श्री तुळजाभवानी माहात्म्य - अध्याय २१

tuljabhavani mahatmya adhyay 21
Last Modified मंगळवार, 19 जानेवारी 2021 (13:58 IST)
श्रीगणेशायनमः ॥ याध्यातासुखदादेवीं ॥ पुणेंदुमुखपंकजा ॥ शामाशुक्लांबरारेजेनभः ॥ पूणेंदुनायथा ॥१॥
शंकरम्हणेवरिष्टासी ॥ वैशाखशुक्लचतुर्दशी ॥ नरसिंहजयंतीम्हणतीजिसी ॥ दोषव्यापिणीजीतिथी ॥२॥
प्रथमनरसिंहतीर्थीस्नान ॥ करविंमगनरसिंहपुजन ॥ शोडषउपचारअर्पून रात्रौजागरकरावा ॥३॥
रात्रींदेवींचेंकरावेंपुजन ॥ तेणेंदवाचाईश्वरहोऊन ॥ वैकुंठलोकींविराजमान ॥ सुखसंपन्नहोतसे ॥४॥
पुन्हांज्येष्ठसासीपौर्णिमेसी ॥ सुरामांसेंपुजितीमातंगीसी ॥ विपुललक्ष्मीहोयत्यासी ॥ अंतींजायशिवपदा ॥५॥
आषाढकृष्णनवामीसी ॥ पूजावेंश्रीदत्तात्रयासी ॥ जोयोगेश्वरपूर्वप्रदेशीं ॥ तुळजादेवीच्यावसतसे ॥६॥
जोसर्वलौकेकपावन ॥ त्यांचेंकरावेंअर्चन ॥ षोडशोपचारसमपूर्न ॥ खाद्यगुडोदनअर्पावें ॥७॥
प्रदक्षणानमस्कार ॥ स्तुतीकरावीजोडोनीकर ॥ जययोगीराजपरमउदार ॥ परब्रह्मातुंतुजनमो ॥८॥
सर्वजगासीआधार ॥ ज्यासीपुजितीसर्वहीसुर ॥ जगद्रुरुपरमेश्वर ॥ दत्तात्रयातुजनमो ॥९॥
सर्वधर्माचादातार ॥ ज्ञानविज्ञानप्रकाशभास्कर ॥ श्रीपतीश्रीरामयोगेश्वर ॥ नमनतुझीयचरणांसी ॥१०॥
विश्वचेंबीजतुंसाचार ॥ तुजपासोनज्ञानविस्तार ॥ जोसंसारभयनाशककार ॥ अद्वैतबोधातुजनमो ॥११॥
तुंपरमात्मापरमगुरु ॥ तुंचश्रेष्ठदिगंबरु ॥ पापनाशकतृंसाचारु ॥ इंद्रादिदेवावंद्यतुं ॥१२॥
तुंकामरागमोचन ॥ प्रबुद्धाबुद्धीतुजध्यातीजाण ॥ इंद्रचंद्रसूर्यब्रह्माईशान ॥ तुझेंसेवनकरिताती ॥१३॥
तुंतरीवंद्ययोगीराज ॥ चरणसेवाद्यावीमज ॥ वेदज्ञशास्त्रज्ञहीतुज ॥ नजाणतीसर्वथा ॥१४॥
ज्ञानयोगाचेअभ्यासी ॥ जेसंगत्यागीसंन्यासी ॥ नजाणतीम्हणोनीतुजसी ॥ चरणसेवामागतों ॥१५॥
ऐसेंजेभावेंस्तविती ॥ योगीवर्यदत्ताप्रती ॥ त्याच्यासर्वकामनाफळती ॥ नांदतीपुत्रपौत्रयुक्त ॥१६॥
अंतीहरीच्यास्थानासीजाती ॥ हरीसवेंमोदमानक्रीडिती ॥ यास्तात्राचेंपठणकरिती ॥ श्रवणकरितीआदरें ॥१७॥
तोयालोकीहोयधान्य ॥ विद्यावानधनसंपन्न ॥ श्रीदत्तात्रयप्रसादेंकरुन ॥ सुखसंपन्नहोतसे ॥१८॥
प्राप्तझालीयामासश्रावण ॥ पंचमीसीकरावेंनागपुजन ॥ पुवोंक्तप्रकारेंजोकरीजाण ॥ नागलोकप्राप्ततयासी ॥१९॥
श्रावणमाससोमवार ॥ निशीसमयींपुजावासिद्धश्वेर ॥ तैसाचपुजावामुद्वेलश्वर ॥ मुद्गलतीर्थीस्नानकरुनी ॥२०॥
नक्तव्रतकरितीशिवपुजन ॥ आणिपावत्रतमहोऊन ॥ तेसर्वपापनिर्मुक्तहोऊन ॥ अंतींशिवलोकांशीजाती ॥२१॥
पुन्हांचतुर्दशीदिवशीं ॥ भावेंपुजावेंजगदंबेशी ॥ तेणेअनेकसुखभोगत्यासी ॥ निःसंशयमिळतील ॥२२॥
पुन्हांपौर्णिमेसीस्नान ॥ धारातीर्थीकरुनजाण ॥ श्रीजगंदेबेदर्शन ॥ सुर्योदयीकगवें ॥२३॥
पुजनयथाशक्तिकरुन ॥ जोनरोत्तमकरीजाण ॥ तोसर्वकामसमृद्धहोऊन ॥ वांच्छ्तफलप्राप्तहोय ॥२४॥
भाद्रपदशुक्लचतुर्थीजाण ॥ भौमवारआलिबहुपुण्य ॥ तेदिवशींगजानन ॥ सिद्धिदायकभक्तासी ॥२५॥
दत्तात्रयसमीपस्थ ॥ विघ्ननाशकगणनाथ ॥ त्यासीपुजावेंभक्तियुक्त ॥ दुर्वाशमीजपापष्पें ॥२६॥
धूपदीपनैवेद्यमोदक ॥ भक्ष्यभोज्यबहुविधलड्डुक ॥ फलतांबुलदक्षणासम्यक ॥ प्रदक्षणानमस्कार ॥२७॥
उपचारअर्पूनस्तुति ॥ करीलत्याचेमनोरथपुरती ॥ देवदानवादुर्लभसंपती ॥ तीप्राप्तहोयनिश्चियें ॥२८॥
भाद्रपदपौर्णिमेचेदिवशीं ॥ शुचिर्भुतप्रयनेंसी ॥ पुजावेंश्रीजगंदंबेसी ॥ भक्ष्यभोज्यदिउपचारें ॥२९॥
करोनियांनिरांजन ॥ नऊपरदक्षणाघालुन ॥ नऊनमस्कारकरुन ॥ तोषवावेंसुतीनें ॥३०॥
सर्वपापापासुन ॥ तोनरमुक्तहोयजाण ॥ अंतीतन्मयता पावुन ॥ सुखरूपहोतसे ॥३१॥
ऐसेंमासानुरोधेंकरुन ॥ जगंदबेचेंकरीलपुजन ॥ जेंजेंइच्छिलत्याचेंमन ॥ तेंतेंप्राप्तहोईल ॥३२॥
त्र्यैलोक्यामंदिरीपाहतां ॥ यादेवीसमानअन्यदेवता ॥ नाहींचयाचेंकारणाअतां ॥ उघडसर्वथासांगेन ॥३३॥
तपानुष्ठाननियमेंकरुन ॥ अन्यदेवताहोतीप्रसन्न ॥ तुलजादेवीस्मरतांचजाण ॥ फलदायनीहोतसे ॥३४॥
विधीयुक्तअनुष्ठान ॥ करुनेणतीमुढजण ॥ उगबैसतीभावाधरोन ॥ जगदंबेच्यासन्निध ॥३५॥
ऐसियामुढजनासजाण ॥ तीनदिवसांतहोतसे प्रसन्न ॥ कार्यसिद्धीकरीतसेजाण ॥ परमदयाळुजगदंबा ॥३६॥
त्वरितहोतसेप्रसन्न ॥ त्वरितांदेवीयास्तवजाण ॥ नामगातीजिचेंपुराण ॥ विद्वज्जनजाणती ॥३७॥
कोनीदरिद्रीदुःखेंपीडित ॥ यास्तवौपवसकरुनीराहत ॥ तयासीस्वप्नावस्थेंत ॥ भोजनघालीतजगंदबा ॥३८॥
जागृहोऊनीपाहत ॥ जैसाजेवुनीव्हावातृप्त ॥ तैसातुष्टपुष्टक्षुधारहित ॥ दरिद्रीहोतसेतात्काळ ॥३९॥
तुरजाभक्तवत्सलासमर्थ ॥ दीनदुर्बळाकरीकृतार्थ ॥ सर्वहीपुरवीमनोरथ ॥ दर्शनमात्रेंकरोनी ॥४०॥
सुवर्णरजगगाईगजाश्व ॥ अपेक्षितादेतसेसर्व ॥ जिच्यादर्शनेंमानव ॥ कृतार्थहोतीनिश्चयें ॥४१॥
धर्माथींयासीधर्मघडे ॥ धनार्थीयासीबहुधनजोडे ॥ कामाथींयाकामरोकडे ॥ मोक्षार्थीयामोक्षलाभें ॥४२॥
भुक्तिमुक्तिप्रदाजनी ॥ तुरजापपविनाशनी ॥ कामधेनुचिंतामणी ॥ त्याहुनाअधिकजगदंबा ॥४३॥
ब्राह्मणक्षत्रियवैश्यशुद्र ॥ संकरजातीत्याहुनइतर ॥ भजतींत्याचेंकार्यसत्वर ॥ सहादिवसांतहोतसे ॥४४॥
जसिईकामधेनुतात्काळ ॥ इच्छिलेंतेंदेतसेसकळ ॥ तैसीभगवतीदेवीसकळ ॥ मनोरथपूर्णकरीतसे ॥४५॥
चिंतामणीकल्पतरु ॥ कल्पितांचदेतसेउदारु ॥ तैसीजगदंबाकरुणाकरु ॥ मनोरथपूर्णकरीतसे ॥४६॥
दृष्टांतदेतांसमानदिसे ॥ परिविषबहुतअसे ॥ हेंजरीम्हणालकैसें ॥ तरीऐकानिवाडेसांगतों ॥४७॥
कामधेनुआदिकरुनी ॥ कल्पतरुचिंतामणी ॥ हेअसतीस्वर्गभुवनी ॥ ऐसेंपुराणीऐकिजे ॥४८॥
आम्हीमृत्युलोकींराहुन ॥ त्यांचेकरोनियाध्यान ॥ कांहीफलघेऊनमागुन ॥ तरीतेदेतीलकायसांगा ॥४९॥
जगदंबेचेंजेथेंध्यान ॥ करावेंतेथेंतसेधावून ॥ इच्छिलेंतेफलदेऊन ॥ रक्षणकरीतसर्वदा ॥५०॥
जगदंबाव्यापकसर्वगत ॥ तिचेभक्तहोतीमुक्त ॥ मागेंबहुझालेतेपुराणांत ॥ वर्णिलीअसतीतींऋषींनीं ॥५१॥
कामधेनुचिंतामणी ॥ तिसराकल्पवृक्षयानी ॥ स्मरतांचनिष्पापकरोनी ॥ दुःखरहितकोण केला ॥५२॥
त्याच्याभजनीसुकृतीझाला ॥ आणितोस्वर्गाप्रतीगेला ॥ कोणप्राणीमुक्तझाला ॥ ऐसेंदाखवानिवडोनी ॥५३॥
देवीभजनेंस्वर्गमोक्ष ॥ ऐसीबहुतांचीसाक्ष ॥ प्रमाणासतीअध्यक्ष ॥ श्रुतिस्मृतिपुराणें ॥५४॥
कामधेउनादिकरुन ॥ त्याभोग्यवस्तुस्वर्गींच्याजाण ॥ मिळल्याइंद्रादिकालागुन जगदंबेच्याकृपेनें ॥५५॥
जगदंबेचेंकोलियाभजन ॥ पापतरीजायनिपटून ॥ पुण्यापारजोडेजाण ॥ मनकामनापुर्णहोती ॥५६॥
संततिसंपत्तिआरोग्यपण ॥ यालोकींहोयकीर्तिमान ॥ अंतीस्वर्गलोकांस जाऊन ॥ उपभोगघेतसुखाचा ॥५७॥
मुळचानिष्पापपुण्यवान ॥ तोकरीनिष्कामभजन ॥ तरीचित्तनिर्मळहोऊन ॥ प्रतिबंधसर्वलयाजाती ॥५८॥
सतसंगजोडेअकस्मात ॥ ज्ञानहोयवैराग्यसहित ॥ अविद्याकामकर्मरहित ॥ जीवनमुक्ताहोतसे ॥५९॥
ऐसीभक्तवत्सलाजगज्जननी ॥ त्वरीताआदिशक्तिभवानी ॥ तिचेंअर्चनसंक्षेपेंकरुनी ॥ भक्तियुक्ततुजकथिलेंम्यां ॥६०॥
साकल्यवर्णावयागुण ॥ ब्रह्माहरिहरसुरगुरुजाण ॥ समर्थनहोतीवर्णनालागुन ॥ अनंतगुणम्हणोनी ॥६१॥
भूमीचोंकितीरजःकण ॥ त्याचेंहीकिरुंशकतीलगणन ॥ देवीचाअनंतमहिमाअनंतगुण ॥ वर्णुनशकतीकोनीही ॥६२॥
काययेथेंबहुबोलुन ॥ कोणीनाहींदेवीसमान ॥ अधिककोठुनाअणावाजाण ॥ शब्दवार्ताखुंटली ॥६३॥
ऐसीहीकथानिरुपण ॥ शंकरेंकेलेंवरिष्ठलागुन ॥ मुनीगणासीशिवनंदन ॥ कथिलाझालाआदरें ॥६४॥
व्यासोक्तमार्गलक्षुन ॥ जातोमीम्हराठेपदेंचालुन ॥ जेथेंहोईनशक्तिहीन ॥ तेथेंरक्षिलजगदंबा ॥६५॥
हाअध्यायझालापुर्ण ॥ म्हणेपांडुरंगजानार्दन ॥ पुढीलकथानिरुपण ॥ तींचकरीलजगदंबा ॥६६॥
इतिश्रीरकंदपुराणे ॥ सह्याद्रीखंडेतुरजामहात्म्ये ॥ शंकरवरिष्ठसंवादे ॥ एकविंशोध्यायः ॥ श्रीजंगदंबार्पणमस्तु ॥ शुभंभवतु ॥


यावर अधिक वाचा :

दैनिक राशिभविष्य

महाशिवरात्री : शिव मंत्र जपा, सुख-समृद्धी मिळवा

महाशिवरात्री : शिव मंत्र जपा, सुख-समृद्धी मिळवा
महाशिवरात्रीवर महादेवाची पूजा आराधना केली जाते. सुख, शांति, धन, समृद्धी, यश, प्रगती, ...

श्री गजानन विजय ग्रंथ बोधामृत

श्री गजानन विजय ग्रंथ बोधामृत
पहिल्या अध्यायी, सांगे गजानन अन्न पूर्णब्रह्म, ठेवा आठवण दुसऱ्या अध्यायी, सांगे ...

विजया एकादशी 2021 : मुहूर्त आणि विशेष गोष्टी जाणून घ्या

विजया एकादशी 2021 : मुहूर्त आणि विशेष गोष्टी जाणून घ्या
1. विजया एकादशी व्रत केल्याने अतिशय गंभीर आजरापासून देखील मुक्ती मिळते. 2. हे व्रत ...

दक्षिण काली म्हणजे काय आणि विशेष मंत्र कोणतं, जाणून घ्या

दक्षिण काली म्हणजे काय आणि विशेष मंत्र कोणतं, जाणून घ्या
माता कालिकेचे अनेक रूप आहेत ज्यापैकी प्रमुख आहे- 1. दक्षिणा काली, 2. शमशान काली, 3. ...

गजानन महाराज जळत्या पलंगावर बसून राहिले

गजानन महाराज जळत्या पलंगावर बसून राहिले
स्वामी भास्करासह आडगावात दत्त मंदिरात उतरले. भक्त मंडळींनी दर्शनास गर्दी केली. आडगावचे ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट ...

मालदीवशी जुळेल हैदराबाद, 11 फेब्रुवारीपासून GoAir थेट विमानसेवा सुरू करणार आहे
हैदराबादहून आता मालदीवला जाणे सोपे होईल. खरं तर, परवडणारी सेवा देणारी विमान कंपनीची गोएअर ...

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा

केवळ एक शब्द आणि महिलेला दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा
प्रत्येक देशात वेगवेगळे कायदे असतात अशात संयुक्त अरब अमिरातील देखील काही कायदे अत्यंत कडक ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची ...

नियम मोडणाऱ्या मुंबईकरानांकडून १३९ दिवसांत १७ लाख रुपयांची दंड वसुली
मुंबईत कोरोना विषाणुचे संकट कमी होत असले तरी मुंबईकर मात्र कोरोना गांभीर्याने घेत ...

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार

कोरोनामुळे पहिल्यांदा काळाघोडा महोत्सव ऑनलाईन साजरा होणार
आशिया खंडातील सर्वात मोठा आणि सर्वात प्रतिष्ठित कला महोत्सव म्हणून ओळखला जाणारा काळाघोडा ...

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे

चला फिरायला जाऊया, राज्यात विविध २० पर्यटन महोत्सवांचे आयोजन
पर्यटन संचालनालयामार्फत राज्यातील कोकण, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती आणि नागपूर या सहा ...