतयुक्तबिल्वपत्रानें ॥४४॥
देवीमत्रेंकरावेंहवन ॥ शेवटीसौभाग्यद्रव्यामिसळोन ॥ पूर्णाहुतिघालावी ॥४५॥
भाषभक्तबलिदान ॥ मांत्रिकेंकरावेंलोकपालसीजाण ॥ सार्वभौक्तिकक्षेत्रपालजाणुन ॥ बलीसमर्पणकरावा ॥४६॥
यथासांगकरावयापुजन ॥अनुकुलक्षत्रियनृपासीपरिवार ॥ त्यांनींसुरामांसेंबलीदान ॥ योगिनीसीपृथकपृथककारावें ॥४७॥
अमात्यप्रधानपरिवार ॥ मध्येंनृपासीबिअसवोनीसाचार ॥ घटोदकेंअभिषेकसुंदर ॥ ब्राह्मणेम्करावामंत्रानें ॥४८॥
होमकर्मसमाप्तकरुन ॥ बहुब्राह्मणासद्यावेंभोजन ॥ बहुसुवासिनीबहुकुमारीजाण ॥ पुजूनभोजनघालावें ॥४९॥
बहुपक्कान्नसुरसअन्न ॥ करूनियांसंतर्पण ॥ दीनअन्नार्थीअनाथांलागुन ॥ येथेष्टभोजनघालावें ॥५०॥
अनेकविधदानदेऊन ॥ संतुष्टकरावेयाचकजन ॥ रात्रींदेवीचीपुजाकरुन ॥ घटोत्थापनकरावें ॥५१॥
अष्टमीविद्धनवमीजाण ॥ करोनयेविसर्जन ॥ दशमीविद्धनवमीपूर्ण ॥ योग्यविसर्जनकरावया ॥५२॥
याप्रमाणेंनवरात्रविधी ॥ सांगकथिलेंनिरवधी ॥ बहएरमिरवणेंप्रसिद्धी ॥ उत्तराध्यायींतीकथा ॥५३॥
म्हणेपांडुरंगजनार्दन ॥ पुढेंकथारसाळपूर्ण ॥ श्रोतेकरावयाश्रवण ॥ सादरअसावेंप्रमानें ॥५४॥
इतिश्रीस्कंपुराणेसह्याद्रीखंडें ॥ तुरजामाहात्म्यें ॥ शंकरवरिष्टसंवादे ॥ अष्टदाशोध्यायः ॥१८॥
श्रीजगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

निदान या प्रसंगीतरी याला मडकं म्हणू नका

निदान या प्रसंगीतरी याला मडकं म्हणू नका
अक्षय्य तृतीयेची पूजा करायची म्हणून खरेदीला गेलो होतो. माझे साहित्यिक मित्र ही खरेदीला ...

Akshaya Tritiya Puja Vidhi : अक्षय तृतीयेला घरात सोप्या ...

Akshaya Tritiya Puja Vidhi : अक्षय तृतीयेला घरात सोप्या पद्धतीने करा पूजा
अक्षय तृतीया सर्वात सिद्ध मुहूर्तांपैकी एक आहे. या दिवशी भाविक भगवान विष्णूंची पूजा ...

Parshuram Jayanti 2021 : परशुराम जयंती शुभ मुहूर्त, ...

Parshuram Jayanti 2021 : परशुराम जयंती शुभ मुहूर्त, महत्त्व, पूजा विधी
हिंदू पंचांगानुसार वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या तृतीया तिथीला परशुराम जयंती साजरी ...

Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीयेला या 10 पैकी केवळ 1 उपाय करा, ...

Akshaya Tritiya: अक्षय तृतीयेला या 10 पैकी केवळ 1 उपाय करा, अक्षय धन लाभ मिळवा
अक्षय तृतीया महापर्व या दिवशी मंगळ कार्य मुर्हूत न बघता देखील करता येतात कारण हा दिवस शुभ ...

गजानन महाराज दुर्वांकुर

गजानन महाराज दुर्वांकुर
श्रीगजाननमहाराजांचे प्रति २१ नमस्कारांचे स्तोत्र - शेगांव ग्रामीं वसले गजानन । स्मरणें ...

नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीत भीषण परिस्थिती, 'कुठे आहेत आमचे ...

नरेंद्र मोदींच्या वाराणसीत भीषण परिस्थिती, 'कुठे आहेत आमचे खासदार,' लोकांचा सवाल?
वाराणसी… हिंदूंसाठी पवित्र मानल्या जाणाऱ्या महत्त्वाच्या शहरांपैकी एक. मात्र, वाराणसी आणि ...

परदेशी मदत कुठे गेली? राहुल गांधी यांचा सवाल

परदेशी मदत कुठे गेली? राहुल गांधी यांचा सवाल
देशातील कोरोना व्हायरस संकटाच्या मुद्द्यावरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान ...

उल्हासनगर मध्ये धक्कादायक प्रकार, RTPCR स्वॅब स्टिकची ...

उल्हासनगर मध्ये धक्कादायक प्रकार, RTPCR स्वॅब स्टिकची घराघरात पॅकिंग
सुरक्षेची कोणतीही काळजी न घेता कोरोना टेस्टिंगसाठी वापरले जाणारे स्वॅब स्टिक घरात जमिनीवर ...

ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरसह स्मार्ट बँड्स, किंमत ऑक्सीमीटरपेक्षा ...

ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरसह स्मार्ट बँड्स, किंमत ऑक्सीमीटरपेक्षा कमी
देशात कोरोनाने थैमान मांडला आहे. दररोज लाखो लोक याने संक्रमित होत आहे. अशात आपल्या ...

IPL 2021: न्यूझीलंडचे चार क्रिकेटर्स परतणार नाही, कारण काय ...

IPL 2021: न्यूझीलंडचे चार क्रिकेटर्स परतणार नाही, कारण काय आहे ते जाणून घ्या
आयपीएल पुढे ढकलण्यात आल्यानंतरही न्यूझीलंडचा कर्णधार केन विल्यमसनसह चार खेळाडू 10 ...