बुधवार, 17 एप्रिल 2024
  1. धर्म
  2. हिंदू
  3. आरती संग्रह
Written By

श्रीराम आरत्या मराठीत

Shri Ram
दशरथे रामचंद्रा कौसल्या प्रियसुता ।
ओंवाळूं प्रेमभावें जगताचा तूं पिता ॥ धृ. ॥
भक्तांतें तोषवाया अवतरसी रघुवरा ।
प्रेमानें पूजिती जे वर देसी त्यां नरां ॥
घेतांची नाम तुझें सुख झाले शंकरा ।
संकटि तू धांव घेई विनवितो अच्युता ॥ १ ॥
दशवदना मर्दुनिया सोडविले सुरवरा ।
घेउनिया जानकिला आलासी निजपुरा ॥
तोषवुनी सर्व लोका बोळविले वानरां ।
प्रार्थितसे दत्तदास लावी या सत्पंथा ॥ २ ॥
 
****************************
श्रीमद्रामचंद्रा अयोध्यापुरवासी ।
जन्म दशरथकूळी चैत्र नवमीसी ॥
उत्साह सुखकर झाला मनासी ।
थोर आनंद सकळा जनांसी ॥ १ ॥
जय देव जय देव रामचंद्रा, श्रीरामचंद्रा ।
कृपानिधान विभो करुणासमुद्रा ॥ धृ. ॥
रामलक्ष्मण असतां वनवासी ।
रावण भिक्षे आला होउनि संन्यासी ।
राम मृगा वधूं गेला वनवासी ॥
मागें हरिलीं सीता दुष्टें त्वरेसी ॥ जय. ॥
रामें त्वरित मिळवुनि वानरसेनेसी ।
सागरिं सेतू रचविंला आपुल्या नामेसी ॥
तयांवरुनि सत्वर गेलां लंकेसी ।
राक्षससैन्य वधोनी आणिलि सीतेसी ॥ जय. ॥ ३ ॥
अधिकारी केला बिभिषण लंकेसी ।
सीता घेउनि आला आयोध्यापूरासी ।
थोर आनंद सकळा जनासि ।
कृष्ण गोपाळ लागे चरणांसी ॥ जय. ॥ ४ ॥
 
****************************
स्वात्मसुखामृत सागर जय सद‌गुरुराया ।
वेदांतार्णव मथितां तिलगुह्यापरमा ॥
निज निंर्गुण जगलीला जगदाकृति हेमा ।
जगदिश्वर तद्रूपा वरमंगल धामा ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय सद्‌गुरुराया ।
ब्रह्म सुधाऽमर चिद्‌घन जय सार्वभौमा ॥ धृ. ॥
चिन्मय वस्तु तुं अगुणी सगुणाकृति धरिसी अगणित गुणगंभीर गुरु ईश्वरही होसी ।
अज्ञानांध सुशिष्या स्वप्रकाश करिसी ॥
शरणागत भवपाशापासुनि सोडविसी ॥ जय. ॥ २ ॥
स्वस्वरु पोन्मुखबुद्धी वैदेहि नेली ।
देहात्मका भिमाने दशग्रीवें हरिली ॥
सद्विवेक मारुतिनें सत्शुद्धी आणिली ।
तव चरणांबुजि येउनि वार्ता श्रुत केली ॥ जय. ॥ ३ ॥
देहादिक अहंकार रावणवध करिसी ।
केवल स्वमुखानंदी वससी अयोध्येसी ॥
सर्वांतरि व्यापुनियां सबाह्य तूं अससी ।
गुरुभक्तीहिन पुरुषा कोठे आढळसी ॥ जय. ॥ ४ ॥
देहत्रय व्यतिरिक्ता साक्षी समसंता ।
परमा नंदाऽनंता अद्वयरस भरिता ॥
करुणाऽगर भयनाशन श्रीदैशिक नाथा ।
स्वानंद्रे पद मौनी वंदित रघुनाथा ॥ जय. ॥ ५ ॥
 
 
****************************
आजि रघुपति तव चरणीं करितों ही आरती ।
ओंवाळिसें प्रेमभरें प्रभु तुज लागो रति ॥ धृ. ॥
तव नामामृत पानें करूनी जड मुड उद्धरले ।
दुष्ट निशाचर वधुनि सुरांचे रक्षण त्वां केलें ॥'
बलवंत गाई प्रीती ॥आजि. ॥ १ ॥
 
 
****************************
बंबाळ कर्पुराचे । दीप रत्नकीळांचे ॥
उजळले दिग्मंडळ । मेघ विद्यूल्लतांचे ॥
भासती तयांपरि । भालचंद्रज्योतीचे ॥
अवचिते झळकताती ।घोंस मुक्ताफळाचे ॥ १ ॥
जय देवा दीनबंधू । राम कारुण्यसिंधू ॥
आरति ओवाळीन । शिव मानसी वेधु ॥ धृ. ॥
त्राहाटिली दिव्य छत्रें । लागल्या शंखभेरी ॥
तळपताती निशाणें । तडक होतसे भारी ॥
तळपती मयूरपिच्छें । तेणें राम थरारी ॥ जय. ॥ २ ॥
मृदंगटाळघोळ । उभे हरिदासमेळ ॥
वाजती ब्रह्मवीणे । उठे नादकल्होळ ॥
साहित्य नटनाट्य । भव्यरंगरसाळ ॥
गर्जती नामघोष लहानथोर सकळ ॥ जय. ॥ ३ ॥
चंपकपुष्पजाती ॥ मेळविले असंख्यांत ॥
दुस्तर परिमळाचे ॥ तेणें लोपली दीप्ती ॥
चमकती ब्रह्मवृंदे ॥ पाउलें उमटती ॥
आनंद सर्वकाळ ॥ धन्य जन पाहाती ॥ जय. ॥ ४ ॥
ऋषिकुळी वेष्टित हो ॥ राम सूर्यवंशीचा ॥
जाहलीं अतिदाटी ॥ पुढे पवाड कैसा ॥
सर्वही एकवेळ ॥ गजर होतो वाद्यांचा ॥
शोभती सिंहासनीं ॥ स्वामीं रामदासाचा ॥ जय. ॥ ५ ॥
 
 
****************************
रत्नांची कुंडलें माला सुविराजे ॥
झळझळ गंडस्थळ घननीळ तनू साजे ॥
घंटा किंकणी अंबर अभिनव गति साजे ।
अंदु वांकी तोडर नुपुर ब्रिद गाजे ॥ १ ॥
जय देव जय देव जय रघुवर ईशा ।
आरती निर्जरवर ईशा जगदीशा ॥ धृ. ॥
राजिव लोचन मोचन सुरवर नरनारी ।
परातपर अभयंकर शंकर वरधारी ।
भूषणमंडित उभा त्रीदशकैवारी ।
दासा मंडण खंडन भवभय अपहारी ॥ जय देव. ॥ २ ॥
 
 
****************************
आरती करितों राघवचरणीं ।
राहुनि अनिदित नामस्मरणीं ॥ धृ. ॥
ब्रह्मादिक मुनि सुर गाती ज्यातें ।
कैलासाधिप करिं ध्यानांते ॥ आरती. ॥ १ ॥
रावण मारुनि सुरां सुखी केलें ।
बिभीषणासी राज्यिं स्थापिलें ॥ आरती ॥ २ ॥
शरणागत मीं तुज बलवंता ।
पाहिं कृपेने या बलवंता ॥ आरती करितो. ॥ ३ ॥
 
****************************
काय करुं माय आतां कवणा ओवाळूं ।
जिकडे पाहे तिकडें राजाराम कृपाळू ॥ धृ. ॥
ओवाळूं गेलिया सद्‌गुरुरामा ।
क्षमा रूप निजपण न दिसे आम्हां ॥ काय. ॥ १ ॥
सुर नर वान्नर राम केवळ ।
खेचर निशाचर तेही राम केवळ ॥ काय. ॥ २ ॥
त्रैलोकी रामरुप साचार एक ।
सद्‌गुरुकृपें केशव राज आनंददीप ॥ काय करू माय. ॥ ३ ॥
 
****************************
 
दशरथराजकुमारा धृतमुक्ताहारा । शरयूतेरविहारा शमितक्षितिभारा । करुणापारावारा कपिगणपरिवारा । निर्गतनिखिलविकारा निगमागमसारा ॥१॥
जय देव जय देव जय सीतारामा ॥ सजलबलाहकश्यामा सच्चित्सुखधामा०॥ध्रु०॥
रविकुलराजललामा रम्यगुणग्रामा । रूपविनिर्जितकामा रुद्रस्तुतनामा । परिपालितसूत्रामा पूर्णसकलकामा । विश्वविलासविरामा विठ्ठलविश्रामा ॥जय देव जय देव०॥२॥